Valgstyret åpner for at de kan ha tolket loven feil

UiOs valgstyre ga fem foreslåtte kandidater tillatelse til å trekke seg fra universitetsstyrevalget. Ifølge jussprofessor Jan Fridthjof Bernt kan avgjørelsen være lovstridig.

PROBLEMATISERER: – En adgang til å trekke et fremsatt forslag med bindende virkning for adgangen til å stemme på vedkommende, vil kunne forrykke forutsetningene som har ligget til grunn for nominasjonsprosessen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. (arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Om kort tid skal UiOs ansatte velge nye representanter til universitetsstyret. Fristen for å foreslå kandidater gikk ut fredag 28. april, og 2. mai publiserte Uniforum listen over innkomne forslag.

Etter valgstyrets møte 3. mai var antallet kandidater til universitetsstyret redusert med en tredjedel. Ikke fordi fem av de femten foreslåtte kandidatene ikke var valgbare, men fordi de selv hadde bedt om å få trekke seg, noe valgstyret etterkom.

Ikke lett å få fritak

Ifølge ekspert i forvaltningsjuss Jan Fridthjof Bernt, er det ikke sikkert personene burde fått trekke seg. Verken de to som hadde foreslått seg selv, eller de tre andre.

Valg til universitetsstyret 2017

Fristen for å foreslå kandidater var fredag 28. april kl. 1600

Valgstart: mandag 22. mai kl. 0800

Valgslutt og kunngjøring: torsdag 1. juni

Universitetsstyret er UiOs øverste organ

Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.

Han viser til Universitets- og høyskoleloven pgf. 9-3, nr. 1, der det heter at «En ansatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode.»

– Det må følge av dette at hvis ikke kandidaten har rett til fritak etter andre og tredje setning, kan ikke valgstyret frita vedkommende fra å stille som kandidat, uavhengig av hvem som har foreslått ham eller henne, mener Bernt.

Rett til fritak fra valg har altså personer som allerede har sittet i en gitt periode i samme verv. Dette er ikke tilfelle for noen av dem som trakk seg.

– Kandidaten må fortsatt være valgbar

Videre mener Bernt at bestemmelsen i UiOs valgreglement om adgang til å trekke fremsatt forslag, strider mot lovens system for forslag og valg på kandidater til disse vervene.

– Når et fremsatt kandidatforslag trekkes, vil dette selvsagt være et relevant moment ved valget, men kandidaten må etter min oppfatning fortsatt anses som kandidat og være valgbar, og det må kunne stemmes på ham eller henne. En adgang til å trekke et fremsatt forslag med bindende virkning for adgangen til å stemme på vedkommende, vil kunne forrykke forutsetningene som har ligget til grunn for nominasjonsprosessen, påpeker jussprofessoren.

Vil be om juridisk vurdering

I går forklarte Bjørnar Vold-Sarnes i valgsekretariatet at valgstyret hadde forholdt seg til gårdagens godkjenningsmøte som endelig frist for å trekke seg fra valget.

På spørsmål fra Uniforum om dette var i tråd med reglementet, medga han at UiOs reglement ikke er helt tydelig på dette.

Konfrontert med Jan Fridthjof Bernts tolking av loven, åpner valgstyrets leder Knut Heidar for at valgstyrets tolkning kan ha vært uriktig:

– Valgstyret har tillatt at foreslåtte kandidater til UiO-styret kan trekke seg før godkjenning av kandidatlisten, dersom de har bedt om det. Loven krever at en ansatt som er valgt til styret må ta imot vervet dersom vedkommende ikke har rett til fritak. Valgstyrets praksis bygger på en tolking av loven der vi antar at en foreslått kandidat ikke er det samme som at kandidaten er valgt til vervet. Denne tolkingen bygger på det premiss at det vil oppfattes som urimelig at en gruppe ansatte ved universitetet skal være representert i styret av en person som ikke ønsker å være deres representant, forklarer han i en e-post til Uniforum, og fortsetter:

– Da det er reist tvil om dette er en rimelig tolking, vil Valgstyret be om en juridisk vurdering. Dersom korrekt lovforståelse er at også foreslåtte kandidater må regnes som valgte i lovens forstand og derved ikke kan trekke sitt kandidatur, vil vi selvsagt endre praksis ved fremtidige valg. I så fall blir det viktig å informere godt om dette i forkant av valgene.

Får ikke konsekvenser for dette valget

– Resultatet av den juridiske vurderingen vil altså ikke få noen konsekvenser for dette konkrete valget? Hvorfor ikke?

– Vi vurderer det som sagt slik at dette er en rimelig tolking av loven, selv om vi registrerer at andre mener noe annet. En juridisk vurdering for å være på den sikre siden vil rimeligvis ta noe tid, og en eventuell endring av praksis må følges opp med informasjon i forkant. Derfor vil en ny tolking av loven ikke få konsekvenser for inneværende valg, skriver Heidar.Dette sier UiOs valgreglement om saken

§ 7 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte

 1. Valgbar er tilsatte som har stemmerett etter § 5 nr. 1 og har et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.
   
 2. Universitets- og høyskolelovens § 9-5 (lovdata.no) fastsetter at en tilsatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.

§ 8 Valgbarhet for ledere

 1. Ved valg av representanter til universitetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: dekaner/ prodekaner, instituttledere/stedfortredere for instituttledere, universitetsdirektør, assisterende universitetsdirektør, bibliotekdirektør, assisterende bibliotekdirektør, museumsdirektør, assisterende museumsdirektør, avdelingsdirektører, assisterende avdelingsdirektører og internrevisor.


  6. Rektor kan – når særlige forhold foreligger - bestemme at også andre tilsatte med lederansvar ikke skal være valgbare til et bestemt styringsorgan.


§ 10 Forslag på kandidater

 1. Mulighet til å endre eller trekke forslag
  Forslagsstillerne kan trekke eller endre et forslag før fristen for innlevering av forslag. Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de kandidatene som sto oppført i forslaget.
   
 2. Informasjon til kandidatene om forslaget
  Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks underrettes om dette. Valgstyret redegjør for eventuell rett til fritak for valg etter § 9-5 i universitets- og høyskoleloven (lovdata.no).
   
 3. Betingelser for fritak fra valg
  • Den som har rett til fritak fra valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal fremmes snarest mulig og senest 24 timer før valget starter. Gjennomføres valget i valgmøte, vil en person som før eller under valgmøtet er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli foreslått, miste retten til fritak fra valg dersom kravet ikke er gjort gjeldende senest på valgmøtet.
    
 4. Den som er kjent med sitt kandidatur og ikke protesterer før valget, kan ikke etter valget påberope seg rett til fritak for valg etter fritaksbestemmelsene i § 7 eller § 8.


Valgreglement for UiO

 


 

Disse ti kandidatene stiller i universitetsstyrevalget:


Vitenskapelige ansatte:
 

Professor Olav Gjelsvik, IFIK /CSMN, HF  

Foreslått av:

Kristian Gundersen, professor, IBV, MN
Linda Bergersen, professor, IOB , OD
Hilde Sandvik, professor, IAKH, HF
Camilla Serck Hanssen, professor, IFIKK, HF
Mathilde Skoie, professor, IFIKK, HF
Aud Tønnessen, dekan, TF
Raino Malnes, professor ISV, SV
Jakob Lothe, professor, ILOS, HF
Dag Hessen, professor, IBV, MN
Øystein Linnebo, professor, IFIKK, HF
Petter Laake, professor, IMB, MED
Andreas Føllesdal, professor, IOR, JUS

Førsteamanuensis Sverre Stausland Johnsen

Foreslått av: Kate Rasch, universitetslektor, ILN, HF

Professor Anne Birgitte Rønning, ILOS, HF

Foreslått av: Harriet Bjerrum Nielsen, professor, STK

Professor Erling Sverdrup Sandmo, IAKH, HF

Foreslått av:

Helge Jordheim, professor, IKOS/HF
Rune Svarverud, professor, IKOS/HF
Benedicte Bull, professor, SUM
Oddbjørn Leirvik, professor, TF
Tor Egil Førland, instituttleder, IAKH/HF
Mette Halskov Hansen, professor, IKOS/HF
Hilde Henriksen Waage, professor, IAKH/HF
Karen Gammelgaard, instituttleder, ILOS/HF
Bjørn Olav Utvik, instituttleder, IKOS/HF
Arild Engelsen Ruud, forskningsleder, professor, IKOS/HF

 

Midlertidige vitenskapelige ansatte
 

Forsker Ingrid Lossius Falkum, IFIKK, HF 

Foreslått av:

Hege Cathrine Finholt, førstelektor, IFIKK
Solveig Aasen, førsteamanuensis, IFIKK
Ingvild Torsen, førsteamanuensis, IFIKK
Knut Olav Skaursaune, postdoktor, IFIKK
Anders Strand, forsker, IFIKK
Mathias Slåttholm Sagdahl, forsker,  IFIKK

Stipendiat Henriette N Tøssebro, IOR, JUS

Foreslår seg selv.
 

Teknisk-administrative ansatte
 

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, ILS, UV  

Foreslått av: Kristin F. Fredriksen, kontorsjef, ISP

Avdelingsleder Ole Martin Nodenes, CERES

Foreslått av:
Torstein Helleve, rådgiver, Naturfagsenteret
Asle Fredriksen, hovedtillitsvalgt (Parat)

Seniorrådgiver/tillitsvalgt Cecilie Wingerei-Lilleheil (Forskerforbundet ved UiO)

Foreslått av:
Katrine L. Stensløkken, rådgiver/tillitsvalgt, FI, MN
Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver/hovedtillitsvalgt (Forskerforbundet ved UiO)

Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby, IKLIN, MED

Foreslått av:
Gina Susanna Clausen, seniorrådgiver, Det medisinske fakultet
Haneef Awan, senioringeniør, Det medisinske fakultet
Mari Helen Varøy, seniorkonsulent, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dag Vargset, driftsleder, Parkavdelingen, EA Kristina Enge, seniorkonsulent, Avdeling for fagstøtte
Olav Hoemsnes, senioringeniør, Det odontologiske fakultet
Gyda Kjekshus, seniorrådgiver, USIT
Caroline Hals, seniorkonsulent, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ellen Dalen, leder NTL UiO
 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 4. mai 2017 16:57 - Sist endra 4. mai 2017 17:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere