Universitetsstyret stiller seg bak nytt veksthusprosjekt

Universitetsstyret anbefaler å starte et nytt veksthusprosjekt på Tøyen. Hvorvidt dette innebærer en ny arkitektkonkurranse, tar styret ikke stilling til.

ETTERLENGTET MØTE: Universitetsledelsen innkalte til ekstraordinært styremøte etter at Kunnskapsdepartementet ba universitetet styrebehandle veksthussaken. Flere av styremedlemmene uttrykte glede over at saken nå ble lagt fram for styret.

Foto: Martin Toft

Et fulltallig og enstemmig universitetsstyre vedtok i dag å stille seg bak universitetsledelsen beslutning om å skrinlegge det eksisterende veksthusprosjektet «Oase 60 grader Nord». Det betyr at styret anbefaler Kunnskapsdepartementet å igangsette et nytt veksthusprosjekt som legger til grunn ny kunnskap og nye funksjonskrav.

Ikke krav om ny arkitektkonkurranse

Etter innspill fra styremedlem Kjetil Trædal Thorsen i arkitektfirmaet Snøhetta ble det presisert at det avgjørende for UiO er at et nytt veksthus får en utforming som tilfredsstiller de faglige behov beskrevet i notatet. Om dette løses gjennom en ny arkitektkonkurranse eller ikke, tar ikke styret stilling til.

Notatet det siktes til, er et notat utformet som svar på Kunnskapsdepartementets ønske om et bedre grunnlagsmateriale fra UiO.

Etter innspill fra Trædal Thorsen og styremedlem Helle Linné Eriksen ble det også presisert i vedtaksteksten at notatet er et foreløpig svar på departementets krav om et faglig vurderingsunderlag. Et mer fyllestgjørende grunnlagsmateriale med en grundigere gjennomgang av de økonomiske aspektene og med en framdriftsplan vil bli oversendt Kunnskapsdepartementet etter Universitetsstyrets møte i oktober.

Vanskelig avgjørelse

På møtet kommenterte rektor Ole Petter Ottersen prosessen som har ført til beslutningen om å skrinlegge vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen i 1998, «Oase 60 grader Nord». Han fortalte at avgjørelsen ikke har vært enkel, og understreket at de botanikkfaglige aspektene har vært utslagsgivende.

– Ut fra det kunnskapstilfanget som vi har fått, ville det etter vårt syn være uforsvarlig å kjøre videre med dette prosjektet, uttalte han.

Krever ikke ny arkitektkonkurranse

I et brev til Kunnskapsdepartementet datert 24. mai ba universitetsledelsen departementet gi Statsbygg i oppdrag å terminere prosjektet "Oase 60 grader Nord", og samtidig utlyse en ny arkitektkonkurranse for et utstillingsveksthus på Tøyen.

I sin innledning på dagens styremøte presiserte Ottersen at det er opp til Kunnskapsdepartementet å be Statsbygg utlyse en ny arkitektkonkurranse.

– Slik vi ser det, er det fullt mulig at den eksisterende arkitekt får i oppdrag å føre prosjektet videre, uttalte Ottersen på møtet.

Ikke bortkastede penger

At beslutningen om å skrinlegge arkitekt Stein Halvorsens vinnerprosjekt fra 1998 tilsynelatende kom brått, begrunnet Ottersen ved at man kom til et vendepunkt hvor man innså at det ikke ville være mulig å få til et optimalt veksthus innenfor det eksisterende prosjektet.

Ottersen vedgikk at det er brukt store summer på forprosjektering knyttet til det eksisterende prosjektet, men understreket at kunnskapen og kompetansen som er blitt akkumulert underveis kan tas med inn i et nytt prosjekt.

Fra systematikk til opplevelse

Direktør ved Naturhistorisk museum Arne Bjørlykke viste til at man de siste årene har sett en utvikling fra vekt på systematiske samlinger til utstillinger som viser kompleksiteten i en regnskog. Skal publikum få en opplevelse av å være i en regnskog, må denne avdelingen derfor utvides vesentlig i forhold til det eksisterende prosjektet.

Bjørlykke understreket begrensningene som ligger i de skrå veggene i det eksisterende prosjektet. Han trakk også fram behovet for å tenke nytt rundt energiløsninger og materialvalg.

Samstemt styre

Ingen av styremedlemmene hadde innvendinger mot beslutningen om å anbefale et nytt veksthusprosjekt.

Kjetil Trædal Thorsen trakk fram de skrå veggene som den avgjørende svakheten ved «Oase 60 grader Nord». Eksternt styremedlem Ole Enger fra selskapet REC roste universitetets ønske om å bruke miljøvennlige energiløsninger, men ba også universitetet tenke seg nøye om med hensyn til valg av materiale. Styremedlemmene Dag O. Hessen og Liv-Elisif Kalland sluttet seg til Enger på dette punktet.

Fra universitetsledelsens hold ble disse innspillene møtt med forsikringer om at man i det videre arbeidet vil trekke inn en bred ekspertise.

 

 

Les også tidligere artikler i Uniforum:

Veksthussaken skal behandles i et ekstraordninært styremøte

– Veksthuset er ikke et utdatert prosjekt

UiO skrinlegger vinnerutkastet for nytt veksthus på Tøyen

 

Emneord: Naturhistorisk museum, Museene, Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 26. juni 2013 15:53 - Sist endret 26. juni 2013 22:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere