UiOs internrevisjon slaktes i ekstern evaluering

Internrevisjonen på UiO fungerer ikke i tråd med gjeldende standarder, ifølge Price Waterhouse Coopers evaluering. Heller ikke UiOs ledelse er fornøyde, framgår det av rapporten.

OVERRASKET: – At det ikke er samsvar mellom den negative tilbakemeldingen EIR får fra de intervjuede lederne, og de tilbakemeldingene jeg som leder for EIR de siste 11 årene har mottatt, og som jeg har formidlet videre til enhetens medarbeidere, finner jeg overraskende, skriver revisjonssjef Sveinung Svanberg i en kommentar til PWCs rapport. (arkivfoto )

Foto: Ola Sæther

UiOs internrevisjonsfunksjon er preget av vesentlige mangler og fungerer ikke i tråd med gjeldende standarder. Det konkluderer firmaet Price Waterhouse Coopers (PWC) i en rapport som nå er offentliggjort.

Rapporten var klar allerede i november i fjor, men først denne måneden, på møtet 11. mars, skulle den legges fram for Universitetsstyret som orienteringssak. Saken ble imidlertid utsatt til neste møte, 6. mai, etter ønske fra styremedlem Ole Martin Nodenes.

– Jeg ønsket en bredere diskusjon om saken enn tidsskjemaet denne gang ga rom for, sier han til Uniforum.

Uklar rolle

Ifølge PWCs rapport er det ikke utelukkende Enhet for internrevisjon (EIR) selv som utgjør problemet.

Enhet for internrevisjon (EIR)

* Skal bistå universitetets øverste ledelse med å se etter at en tilfredsstillende intern kontroll er etablert og at den fungerer som forutsatt slik at universitetet drives effektivt, rasjonelt, forsvarlig og i samsvar med overordnede mål, vedtak og forutsetninger.
* Har 4 årsverk.
* Revisjonssjef er Sveinung Svanberg.
*Fungerende revisjonssjef er Morten Opsal.
* EIR skal evalueres eksternt hvert femte år. Da Price Waterhouse Cooper gjennomførte sin vurdering i november 2013, var det åtte år siden forrige evaluering.


Les hele rapporten fra Price Waterhouse Cooper

Manglene springer først og fremst ut fra en uklar rolle for internrevisjonen og et uklart ambisjonsnivå hos ledelsen ved universitetet for hva man ønsker med internrevisjonen.

Denne rolleuklarheten og plantilnærmingen gjør at internrevisjonens prosjektportefølje fremstår lite helhetlig og uten en klar forankring i et styre- og toppledelsesbehov, beskriver PWC.

Men også selve revisjonsarbeidet skal være mangelfullt. Ifølge PWC gjennomføres de enkelte revisjonene «uten klare scope-definisjoner, risikovurderinger, revisjonskriterier, teststrategier og konklusjoner».

Kritisert tidligere

Uniforum omtalte internrevisjonen i 2012, i forbindelse med at verken arkivleder Astrid Optun eller IT-direktør Lars Oftedal var fornøyde med EIRs revisjonsarbeid på deres felt.

Oftedal beskrev EIR som arrogante, og mente de ikke klarte å forstå hvordan produktet deres var bygd opp. Optun uttalte at det mest urovekkende med internrevisjonens nylige gjennomgang av arkivfunksjonen ved UiO, ikke var noen av konklusjonene i rapporten, men heller deres kunnskaper om arkiv.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe forsikret imidlertid den gang at hun hadde full tillit til internrevisjonen.

– Ja, det har jeg. Internrevisjonen har en viktig funksjon på UiO. De har en uavhengig rolle og skal kontrollere, informere og gi råd til UiO. De lager årsplaner som diskuteres med universitetsdirektøren, og årsplanene legges frem for Universitetsstyret. Styret orienteres også om rapportene, sa hun til Uniforum.

Evaluert for syv år siden

I samme artikkel forklarte Bjørneboe at kvaliteten på internrevisjonens egne rutiner og arbeid sikres gjennom åpenhet rundt arbeidet og gjennom eksterne evalueringer. Disse evalueringene initieres av universitetsdirektøren.

I henhold til EIRs instruks skal enheten evalueres eksternt hvert femte år.

Da PWC gjennomførte sin evaluering høsten 2013, var det imidlertid hele åtte år siden sist gjennomgang.

Konsulenten Knut Løkens hovedkonklusjon i 2005 var positiv, samtidig som hans rapport også pekte på noen utfordringer. Blant annet ble det vist til at revisjonens egen dokumentasjon ikke alltid bar preg av god struktur. Det ble også beskrevet som et mulig problem at revisjonen primært kom med analyser og i mindre grad «testet», altså hentet inn etterprøvbare bevis for konklusjonene.

Misfornøyde ledere

At PWCs hovedkonklusjon er negativ, kommer trolig ikke som noen overraskelse på UiOs ledelse. Ifølge rapporten vurderer ledelsen nemlig EIR som «lite verdiskapende i sin nåværende form».

I arbeidet med rapporten har PWC intervjuet flere ledere, inkludert rektor og universitetsdirektør. Alle, med unntak av én, ga et negativt bilde av revisjonen.

Blant lederne oppfattes det som uklart hvem EIR reviderer på vegne av, og det stilles spørsmål ved hvilke revisjoner som settes på årsplanen. Flertallet savner et strategisk fokus i revisjonene, og mener at hovedfokuset er for operativt.

Motstridende tilbakemeldinger

Vedlagt styrepapirene til Universitetsstyret er også revisjonssjef Sveinung Svanbergs kommentarer til PWCs rapport. Han er tydelig forbauset over ledernes misnøye.

– At det ikke er samsvar mellom den negative tilbakemeldingen EIR får fra de intervjuede lederne, og de tilbakemeldingene jeg som leder for EIR de siste 11 årene har mottatt, og som jeg har formidlet videre til enhetens medarbeidere, finner jeg overraskende. Dette må avklares i dialog med universitetsledelsen, skriver han.

Selv mener revisjonssjefen at enhetens rolle er klar. At UiOs ledere ikke er enige, beskriver han som et grunnleggende problem som må avklares raskt.

 

Les også:

* – Vanskelig å argumentere mot en revisjon

Av Helene Lindqvist
Publisert 17. mars 2014 11:30 - Sist endret 17. mars 2014 12:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere