Birkeland Innovasjon og Medinnova blir ett selskap

Universitetsstyret og styret for Helse Sør-Øst har vedtatt å slå sammen teknologioverføringskontorene Birkeland Innovasjon AS og Medinnova AS. – Målsettingen er større verdiskaping, understreker Jostein Dalland, administrerende direktør for Birkeland Innovasjon.

MER KRAFT: – Vårt formål er å hjelpe forskerne til å bringe innovasjon til næringsmessig anvendelse. Sammenslåingen vil sette oss i stand til å gi universitetets enheter enda bedre oppfølging, mener Jostein Dalland, administrerende direktør for Birkeland Innovasjon.

Foto: Ola Sæther

I 2003 ble universitetsloven endret slik at eiendomsretten til nye oppfinnelser ble overført fra forskerne til arbeidsgiverne. Lovendringen ble fulgt opp av etableringer av teknologioverføringskontorer (TTOer) som fikk ansvar for å hjelpe forskerne med å forvalte og kommersialisere resultater og oppfinnelser.

Universitetet i Oslo opprettet i 2004 Birkeland Innovasjon AS. Medinnova AS er en arvtaker etter statsselskapet Medisinsk Innovasjon, som ble etablert ved Rikshospitalet høsten 1986. Siden 2009 har Medinnova fungert som kommersialiseringsaktør for alle helseforetakene tilknyttet Helse-Sør-Øst RHF.

En sammenslåing mellom selskapene ble initiert av Universitetsstyret i juni 2009. En arbeidsgruppe fikk i oppdrag å utarbeide et forslag som ble vedtatt av Universitetsstyret 2. mars i år og av styret ved Helse-Sør-Øst/Oslo universitetssykehus (OUS) 5. mars.

Stordriftsfordeler

Administrerende direktør i Birkeland Innovasjon, Jostein Dalland, forteller at det er flere årsaker til at Universitetet i Oslo og Helse-Sør-Øst velger å forene krefter i ett felles selskap.

– Birkeland Innovasjon og Medinnova tilbyr tilsvarende tjenester og betjener mange av de samme miljøene. Nærmere førti prosent av prosjektene til Birkeland Innovasjon involverer personer som har tilsettingsforhold både ved UiO og OUS, påpeker han.

Jostein Dalland trekker også fram stordriftsfordeler, økt kompetanse i selskapet, tettere markedskontakt, bedre oppfølging av brukerne og større evne til å hevde seg internasjonalt som argumenter for sammenslåing.

Det nye selskapet skal eies av UiO og OUS i fellesskap. Til sammen vil det få 28 medarbeidere, hvorav 18 skal arbeide med innovasjon. Den økonomiske gevinsten av sammenslåingen vil ifølge beregninger utgjøre ca tre millioner første hele driftsår og øke til åtte millioner i 2015.

Selskapets styre skal etter planen være på plass i løpet av april.
– Hva selskapet skal hete og hvor det skal lokaliseres, er noe det nye styret vil måtte ta stilling til, opplyser Dalland.

 

Life Science

Fellesbetegnelsen Life Science favner en stor andel av UiOs
Forskningsvirksomhet, fra forståelse av livets kjemiske grunnlag, via
moderne molekylærbiologi og farmasi til avansert biomedisin og
nanoteknologi. Fagdisiplinene er først og fremst biokjemi/kjemi, molekylærbiologi, genetikk, cellebiologi og bioinformatikk.

 

Ledende innenfor Life Science

Jostein Dalland er ikke redd for at sammenslåingen vil medføre et større fokus på medisinsk innovasjon på bekostning av andre fagfelter.

– Det er en forutsetning for sammenslåingen at selskapet skal betjene alle fagmiljøene ved UiO, presiserer han og legger til at det som er helt klart, er at det nye selskapet vil få en tung IPR-avdeling og en brukerorientert organisering av virksomheten.

Selskapet vil ifølge Dalland, bli Norges største TTO og landets ledende innenfor satsingsområdet Life Science.

IPR 

IPR er en forkortelse for ”Intellectual Property Rights”, på norsk ofte kalt immaterielle eller intellektuelle rettigheter. IPR er et samlebegrep for opphavsrett og industrielle rettigheter, herunder patenter, varemerker, databaser etc.

Hittil er det først og fremst forskningsmiljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige og Det medisinske fakultet som har benyttet tjenestene til Birkeland Innovasjon, men Dalland mener det bare er et spørsmål om tid før flere fagmiljøer kommer på banen.

– Vi ser at mange spennende produkter oppstår i skjæringspunktet mellom fagfelt, for eksempel i skjæringspunktet mellom IKT og Life Science, sier han.

En tredjedel til forskerne

Birkeland Innovasjon finansieres i dag ved at universitetet kjøper tjenester for ni millioner kroner i året. Denne ordningen skal videreføres i det nye selskapet, men Jostein Dalland poengterer at målet er at selskapet skal operere på kommersielle vilkår.

– Internasjonalt har vi sett at det tar rundt femten år før denne type TTOer gir et vesentlig bidrag til næringsmessig verdiskaping. Det betyr at vi kan regne med å gå i pluss i 2020, bemerker han.

Selv om universitetet har fått eiendomsretten til forskningsresultater, er det fortsatt mulig for forskerne å tjene penger på gode ideer.
– Vi opererer med en fordelingsmodell hvor en tredjedel av overskuddet tilbakeføres til UiO, en tredjedel tilfaller Birkeland Innovasjon og en tredjedel tilfaller forskerne. Denne modellen vil vi bevare i det nye sammenslåtte selskapet, forsikrer Jostein Dalland.
– Birkeland Innovasjon har opplevd en betydelig vekst i 2009. Nå håper vi sammenslåingen vil motivere enda flere forskere til å ta kontakt med oss, avslutter han.

Emneord: Birkeland Innovasjon Av Grethe Tidemann
Publisert 10. mars 2010 12:25 - Sist endret 10. mars 2010 14:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere