Fagforeningene krevde offentlig dementi fra universitetsledelsen

Som betingelse for å kunne gjenoppta samarbeidet om organisasjonsendringer i Sentraladministrasjonen, krevde fagforeningene at universitetsledelsen gikk ut med en melding. Her skulle ledelsen dementere en uttalelse i  Universitas og blant annet poengtere at den tar Hovedavtalen på alvor.

KREVER DEMENTI: – Jeg har aldri tidligere vært med på å stille en lignende betingelse, men vi mener at dette er en helt spesiell situasjon, kommenterer hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i Forskerforbundet.

Foto: Ola Sæther

De hovedtillitsvalgte fra fagforeningene Akademikerne, Norsk tjenestemannslag, Parat og Forskerforbundet møtte 11. april universitetsledelsen for å diskutere samarbeidet mellom partene. Målsettingen var, slik de hovedtillitsvalgte beskriver det, å komme fram til en felles forståelse av formål og intensjoner i Hovedavtalen.

Internt handlingsrom (IHR) og SA5

* Internt handlingsrom (IHR) er en omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.

* Planlagt tidsrom er 2011–2013.

* Konsulenten Ingar Pettersen er innleid som prosjektleder, mens Universitetsstyret er prosessens overordnede styringsgruppe.

*Omorganiseringen av SA5, dvs. Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen (ØPA), Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) og Kommunikasjonsavdelingen, var vedtakssak i Universitetsstyret 12. mars. 

Styret vedtok en modell som innebærer at:

* Det skal opprettes en enhet for lederstøtte inn mot universitetsledelsen.

* Det skal opprettes en enhet for administrative støttetjenester til hele UiOs organisasjon, hvor Organisasjons- og personalavdelingen og Økonomi- og planavdelingen skal inngå.  

* Organiseringen av Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling og Kommunikasjonsavdelingen skal utredes videre.

 

* Forslag til organisering av hele SA5 skal legges fram for styret 17. juni.

 

Forsikringer ikke nok

I en mail til universitetsledelsen samme dag skriver de tillitsvalgte at de er glade for dagens forsikringer om at Hovedavtalens bestemmelser vil bli ivaretatt i det videre arbeidet, men at det ikke er tilstrekkelig at dette blir kommunisert i et møte mellom ledelsen og organisasjonene.

Organisasjonene har behov for at ledelsen synliggjør overfor hele universitetssamfunnet at de anerkjenner den problematiske situasjonen UiO befinner seg i, og at de i fremtiden vil jobbe annerledes med ivaretakelsen av Hovedavtalens krav om medbestemmelse, presiserer de tillitsvalgte i mailen.

Som betingelse for å kunne gjenoppta samarbeidet i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter, krever fagforeningene at universitetsledelsen går ut med en melding der de poengterer følgende:

* De innser at alle fagforeningene mener at samarbeidet med universitetsledelsen ikke fungerer, og dementerer sin uttalelse i Universitas 10. april 2013

* Det har vært et fellesmøte i dag, torsdag 11. april, om videre samarbeid

* De vil invitere til videre dialog med fagforeningene

* De tar Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse på alvor

* De innser at fagforeningenes rolle ved UiO og samarbeidet mellom fagforeningene og ledelsen er avhengig av at intensjonen i Hovedavtalens bestemmelser følges.

Så ikke behov for offentlig melding

Universitetsledelsen gav sitt svar i en mail datert 12. april.

Her viste ledelsen til at arbeidsgiver gjennom hele IHR-prosjektet har lagt til grunn at tjenestemannsorganisasjonene skal medvirke som premissleverandører, slik Hovedavtalen forutsetter.

Organisasjonene er følgelig invitert inn som likeverdige deltakere i arbeidsgrupper, ressursgruppen og plangrupper, de har vært involvert gjennom formelle informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter etter Hovedavtalens bestemmelser, og de har deltatt i høringsrunder.

UiO sin ledelse kan dermed ikke se noe reelt behov for en offisiell melding som bekrefter at vi som arbeidsgiver tar Hovedavtalen på alvor og erkjenner fagforeningenes og partssamarbeidets betydning. Det ville være å bekrefte premisser som alltid har vært førende for UiOs ledelse, og som fortsatt vil være det i fremtiden, skrev rektor og universitetsdirektøren i sitt svar til fagforeningene.

Kan undergrave partssamarbeidet

I spørsmålet om videre samarbeid minnet ledelsen om at både arbeidsgiver, så vel som organisasjonene, er forpliktet i forhold til Hovedavtalens bestemmelser om partssamarbeid.

For arbeidsgiver innebærer det løpende plikt til å initiere informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter i saker som faller inn under avtaleverkets bestemmelser, og det vil UiOs ledelse selvfølgelig forholde seg lojalt til. Det må da kunne forutsettes at også arbeidstakersiden forholder seg til Hovedavtalens vilkår om aktiv medvirkning. Det motsatte ville undergrave avtalens intensjon om partssamarbeid. Konsekvensen av dette ville være at de ansatte fratas sin rettmessige adgang til innflytelse via sine valgte representanter, i saker av kollektiv art. I forhold til SA5-prosessen vises det i denne sammenheng til at partssamarbeid er særlig viktig «for å skape nødvendig trygghet og aksept for omstillingene, slik at disse blir effektive og de tilsatte opplever en størst mulig forutsigbarhet i forhold til prosessenes innhold, årsak og retning», jf hovedavtalens § 1 pkt 4., advarer ledelsen i sitt svar til fagforeningene.

Utsatte videre samarbeid

I en ny mail datert 22. april ba fagforeningene om et nytt møte mellom universitetsledelsen, inkludert rektor, og lokale og sentrale representanter for tjenestemannsorganisasjonene, for om mulig å finne en felles plattform å bygge tillit utfra.

Inntil dette møtet er holdt, mener tjenestemannsorganisasjonene at informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter i sentraladministrasjonen må utsettes, presiserte de hovedtillitsvalgte. Vi antar at det er viktig for alle parter å få dette møtet på plass så raskt som mulig for å hindre unødvendig utsettelse av saker ved UiO, meddelte de tillitsvalgte i e-posten.

Universitetsledelsen etterkom i en epost 23. april anmodningen fra fagforeningene. Møtet mellom universitetsledelsen og fagforeningene skal etter planen finne sted 8. mai.

Spesiell situasjon

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Kristian Mollestad svarer bekreftende, når Uniforum spør om kravet om en offentlig melding, kan beskrives som usedvanlig.

– Jeg har aldri tidligere vært med på å stille en lignende betingelse, men vi mener at dette er en helt spesiell situasjon, kommenterer han.

– Hvilken uttalelse i Universitas 10. april ønsker dere at universitetsledelsen skal dementere?

I et leserbrev i Uniforum på nett 21. mars hevdet rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe at noen fagforeninger opplever at samarbeidet ikke er godt nok. Denne uttalelsen svarte vi på i et felles leserbrev i Uniforum samme dag, hvor vi presiserte at faktum er at samtlige fagforeninger er enige om at samarbeidet ikke fungerer.

Til tross for dette kommer rektor og universitetsdirektøren med en ny uttalelse om at noen av fagforeningene ikke opplever at samarbeidet er godt nok, i et leserbrev i Universitas 10. april, påpeker Mollestad. Han forteller at dette var noe de tillitsvalgte reagerte veldig sterkt på.

– Dere er glade for universitetsledelsens forsikringer om at Hovedavtalens bestemmelser vil bli ivaretatt. Hvorfor krever dere en offentlig uttalelse om dette?

–Vi ønsker å gjenopprette tilliten mellom partene og å komme til en felles forståelse av hvordan samarbeidet skal være. Vi satte derfor pris på forsikringene fra ledelsen. Samtidig opplevde vi ikke at møtet førte oss nærmere en felles forståelse av formål og intensjoner i Hovedavtalen. Ordet medbestemmelse ble ikke nevnt av ledelsen på møtet, og vi er ikke trygge på at ledelsen ser forskjellen på medvirkning og medbestemmelse, forklarer Mollestad.

– Vi ønsker derfor en mer forpliktende uttalelse fra ledelsen som viser at tar disse spørsmålene alvorlig.  

– Hvordan ønsker dere at universitetsledelsen skal gi en slik melding til universitetssamfunnet?

– Ettersom uttalelsen vi reagerte på, kom i Universitas, ser jeg for meg at det mest naturlige er at et dementi fra ledelsen kommer gjennom et leserbrev i Universitas, svarer Mollestad.

Avventer situasjonen

Fagforeningene og universitetsledelsen er blitt enige om et møte 8. mai der fagforeningene har bedt om at diskusjonen skal handle om hvordan UiO i fremtiden skal sikre organisasjonenes medbestemmelse, og ikke om de ansattes involvering eller medvirkning. Står kravet om en offentlig melding fra universitetsledelsen for å gjenoppta samarbeidet, fortsatt ved lag?

– Å dementere en usannhet er viktig, men jeg syns ikke det vil være naturlig at vi fremmer et nytt krav om et dementi før vi har gjennomført møtet 8. mai, svarer Kristian Mollestad.

– Før vi vurderer dette, må vi se hva som kommer ut av møtet. Jeg har et håp om at vi gjennom dettet møtet vil finne en felles plattform å bygge tillit utfra, presiserer han.  

 

 

 

Emneord: IHR, Arbeidsforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 30. apr. 2013 14:55 - Sist endret 30. apr. 2013 16:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere