Studentbedrageri truer internasjonal studentutveksling

Falske papirer er i ferd med å drukne tilliten til studentutveksling og internasjonalisering. Universitetsavisa har snakket med en av de ledende ekspertene på feltet.

 

MILLIARDSVINDEL: Bedragerier med falske papirer og falske vitnemål  beløper seg til et sted mellom 1,5 og 2,5 milliarder amerikanske dollar årlig. Personene på bildet har ingenting med saken å gjøre.

Foto: Ola Sæther

I august i år fratok britiske myndigheter London Metropolitan University (LMU) fullmakt til å ta opp og rekruttere ikke-EU-borgere på studentvisa i Storbritannia. Dermed stod 2700 internasjonale studenter uten studieplass – og uten oppholdsrett - ved inngangen til et nytt akademisk år.

Studentene ble gitt 60 dager på til å finne nytt studiested.

Foranledningen: Seks måneder tidligere hadde immigrasjonsmyndighetene avdekket at 61 prosent av et tilfeldig utvalg dokumentasjonspapirer sannsynligvis var forfalsket. Britiske undervisningsmyndigheter mistenker at universitetet har vært særdeles slepphendte med kvalitetskontrollen.

Myndighetenes beslutning om å frata LMU fullmakten til å tilby studieopphold i landet kan medføre et inntektstap på rundt 300 millioner norske kroner, i følge The Guardian.

Et globalt utdanningsmarked

Dette er den foreløpig siste av flere saker om vestlige universiteter som er blitt for avhengige av inntektene fra ikke-vestlige skolepenger, og om en alarmerende lav terskel for å pynte på papirer blant vordende studenter.

Noen peker på konkurransen om et begrenset gode: Høyere utdanning. Det handler om selve nøkkelen til en god framtid – et (ekte) vitnemål fra et respektert, vestlig universitet, og alt det det medfører. Andre ganger fungerer studieplassen kun som bakdør for innvandring. Verden er blitt mindre. Etter hvert som levestandard, teknologi- og utdanningsnivået øker i fattige og befolkningsrike deler av verden, øker også behovet for å utdanne høykompetent arbeidskraft.

Dermed er det også skapt et marked for høyere utdanning – i Storbritannia beregnet til 12,5 milliarder pund.

Baksiden av internasjonalisering

Internasjonaliseringen har en bakside: Hvert eneste år strømmer det titusenvis av internasjonale studenter inn på campuser med karakterutskrifter, vitnemål, referanser, bankgarantier og testresultater som rett og slett ikke stemmer. Majoriteten av søknadene fra store avsenderland er enten forskjønnede eller forfalskede.

Dette hevder Dr Daniel Guhr, en av dem som vet mest om et problem mange vil tie om, overfor UA. Guhr leder Illuminate Consulting Group (ICG), et konsulentselskap som lever av å rådgi regjeringer, institusjoner og organisasjoner om tvilsom søkerpraksis og effektive mottiltak.

Prislisten

Guhr anslår at «verdien» av de ulike formene for denne formen for bedragerier beløper seg til et sted mellom 1,5 og 2,5 milliarder amerikanske dollar årlig. Et nøyaktig beløp er vanskelig å tallfeste, mener han. Dyktig utført svindel er i sin natur vanskelig å avsløre.

Bedrageriet kan ta mange former, ikke bare som dokumentfalsk. En vellykket opptaksprøve for et amerikansk jusstudium, tatt av en annen enn kandidaten: Fra 20 000 dollar. Falsk bankgaranti for levekostnader under studiet: Fra 1000 dollar.

Enklere dokumentfalsk av varierende kvalitet får man for mer beskjedne summer. Falske vitnemål: Fra 200 dollar. Falske dokumenter for å søke om visum: Fra 600 dollar.

Gode forfalskninger for å få et visa til et attraktivt land kan koste så mye som 48 000 dollar, fremkommer det av ICGs egne undersøkelser.

 Tillit er første offer

- På lengre sikt betaler universiteter prisen for å lukke øynene ved at deres renomme ødelegges, gjennom straffereaksjoner eller ved at institusjoner regelrett blir nedlagte, som det har skjedd i Australia og i Storbritannia, skriver Guhr i en epost fra USA. Det er engelskspråklige studieland som har de største problemene.

BEDRAGERI: Dr Daniel Guhr: «The economic and policy incentives for stakeholders are powerfully aligned against a public discussion of fraud.» Dublin, konferanse om internasjonalisering, september 2012. (Foto: Illuminate Consulting Group)

Forfalskningen av dokumenter fungerer som en tilrettelegger og en katalysator for internasjonalisering. Uten den svarte delen av økonomien, ville næringen i seg selv vært mindre, med færre studenter, medgir Guhr.

Det er enkelt å «photoshoppe» i våre dager. En betydelig andel av svindelforsøkene beregnes som amatørmessige, og er lette å oppdage. Disse koster likevel tid og penger for universitetene. Et universitet i Midtvesten i USA skal i følge ICG ha mottatt 80 identiske anbefalingsbrev fra nigerianske søkere.

Tillit er det første offeret. Noe av det første konsulentselskapet råder sine kunder til, er å slutte å vektlegge anbefalingsbrev. Guhr mener også at de standardiserte språktestene som skal dokumentere engelskferdigheter, langt på vei er blitt ubrukelige. Noen amerikanske universiteter har begynt å teste engelskferdighetene til nyankomne studenter selv, på campus.

- Alle profitterer

«Everybody benefits», er Guhrs teori. Det er for mange av partene som har kortsiktige, økonomiske interesser i flyten av studenter over landegrensene, kortsiktige gevinster som overskygger de langsiktige skadevirkningene.

ICG har anslått at mottakerlandenes direkte inntekter ved å ta mot utenlandske studenter, beløpet seg til mellom 80 og 90 milliarder dollar for året 2010.

 Mottakerlandene i Vesten får inntekter og gode kandidater; avsenderlandene får mange av kandidatene tilbake med høy kompetanse. Det finnes mellommenn, eller studentagenter som lever av at studenter beveger seg mellom verdensdelene. Studentene selv, og deres familier, får en bedre betalt jobb enn uten en vestlig, akademisk grad.

 Den store driveren på tilbudssiden er imidlertid universitetene selv. I varierende grad er mange universiteter blitt avhengige av denne inntektskilden. Tidligere nevnte London Metropolitan University kan miste en femtedel av inntektssiden som følge av den siste skandalen.

Betydning for økonomien

Canada er et av de store mottakerlandene for internasjonale studenter. En regjeringsoppnevnt kommisjon rådet nylig Canada til å legge til rette for å øke opptaksrammene for utenlandske studenter, fra 240 000 til 450 000 – en fordobling i løpet av en tiårsperiode.

Dette vil være bra for landet som helhet. Ikke bare ved å tiltrekke seg flere akademiske talenter som vil bidra til å styrke landets konkurransekraft, men også for å heve Canadas attraktivitet som et godt studieland, og å skaffe seg gode ambassadører gjennom nettverket av hjemvendte alumni.

Kommisjonens anbefalinger kom i kjølvannet av en annen rapport, i følge University World News. Den beregnet at internasjonale studenter brukte tilsvarende åtte milliarder US dollar i Canada i 2010. Dette er mer enn den samlede eksporten av landets råaluminium. I handelsforholdet til et land som India, representerer utdanning 28 prosent av eksportinntektene for Canada.

Den canadiske rapporten som rådet til økt opptak av internasjonale studenter, pekte spesielt på asiatiske land som interessante for landets universiteter, med meget sterke kandidater som samtidig kommer fra land med en økende middelklasse med betalingsevne. Dette gjelder i første rekke land som Kina og India. Dette er også de store avsenderlandene av studenter, og nasjonaliteter som ofte knyttes til falske papirer.

Studentbedrageri («Student Fraud»)

- Kan variere i alvorlighetsgrad, fra forskjønning av CV, via falske vitnemål og referanser, kjøpte testresultater og akademiske grader, til bestikkelser og falsk identitet.

- Bedrageriet kan være utført av enkeltpersoner, eller ved hjelp av profesjonelle mellommenn

- Illuminate Consulting Group anslår et økonomisk omfang på mellom 1,5 og 2,5 milliarder amerikanske dollar årlig

 

For mye å tape

Dr Daniel Guhr er etterhvert blitt en populær foredragsholder. Mye av kunnskapen om omfanget av studentbedragerier har vært basert på anekdotiske hendelser fra enkeltstående institusjoner og tilfeldige studier samlet sammen av Dr Guhr. Som annen, fordekt virksomhet, støter studiene på til dels uoverkommelige, metodologiske hindringer: Få vil dele data om lysskye forhold de selv er part i.

 «The economic and policy incentives for stakeholders are powerfully aligned against a public discussion of fraud.»

(Dr Daniel Guhr, Illuminate Consulting Group, 201

Emneord: Internasjonalisering, Undervisning, Studentforhold Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 25. sep. 2012 11:21 - Sist endret 25. sep. 2012 12:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere