Vil ha ny jusbygning i sentrum

Universitetet i Oslo forhandler med eiendomsselskapet ENTRA om oppføring og leie av en bygning ved Tullinløkka. Den nye bygningen skal løse plassproblemene ved Det juridiske fakultet.

JUSPALASS I SENTRUM: Mad arkitekter har tegnet bygningen som kan løse plassproblemene ved Det juridiske fakultet.

Foto: Illustrasjon: MIR/MAD arkitekter

Virksomheten ved Det juridiske fakultet er i dag spredt rundt i ulike lokaler i Oslo.

Rundt halvparten av de ansatte har kontorer i universitetsbygningene på Karl Johan. Her har fakultetet også mindre undervisningsrom, en prøverettsal og et bibliotek.

Fakultetets øvrige ansatte og studentene holder til i leide lokaler i Pilestredet, på St. Olavs plass, i St. Olavs gate og i Cort Adelers gate. Fakultetet leier dessuten pinsebevegelsens forsamlingssal i St. Olav gate og Misjonssalen i Tullins gate til store forelesninger.

ØNSKER SAMLOKALISERING: Det er lenge siden universitetsbygningene på Karl Johan ble for trange for Det juridiske fakultet. – Bedre studiekvalitet forutsetter at vi lykkes i å samle virksomheten som i dag er spredt rundt i byen, understreker dekan Hans Petter Graver. Foto: Grethe Tidemann

Utilfredsstillende situasjon

En samlokalisering av virksomheten i leide lokaler har i mange år stått høyt på fakultetets prioriteringsliste.

– Lokalene våre er i dag det viktigste hinderet for å skape et bedre arbeids- og læringsmiljø på fakultetet, understreker dekan Hans Petter Graver.

Dekanen beskriver en stor andel av de leide lokalene som mangelfulle og lite hensiktsmessige til forskning og undervisning. Han trekker spesielt fram situasjonen i Domus Nova, bygningen fakultetet leier på St. Olavs plass. Her har fakultetet innredet Helserådets tidligere lokaler til kontorer, lesesaler og undervisningsrom.

Bygningen huser i dag langt flere mennesker enn den er dimensjonert for, noe som har resultert i stadige problemer knyttet til ventilasjon og inneklima.

Delt lokalisering

At fakultetets virksomhet er spredt rundt omkring i byen, er i seg selv et problem, ifølge dekanen som viser til tette bånd og utstrakt samarbeid mellom instituttene og fagmiljøene på fakultetet.

Institutt for privatrett disponerer i dag lokaler både i St. Olavs gate og i Domus Nova på St. Olavs plass. Graver trekker også fram Institutt for offentlig rett, der virksomheten er delt mellom Domus Nova og universitetsbygningene på Karl Johan. Delt lokalisering gjør samarbeid og kontakt vanskeligere. Den spredte bygningsmassen fører dessuten til ekstra kostnader i form av økte utgifter til transport, drift og administrasjon.

Det juridiske fakultet på Karl Johan  

Da universitetsbygningene i sentrum stod ferdige i 1853 hadde hele universitetet ca. 600 studenter og rundt 50 ansatte. Etter hvert som universitetet vokste, ble stadig mer av virksomheten flyttet til andre lokaler.  Siden 1990, da Det medisinske fakultet flyttet helt ut, har bygningene vært forbeholdt Det juridiske fakultet, med unntak av Gamle festsal og Universitetets aula som disponeres av hele universitetet.

Det juridiske fakultet har i dag ca. 4200 studenter og ca. 400 ansatte. Rundt halvparten av virksomheten foregår i bygningene på Karl Johan.

Innenfor dagens kostnadsrammer

Nå kan målet om samlokalisering være innen rekkevidde. Universitetet har i flere år forhandlet med det statlige eiendomsselskapet Entra om leie av nye lokaler i Kristian Augusts gate ved Tullinløkka. Universitetsstyret gav på møte 11. februar universitetsdirektøren fullmakt til å sluttforhandle en avtale.

– Håpet vårt er at partene vil undertegne en intensjonsavtale i løpet av de nærmeste månedene, slik at Entra kan sende inn en søknad til kommunen før sommerferien, kommenterer dekanen, som har tro på en byggestart innen utgangen av 2015.

Målet er en samlet løsning innenfor de kostnadsrammene fakultetet har i dag.

– Å leie samlet er rimeligere enn å leie på flere steder. I dag leier vi ca. 23 000 m², mens den nye bygningen vil utgjøre ca. 17 000 m². Fakultetet vil også spare penger til drift og administrasjon. Ikke minst energikostnadene vil bli vesentlig lavere i en ny bygning, påpeker Hans Petter Graver.

UNIVERSITETSAKSE: Den nye bygningen vil ligge vis-à-vis universitetshagen og universitetsbygningene på Karl Johan. Illustrasjon: Mir/Mad arkitekter

Et steinkast fra Karl Johan

Dekanen beskriver lokaliseringen ved Tullinløkka, vis-à-vis universitetshagen og universitetsbygningene på Karl Johan, som ideell både for universitetet og for byen.

– Vi vil få en universitetsakse på tvers av museumsaksen mellom Historisk museum og det gamle Nasjonalgalleriet. Det vil gi oss et stort og aktivt studentmiljø som vil være med på å skape et levende bymiljø, poengterer han.

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 9. apr. 2014 12:12 - Sist endret 9. apr. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere