Stiller ikke de riktige spørsmålene

Ansatte på fakultetene vurderer sentraladministrasjonen i lys av den store omorganiseringsprosessen som ble avsluttet i januar 2014. Samtidig gjennomfører den selv en arbeidsmiljøundersøkelse uavhengig av prosessen. Det henger ikke på greip, mener fagforeningsledere.

ETTERLYSER EVALUERING: – Vi kan ikke se hvordan omorganiseringen av sentraladministrasjonen har ført til bedre tjenester og styrket forskningen, undervisningen og formidlingen, sier fagforeningsrepresentantene Asle Fredriksen og Natalia Zubillaga samt Kristian Mollestad. (Mollestad var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Foto: Ola Sæther

Universitetsledelsen initierte i 2010 effektiviserings- og omorganiseringsprosessen Internt handlingsrom (IHR) som skulle frigjøre ressurser fra sentraladministrasjonen til kjerneaktivitetene forskning og utdanning. Et mål med prosessen var også å øke kvaliteten på tjenestene fra universitetets sentrale administrasjon. Som et ledd i omorganiseringen byttet sentraladministrasjonen fra januar 2014 navn til UiO: Ledelse og støtteenheter, forkortet til LOS.

Brukerundersøkelse om LOS

Universitetsledelsen sendte i slutten av august ut en spørreundersøkelse til ledere og administrative tilsatte på alle fakulteter, museer og sentre hvor respondentene ble bedt om å vurdere ytelsene til fagavdelingene i LOS.

En tilsvarende undersøkelse våren 2014 avslørte at respondentene var relativt tilfredse med kvaliteten på de administrative tjenestene som ytes fra LOS, men mindre tilfreds med involveringen av enhetene. Brukerundersøkelsen viste dessuten at et fåtall hadde merket noen endring etter effektiviserings- og omorganiseringsprosessen (IHR-prosessen).

Arbeidsmiljøundersøkelse

Denne måneden vil de ansatte i universitetets sentrale administrasjon få tilsendt et spørreskjema med spørsmål om det psykososiale arbeidsmiljøet i egen seksjon. Spørreskjemaet er et ledd i Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK.

Mens brukerundersøkelsen er spesifikt knyttet til målsettingene i IHR-prosessen, er omorganiseringen ikke et tema på spørreundersøkelsen som skal kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet.

HMS og beredskapsdirektør Anita Sandberg viser til at ARK-undersøkelsen er et standardisert verktøy utviklet for hele universitets- og høgskolesektoren.

At omorganiseringen ikke er et tema på spørreskjemaene, betyr imidlertid ikke at omorganiseringen ikke vil kunne bli et tema i arbeidsmiljøundersøkelsen. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil være kjent når resultatene fra spørreundersøkelsene i sentraladministrasjonen skal diskuteres. Prosjektleder for ARK på UiO, Lene Renneflott, understreker at tilbakemeldingsmøtene, skal være en arena hvor de ansatte kan ta opp alle ting som angår dem.

Kritisk til undersøkelsene

Nestleder for Norsk tjenestemannslag (NTL) ved UiO, Natalia Zubillaga, har kritiske spørsmål både til brukerundersøkelsen og til arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen.

– Universitetsledelsen har bedt de administrative tilsatte utenfor LOS fortelle hvordan LOS fungerer. Etter min mening burde spørsmålene også vært sendt til de ansatte i LOS. Det er de som jobber med sakene, som best kan vurdere hvorvidt de ansatte i egen enhet arbeider effektivt og godt.

– Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er et nasjonalt opplegg som ikke er spesielt tilrettelagt for LOS. Spørreundersøkelsen vil heller ikke si noe om hvorvidt målene som ble satt i forbindelse med IHR-prosessen er oppnådd, hevder hun.

– Det er mulig at den nye organiseringen fungerer godt for universitetsdirektøren, men jeg kan ikke se hvordan omorganiseringen har ført til bedre tjenester og styrket forskningen, undervisningen og formidlingen. 

Vil ikke gi svar

Også de hovedtillitsvalgte i Parat og Forskerforbundet etterlyser en evaluering av IHR-prosessen.

– Vi ser fram til å få en systematisk gjennomgang av det psykososiale miljøet, men ARK-undersøkelsen vil ikke gi svar på hvorvidt omorganiseringen løste utfordringene som ble kartlagt i IHR-prosessen, istemmer Kristian Mollestad i Forskerforbundet.

– IHR-prosessen var først og fremst en intern omorganisering som skulle frigi ressurser til kjerneaktivitetene, påpeker han. 

– Det er mulig at den nye organiseringen fungerer godt for universitetsdirektøren, men jeg kan ikke se hvordan omorganiseringen har ført til bedre tjenester og styrket forskningen, undervisningen og formidlingen. 

Nå trenger vi en grundig gjennomgang for å finne ut om kostnadene ved effektiviserings- og omorganiseringsprosessen står i forhold til nytteverdien. Når kommer den? undrer Mollestad.

50 millioner i det blå

Asle Fredriksen i Parat er skeptisk til at tilbakemeldingsmøtene i ARK vil være en egnet arena for å evaluere resultatene av IHR-prosessen.

– Medlemmer på fakulteter som har gjennomgått ARK-undersøkelsen, forteller at de opplevde det som vanskelig å ta opp ubehagelige temaer og komme med kritikk på tilbakemeldingsmøtene, sier han og viser til at disse, i motsetning til spørreskjemaene, er offentlige.

Hovedtillitsvalgt i Akademikerne, Crister Wiik Aram etterlyser en redegjørelse for disponeringen av 50 millioner kroner som skal være permanent overført fra sentraladministrasjonens totalbudsjett til forskning og undervisning.

– Vi vil gjerne vite både hvilke prioriteringer ligger til grunn for kuttene i sentraladministrasjonen, og hva disse pengene er blitt brukt til, sier han.

ARK kan gi svar

I motsetning til sine kolleger i de andre fagforeningene er Wiik Aram derimot usikker på om egen evaluering av IHR-prosessen i LOS er nødvendig.

– Jeg håper vi gjennom ARK vil få til en god prosess hvor vi både kan diskutere det som fungerer dårlig og ikke minst løfte fram alt det som fungerer godt. Jeg tenker at tilbakemeldingsmøtene i ARK vil være en arena hvor vi også kan diskutere hvordan vi ligger an i forhold til målsettingene i IHR-prosessen, sier han.

Les også:

Administrasjonen sentralt vil ha hjelp til å bli bedre

Skal lodde stemningen i sentraladministrasjonen

 

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Personalpolitikk, Arbeidsmiljø Av Grethe Tidemann
Publisert 17. sep. 2015 13:00 - Sist endra 18. sep. 2015 09:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere