Nådde ikke likestillingsmål

Å finne kvalifiserte kvinner er ikke lett for Norges største universitet. UiO nådde ingen av måltallene for ansettelser av kvinner i vitenskapelige stillinger i forrige måleperiode. Prorektor Inga Bostad synes likevel ikke målene var for ambisiøse.

VIL STYRKE UIO: – Det vi ønsker å oppnå med handlingsplanen vår, er å få tak i de beste. Det vil alltid være plass til de fremragende, unge mennene på UiO. Målet er å gi de fremragende, unge kvinnene like muligheter, sier prorektor Inga Bostad.

Foto: Ola Sæther

UiO nådde ikke målet om at minst 35 prosent av nytilsatte professorer i perioden 2007–2009 skulle være kvinner. Eller målet om å ansette minst like mange kvinnelige førsteamanuenser som mannlige. Det ble også for vanskelig å finne mange nok kvalifiserte, kvinnelige professor II-kandidater til å oppnå måltallet på 25 prosent.

Kvinneandelen ble i stedet henholdsvis 17.8, 43.5* og 24* prosent.

– Nedslående, skriver universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en kommentar i rapporten tallene stammer fra.

Rapporten er en oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2007–2009, og ble lagt fram for Universitetsstyret samtidig som Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010–2012 ble vedtatt 13. september.

– Ikke for ambisiøse

Prorektor og leder for koordineringsgruppen for likestilling ved UiO, Inga Bostad vil ikke si at måltallene var for ambisiøse:

– Vi mente de var realistiske. Men det er vanskelig å sette måltall, spesielt når det er snakk om såpass få stillinger. Fra 2007 til 2009 ansatte vi for eksempel kun 39 nye professorer.

UiOs likestillingsmål 2007–2009

• Minimum 35 % kvinner blant nytilsatte professor I
Resultat: 17,8 %
• Minimum 25 % kvinner blant nytilsatte professor II 
Resultat: 24 % (* Tall fra 2007 finnes ikke, og perioderapporten opplyser at ”måltallet er (antagelig) ikke oppnådd”.)
• Minimum 25 % kvinner blant nytilsatte i faglige lederstillinger
Resultat: Måltall ikke nådd.
• 50 % kvinner blant nytilsatte førsteamanuenser
Resultat: 43,5 % (* Tall fra 2007 finnes ikke, og perioderapporten opplyser at ”måltallet er (antagelig) ikke oppnådd”.)

Kilde: ”Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2009 (2007–2009)”

– Opprykksordningen har derimot fungert bra under samme periode. Særlig på mat-nat, framhever hun.

– I 2009 ble det tilsatt 12 menn og 1 kvinne i professorstillinger ved UiO.

– Det er for dårlig. Helt klart.

– Et ledelsesansvar

Ifølge Bostad er den nye handlingsplanen mer målrettet enn den forrige. Den er delt inn i to hovedmål, rekruttering og ledelse:

– Likestilling må i langt større grad enn i dag bli et ledelsesansvar. For eksempel er det ikke bare den enkelte kvinnes ansvar å tenke på om hun kvalifiserer for opprykksordningen. Også lederne må følge opp og komme med oppfordringer, poengterer hun.

Blant tiltakene under hovedmålet ledelse er å ”sikre at UiOs lederutviklingsprogram gir faglig og administrativ ledelse en generell kompetanse om kjønn og likestilling og forståelse av ansvaret for en helhetlig likestillingspolitikk” og ”å gjennomføre introduksjonsopplegg for alle nytilsatte der UiOs likestillingspolitikk og likestillingspolitiske målsettinger fremgår”.

Hva med de unge mennene?

Det andre hovedmålet inneholder konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen.

– Vil ikke dette bare ordne seg av seg selv i takt med at det blir flere kvinnelige studenter og stipendiater?

– Nei. Vi ser at det ikke er så enkelt. Blant annet vet vi at utfordringen ikke bare er å rekruttere kvinner, men også å gjøre det attraktivt for dem å bli værende,forklarer Bostad.

Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010–2012

Delt inn i to hovedmål:

• Rekruttering: ”I 2012 skal UiO ha oppnådd en bedre kjønnsbalanse i faste vitenskapelige stillinger og faglige lederstillinger. Det skal rekrutteres betydelig flere kvinnelige studenter til realfagsutdanninger med lav kvinneandel.”

• Ledelse: ”I 2012 skal UiO ha en ledelse på alle nivå som bidrar til å fremme UiOs likestillingspolitiske målsettinger og tiltak.”

Les styreutkastet (endelig versjon er ikke klar)

– Undersøkelser viser dessuten at det ikke er noen forskjell blant kvinner og menn på ønsket om å gjøre karriere i akademia. Likevel faller mange kvinner fra, og vi vet ikke alt om hvorfor dette skjer.

– Hva med faren for at fremragende, unge menn kan bli forsømt som følge av likestillingspolitikken?

– Jeg kan forstå at enkeltmenn kan oppleve det sånn. Men slik jeg ser det, har menn vært løftet fram gjennom hele akademias historie. Det vi ønsker å oppnå med handlingsplanen vår, er å få tak i de beste. 

– Kanskje kan vi også si det slik at det alltid vil være plass til de fremragende, unge mennene på UiO. Målet er å gi de fremragende, unge kvinnene like muligheter, presiserer prorektoren.

Gjennomgikk professoransettelsene

I 2008 ble 12 professorer tilsatt ved UiO – tre av dem kvinner. I forbindelse med likestillingsrapporteringen har Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) vurdert alle 12 tilsettingene i et kjønnsperspektiv.

– Analysen viser at enkelte fag har hatt en bevissthet om kjønnsperspektivet i rekrutteringssammenheng, men ikke alle. Bevisstheten er altså økende, men det er langt fra godt nok, sier Bostad.
 

Professoransettelser ved UiO

2007: 21,4 % kvinner
2008: 25 % kvinner 
2009: 8,3 % kvinner 

Det gir et snitt på 17,8 i perioden.  
I tillegg har noen kvinner blitt professor etter opprykk.

Kilde:”Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2009 (2007–2009)”

De tre kvinnene ble alle tilsatt etter ordinær kunngjøring, mens de fem stillingene som ble besatt uten kunngjøring, gikk alle til menn. I OPAs gjennomgang påpekes det at tilsetting uten kunngjøring kan se ut til å favorisere menn, men at grunnlaget for en endelig konklusjon er for svakt.

Ifølge OPA er det ellers ikke lett å oppdage trekk ved tilsettingene som har betydning for forståelsen av kvinnerekruttering. De nevner likevel at det normalt er færre kvinnelige enn mannlige søkere, og at jevnt over færre kvinner blir funnet kvalifisert av de sakkyndige.

Dropper mange måltall

Mens den forrige likestillingsplanen hadde flere konkrete måltall, har den nye bare ett: At andelen kvinner blant de faste, vitenskapelige ansatte skal øke til 40 prosent.

Kvinneandel ved UiO

Professorer: 24,5 %
Førsteamanuenser: 40,5 %
Professor II: 19,5 %
Instituttledere: 32 %
Dekaner: 25 %
Postdoktorer: 47,8 %
Stipendiater: 54,6 %

Kilde:”Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2009 (2007–2009)”
 

– Hvorfor bare ett mål?

– I forrige plan skilte vi mellom ulike kategorier av vitenskapelige stillinger, blant annet mellom professorer og førsteamanuenser. At vi i den nye planen har valgt bare å ha ett måltall, skyldes at det totale antallet professoransettelser er så veldig lavt.

Nesten alle de faste, vitenskapelige stillingene lyses nemlig ut som førsteamanuensisstillinger, forklarer Bostad:

– Vi anså det altså som uhensiktsmessig å ha et eget måltall for 10–15 professorstillinger, når det som virkelig betyr noe for å få bedre kjønnsbalanse i faste, vitenskapelige stillinger er førsteamanuensisstillingene og opprykksordningen.

 
* Tall fra 2007 finnes ikke, og perioderapporten opplyser at ”måltallet er (antagelig) ikke oppnådd”.

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Rekruttering, Likestilling, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 20. sep. 2010 15:45 - Sist endret 20. sep. 2010 17:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere