Universitetsledelsen vil ikke imøtekomme fagforeningenes ønske om utsettelse

UiO-ledelsen kan ikke imøtekomme fagforeningenes ønske om å utsette alt partssamarbeid frem til de mener tilliten er gjenopprettet. Mangel på fremdrift ville da gi unødige belastninger for sentraladministrasjonens medarbeidere, skriver rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en mail til fagforeningene.

ØNSKER INGEN UTSETTELSE: Verken UiO-rektor Ole Petter Ottersen eller universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe vil imøtekomme fagforenigenes ønske om å utsette alt partssamarbeid fram til de mener tilliten er gjenopprettet. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

De hovedtillitsvalgte ved UiO har utsatt samarbeidet med universitetsledelsen om organisasjonsendringer i sentraladministrasjonen inntil en felles forståelse av hva som ligger i Hovedavtalens intensjon om medbestemmelse, er på plass.

Fagforeningene informerte sine medlemmer på UiO om den fastlåste situasjonen på et møte 26. april. Uniforum lyktes ikke i å få universitetsledelsens kommentarer til en artikkel på nettet samme dag.  

Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe svarer i stedet på Uniforums spørsmål i en felles mail denne uken.

Internt handlingsrom (IHR) og SA5

* Internt handlingsrom (IHR) er en omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.

* Planlagt tidsrom er 2011–2013.

* Konsulenten Ingar Pettersen er innleid som prosjektleder, mens Universitetsstyret er prosessens overordnede styringsgruppe.

*Omorganiseringen av SA5, dvs. Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen (ØPA), Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) og Kommunikasjonsavdelingen, var vedtakssak i Universitetsstyret 12. mars. 

Styret vedtok en modell som innebærer at:

* Det skal opprettes en enhet for lederstøtte inn mot universitetsledelsen.

* Det skal opprettes en enhet for administrative støttetjenester til hele UiOs organisasjon, hvor Organisasjons- og personalavdelingen og Økonomi- og planavdelingen skal inngå.  

* Organiseringen av Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling og Kommunikasjonsavdelingen skal utredes videre.

 

* Forslag til organisering av hele SA5 skal legges fram for styret 17. juni.

 

Kjenner seg ikke igjen

– De tillitsvalgte hevder at UiO-ledelsen på et møte 11. april ikke var villige til å diskutere hvordan fagforeningenes rett til medbestemmelse skal ivaretas i det videre IHR-arbeidet. Stemmer dette?

­­­– Universitetsledelsen kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen. Vi har deltatt i en rekke møter og invitert til ytterligere møter nettopp for å diskutere fagforeningenes medbestemmelse i den videre IHR-prosessen. UiOs ledelse mener at begrepet «medbestemmelse» må tolkes langt ut over de få sakene hvor avtaleverket gir fagforeningene en formell beslutningsrolle.  Fagforeningene har reell innflytelse som premissleverandører, også i saker hvor endelig avgjørelse tas av styret eller andre arbeidsgiverinstanser. De tillitsvalgte skal målbære sine medlemmers synspunkter og interesser, og bidrar da med premisser som sikrer utfyllende beslutningsgrunnlag. I den rollen er de med og påvirker avgjørelsen, for fagforeningenes innspill er da inkludert i det vurderingsgrunnlaget som beslutningen baseres på. Denne forståelsen mener vi SA5-prosessen har ivaretatt.

Plikt til å delta

– Fagforeningene utsetter møter med universitetsledelsen om organisasjonsendringene i sentraladministrasjonen inntil et nytt møte er avholdt. Hvordan vil dette påvirke det videre arbeidet med å omorganisere sentraladministrasjonen?

– Fagforeningene kommer på møtene, men velger ikke å gi innspill. Vi vil også presisere at fagforeningene har deltatt i mange møter som ikke gjelder SA5-prosessen. For eksempel har møtene knyttet til vårens 2.3.4. forhandlinger (lønnsforhandlinger) gått helt som planlagt. Vi har laget en fremdriftsplan for SA5-prosessen frem mot styremøtet 17. juni som nå følges. UiO-ledelsen kan derfor ikke imøtekomme fagforeningenes ønske om å utsette alt partssamarbeid frem til de mener tilliten er gjenopprettet. Mangel på fremdrift ville da gi unødige belastninger for sentraladministrasjonens medarbeidere, som etter en lang periode med uavklarte forhold nå har krav på snarlige svar.

Vi vil for øvrig nevne at Hovedavtalen forplikter arbeidsgiver, så vel som fagforeningene til kontinuerlig samarbeid. For arbeidsgiver innebærer det løpende plikt til å initiere informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter i saker som faller inn under avtaleverkets bestemmelser, og det vil UiOs ledelse forholde seg lojalt til. Det må da kunne forutsettes at også fagforeningene oppfyller Hovedavtalens vilkår om aktiv deltakelse. De tillitsvalgte har ikke bare rett, men også plikt til å delta i partssamarbeid.

– Hva vil universitetsledelsen gjøre for å gjenopprette tilliten mellom partene?

– Vi er de første til å beklage at denne situasjonen har oppstått. UiO-ledelsen har invitert fagforeningene til dialog, og har et sterkt ønske om utvikling av bedre samarbeid.

Vil ikke sette fagforeningene på sidelinjen

– Fagforeningene hevder at ledelsen ikke anerkjenner de hovedtillitsvalgte som representanter for de ansatte, men ønsker å sette fagforeningene på sidelinjen i den siste fasen av IHR-prosessen. Hva er ledelsens kommentar til dette?

– Vi har ikke noe ønske om å sette fagforeningene til side. Tvert imot har de blitt invitert inn i prosessen hele veien. Noe av utgangspunktet for konflikten er at fagforeningene hevder at Hovedavtalens bestemmelse om forhandlinger setter Universitetsstyrets lovbestemte myndighet til å beslutte organisasjonsendringer ut av kraft. Altså at hovedavtalen setter reglene i Universitet- og høgskoleloven ut av kraft.

Avklaring på dette spørsmålet kom fra 2008, og ble bekreftet om igjen i 2009 (brev av hhv 28.1.2008 og 11.11.2009 fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet og 27.11.2009 fra Kunnskapsdepartementet). Da ble det gjort helt klart at styret «har det avgjørende ord når det gjelder interne organisasjonsendringer». På bakgrunn av dette mener universitetsledelsen at det ikke er noe grunnlag for å reise tvil om Universitetsstyrets beslutningsmyndighet.

 

Emneord: Arbeidsforhold, IHR Av Grethe Tidemann
Publisert 30. apr. 2013 15:38 - Sist endret 30. apr. 2013 16:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere