Mindre makt til dekanene?

Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet frykter at en ny rapport fra Internrevisjonen skal brukes som påskudd for å gi sentraladministrasjonen mer makt over fakultetene. Lite trolig, mener rektor Ole Petter Ottersen.

ØNSKER IKKE ENDRING: – Etter mitt syn har fagdirektørene ikke noen myndighet over fakultetene i dag, og det er viktig at det forblir slik også i framtiden, sier dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet.

Foto: Ola Sæther

Rapporten ”Fullmakter – ansvar – roller – myndighet” legges fram for Universitetsstyret 13. september.

– Internrevisjonens rapport i seg selv er helt grei. Men jeg er redd for hva den kan brukes til, sier dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet.

Usikre på egen myndighet

Revisjonen viser at mens fullmakter, roller, ansvar og myndighet er tilfredsstillende implementert og dokumentert for UiOs toppledelse og på fakultetsnivå, er dette ikke tilfelle for fagavdelingene og fagdirektørene:

Ingen av fagavdelingene har noen beskrivelse av hvilket ansvar og hvilken myndighet de har overfor det øvrige universitetet, og de fleste fagdirektørene sier at de forholder seg til det som var opplyst i kunngjøringsteksten da de søkte stillingen.

– Økt byråkratisering av faglig ledelse

Internrevisjonen anbefaler derfor at det utarbeides en ansvars- og myndighetsoversikt for fagavdelingene, og stillingsinstrukser for fagdirektørene.

Graver frykter at dette kan resultere i at fagavdelingene i sentraladministrasjonen gis en formalisert instruksjonsmyndighet over dekanene og fakultetene.

FULLMAKTER – ANSVAR – ROLLER – MYNDIGHET

Rapport fra Enhet for intern revisjon, datert juni 2010.

Bakgrunn:
En god fullmaktsstruktur, klare ansvarsforhold og klare ansvars- og myndighetsforhold er forutsetninger for en velfungerende organisasjon.

Formål:
Å se etter om fullmaktsstruktur, roller, ansvarsfordeling og myndighet er tilstrekkelig klare og dokumenterte, slik at de støtter opp under universitetets behov for god styring, beslutnings- og gjennomføringsevne.

Omfang / gjennomføring:
Revisjonen har omfattet samtlige fagavdelinger i sentraladministrasjonen, samtlige fakulteter og begge muséene (NHM og KHM). Det er gjennomført intervjuer med de øverste ledere ved samtlige enheter, og ved noen enheter også med fakultetsdirektører, kontorsjefer og seksjonsledere.

Revisjonen skulle vært gjennomført i 2009, men ble utsatt til 1. kvartal 2010 pga ad hoc-oppdrag. Den ble påbegynt i 1. kvartal, men igjen utsatt pga nytt ad hoc-oppdrag.

Les rapporten

– Altså at mer myndighet blir delegert til fagavdelingene, for eksempel i spørsmål om HMS, studiekvalitet og forskningspolitikk. Dette vil også bidra til økt byråkratisering av faglig ledelse ved fakultetene, utdyper han.

– En slik utvikling ønsker jeg ikke, konstaterer dekanen.

Frykter voksende administrasjon

I et leserbrev på Uniforums nettsider skriver Graver at dersom fagavdelingene i sentraladministrasjonen gis formelle styringsfullmakter overfor fakultetene, vil rammebetingelsene for den faglige ledelsen av fakultetene bli endret i betydelig grad.

Fakultetene vil da formelt bli underordnet en voksende administrasjon, og linjen mellom fakultetsledelsen og universitetsdirektøren og rektor vil bli lengre og indirekte. Dette vil øke preget av byråkratisering av universitetsledelsen, og gjøre den ytterligere sentralisert og toppstyrt.

– Er dette en sannsynlig konsekvens av internrevisjonens anbefaling?

– Det vet jeg ikke. Men jeg vet at problemstillingen har vært diskutert.

– Dersom anbefalingen tolkes slik at fagavdelingene skal ha en støtte- og servicefunksjon, er det selvsagt helt uproblematisk, poengterer jusdekanen.

– Ubegrunnet frykt

– Hvordan er situasjonen i dag, synes du?

– Ved mitt fakultet fungerer forholdet til fagavdelingene utmerket. Etter mitt syn har fagdirektørene i dag ikke noen myndighet over fakultetene, og det er viktig at det forblir slik også i framtiden, framhever Graver.

Rektor Ole Petter Ottersen mener dekanen reiser et viktig spørsmål. Han understreker likevel at saken skal diskuteres i Universitetsstyret til uka, og ønsker derfor ikke å kommentere det noe videre.

– Har Graver grunn til å frykte at fagavdelingene i sentraladministrasjonen vil få en formalisert instruksjonsmyndighet over dekanene og fakultetene?

– Nei. Jeg er sikker på at vi finner en ordning der den frykten ikke viser seg begrunnet, sier Ottersen.

 

 

Emneord: Fakultetene, Administrasjon, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 9. sep. 2010 12:45 - Sist endret 9. sep. 2010 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere