UiO svikter i oppfølgingen av sykmeldte

Hver fjerde langtidssykmelding på UiO i fjor resulterte i gebyr fra Nav for manglende oppfølging. – Altfor dårlig, mener Parat-leder Ole Martin Nodenes .

ENESTÅENDE TILFELLE?: – Når tallet på bøter fra Nav er så høyt, må vi undersøke om det også kan være andre mørketall, sier Parat-leder Ole Martin Nodenes.

Foto: Ola Sæther

Når en UiO-ansatt blir sykmeldt i ukevis på del- eller heltid, utløser det en kjede av plikter for arbeidsgiver. Det skal lages oppfølgingsplan, holdes dialogmøte med legen og rapporteres til Nav (se faktaboks). Alt dette for at den ansatte skal komme raskest mulig tilbake i jobb.

Får ikke beskjed om fravær

Tall Uniforum har fått fra Organisasjons- og personalavdelingen (OPA), viser at UiO i 2012 måtte ut med nærmere 100 000 kroner i bøter til Nav for å ha unnlatt å rapportere om oppfølgingen av sykmeldte. Det betyr at 1 av 4 som var sykmeldt i over ni uker, ikke ble fulgt opp i tråd med lovverket.

Oppfølging av sykmeldte:

* Arbeidsgivers plikter: Etter fire uker skal oppfølgingsplan utarbeides og sendes sykmeldende lege. Etter syv uker skal dialogmøte 1 avholdes sammen med den sykmeldte og legen. Etter ni uker skal rapporteringsskjema og som hovedregel også oppfølgingsplan, sendes Nav.
* Nav har rett til å sanksjonere med en bot på 5160 kroner for overtredelse av hvert av punktene over.
* Reglene gjelder både hel- og deltidssykmeldte.
* UiO måtte i fjor ut med nærmere 100 000 kroner for manglende oppfølging av sykmeldte.


Inkluderende arbeidsliv (IA):

* UiO har signert intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Det er en avtale mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.
* Avtalen har som overordnet mål å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

* UiO har et stabilt lavt sykefravær på rundt 4 prosent. Landsgjennomsnittet er på ca 5,5 prosent.

Kilde: Nav, UiO.no og OPA

 

– Det er altfor dårlig. Dette må vi ta tak i, sier leder Ole Martin Nodenes i Parat UiO.

Han er overrasket over de høye tallene.

– Problemet mitt som fagforeningsrepresentant, er at oppfølgingen av sykefravær foregår lokalt. Fraværet rapporteres ikke til fagforeningene, og vi får ikke beskjed med mindre et medlem tar kontakt om at noe er galt, forklarer Parat-lederen.

Forpliktet på IA-avtalen

UiO er en såkalt IA-bedrift og har dermed forpliktet seg overfor myndighetene til avtalen om Inkluderende arbeidsliv. Et av målene med IA-avtalen er å gi lokale ledere gode verktøy for aktiv sykefraværsoppfølging, som rutiner, systemer, rådgivning og veiledninger. Nodenes, som også sitter i Sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) på UiO, har signert avtalen på vegne av tjenestemannsorganisasjonene.

– Tror du alle lederne på UiO er kjent med ansvaret de har for oppfølging av sykmeldte?

– Det er noe vi diskuterte da vi laget planen. Selv er jeg opptatt av at arbeidsgiver skal være proaktiv og følge med i utviklingen av arbeidsmiljøet kontinuerlig, sier han.

Kan bli syke av jobben

Generelt er det viktig å få inn sykefraværsoppfølgingen i det daglige arbeidet, mener Parat-lederen.

– Vi må vite hvordan alle de ansatte har det, ikke bare de langtidssykmeldte. Noen ganger skyldes sykmeldinger forhold på jobben, for eksempel dårlig arbeidsmiljø. Tidlig i fasen kan det komme til uttrykk gjennom korttidsfravær, på sikt kan det i verste fall resultere i uførhet, sier han.

Ifølge OPA var 72 UiO-ansatte sykmeldt i over ni uker i fjor. Lengden utløser både kravet om oppfølgingsplan til lege (4 uker), dialogmøte med lege (7 uker) og rapportering til Nav (9 uker). Mottar Nav ikke en slik rapport, sender de ut et varsel om sanksjon. Uteblir rapporten også etter en ny frist på tre uker, må arbeidsgiver ut med en bot på i overkant av 5000 kroner.

For 2012 ga Nav 23 slike bøter til UiO. Fem er senere blitt opphevet, og OPA mener at ytterligere fire bør oppheves.

– Når tallet på bøter fra Nav er så høyt, må vi undersøke om det også kan være andre mørketall, sier Nodenes.

Ferdig, men ikke sendt?

Hvor mange dialogmøter med lege som eventuelt ikke er avholdt, har Uniforum ikke tall på.

– Hvis bøtene betyr at det ikke har vært dialog, er det alvorlig. Det er mindre alvorlig dersom det er sånn at det har vært dialog, men at noen ikke har signert papirene og sendt dem inn, sier Parat-lederen.

Teoretisk sett er det en mulighet for at alle de sykmeldte er fulgt opp til punkt og prikke, men at arbeidsgiver har glemt å postlegge rapporten til Nav, også etter varselet om sanksjon.

– Vi jobber godt nok

Personalsjef Irene Sandlie i OPA ønsker å besvare Uniforums spørsmål via e-post. Hun svarer her avkreftende på spørsmål om oppfølgingsarbeidet av sykmeldte har forbedringspotensial.

– Ser vi på landsgjennomsnittet blant menn og kvinner, er sykefraværet i staten 5,5 prosent. UiO har et stabilt lavt sykefravær på rundt 4 prosent. Dette indikerer at vi jobber godt nok med sykefraværsoppfølging, men det vil alltid være nødvendig å fokusere på personaloppfølging og styrke ledernes kompetanse til å følge opp sykmeldte medarbeidere, skriver personalsjefen.

Oppfølgingsplanene beskriver hun som nyttige verktøy for å finne løsninger som kan hindre unødig lange sykefravær og bidra til en god oppfølgingskultur.

– Dersom 18 vedtak om sanksjon blir stående i 2012, betyr det at 1 av 4 sykmeldte ikke ble fulgt opp slik de skulle. Hva er din kommentar til det?

– Det kan være flere årsaker til dette. Vi har sett nærmere på vedtakene om sanksjoner UiO har mottatt, og av disse er det kun én medarbeider som ikke er tilbake i arbeid. Noe av forklaringen på sanksjonene kan derfor være at UiO ikke har gode nok rutiner i forhold til å melde til Nav at medarbeideren har kommet tilbake i arbeid. Sanksjonene kan også skyldes at det foreligger oppfølgingssamtaler mellom medarbeider og leder, men at planen ikke er sendt til Nav. Vi kan likevel ikke utelukke at noen av sanksjonene skyldes manglende sykefraværsoppfølging.

Rutinene står på internett

– Har lederne på UiO tilstrekkelig kunnskap om hvordan de skal følge opp sykmeldte ansatte?

– UiO har som IA-bedrift et fokus på sykefraværsforebygging og sykefraværsoppfølging. I 2012 reviderte vi alle rutiner knyttet til sykefraværsoppfølging, og ledere fikk et eget opplæringstilbud. Det er utviklet egne nettsider med retningslinjer om hvordan en skal gå frem ved sykefraværsoppfølging, skriver Sandlie.

 

 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Helse-miljø-sikkerhet (HMS), Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 13. feb. 2013 14:17 - Sist endret 13. feb. 2013 14:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere