Fra informasjon til kommunikasjon

Informasjonsavdelingen har fått nytt navn, Kommunikasjonsavdelingen. – Det nye navnet dekker bedre det vi driver med. Det er også et signal om at vi ønsker dialog og åpne dører til universitetet og samfunnet, forklarer kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum.

Profilerer UiO:kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum, seniorrådgiver Helge Kjøllesdal, prosjektleder Elizabeth Melsom og assisterende kommunikasjonsdirektør Marina Tofting i Kommunikasjonsavdelingen.

Foto: Ola Sæther

– Dette er en naturlig navneendring. Vi arbeider med mye mer enn informasjon, understreker kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum.

Det nye navnet reflekterer også en viss faglig dreining. Universitetsavisen Uniforum og tidsskriftet Apollon er skilt ut og er blitt egne selvstendige enheter. Ansvaret for Lunsj med kultur er flyttet til Organisasjons- og personalavdelingen, mens Studieavdelingen har overtatt ansvaret for utdanningsmessene og studentrekrutteringskampanjene.

Systemeier

At det praktiske arbeidet knyttet til studentrekruttering er flyttet ut, betyr ikke at avdelingen har sluttet å kommunisere med studentene.

– Studentene er en av de viktigste brukergruppene på uio.no, påpeker Siv Nordrum. Kommunikasjonsavdelingen er systemeier for UiOs nettsider, og Nordrum har rollen som ansvarlig redaktør. Hun forteller at avdelingen har firedoblet sin internettsatsing de siste årene. Åtte personer i avdelingen arbeider nå med drift og utvikling av UiOs nettsider.

Stor internettsatsing

Ikke minst bruker avdelingen store ressurser på prosjektet Ny UiO-web som ledes av Elizabeth Melsom.
– Innen utgangen av 2010 skal nye nettsider med felles publiseringsløsning, ny informasjonsarkitektur og ny design være på plass, opplyser prosjektlederen.

Prosjektet hun leder er inne i en avslutningsfase. Det juridiske fakultet lanserte sine nye nettsider i desember, 18. mars følger Det teologiske fakultet etter. Prosjektgruppen er også i godt i gang med universitetets toppnivå, dvs
sentrale nettsider som Om UiO, Studier/livet rundt studiene, Forskning, Tjenester og verktøy og Personer.

At prosjektet avsluttes, betyr ikke at arbeidet med internettsidene er over.

– Drift og videreutvikling av UiOs nettsider er en kontinuerlig oppgave, understreker Siv Nordrum.

Hun forteller at også den grafiske kompetansen i avdelingen er utvidet. Den grafiske profilen er blitt modernisert, spesielt med tanke på nettsidene, men den skal også gjelde for trykksaker, profileringsartikler og skilt.

Vekt på samfunnskontakt

Et annet felt som det ifølge kommunikasjonsdirektøren legges større vekt på enn tidligere, er samfunnskontakt.

– Omdømmeundersøkelsen i 2008 viste at alle som står universitetet nær, etterlyser mer informasjon, dialog og kontakt, så dørene står åpne.

– Vi skal være lydhøre, men samtidig fremme våre synspunkter overfor aktørene som er med på å bestemme våre rammebetingelser, understreker hun.

Mer systematisk

Helge Kjøllesdal har en koordinerende rolle i avdelingens arbeid med samfunnskontakt.

– Vi er blitt mer systematiske når det gjelder å skape arenaer hvor vi kan fremme våre interesser. Vi har blant annet lyktes i å få til regelmessige møter med representantene i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité og med stortingsrepresentantene fra Oslo og Akershus, forteller han.

Kjøllesdal understreker at arbeidet foregår i tett samspill først og fremst med med UiOs ledelse, men også med andre administrative og faglige enheter.

– Initiativene til dialog og kontakt kan like gjerne komme fra Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling eller fra et fakultet. Ofte har disse større kompetanse på innhold, mens vi kan bistå med kompetanse om form og timing og gi råd om hvordan kontakten kan etableres. Å få til en avtale, kan ofte være den største bøygen, påpeker Kjøllesdal.

Økt mediedekning

Kommunikasjonsavdelingen har fått tre nye stillinger innenfor feltet samfunnskontakt. En av de nyansatte har fått ansvaret for universitetets sponsorarbeid, mens de to øvrige skal bistå i arbeidet med medie- og samfunnskontakt.
– Den styrkede innsatsen har gitt resultater, ikke minst i form av økt mediedekning, hevder Nordrum. Hun ser det ikke utelukkende som problematisk at en del av denne dekningen har en negativ vinkling.

– Vi er en institusjon som lever av kritisk tenkning. Da må vi også ha takhøyde for de store diskusjoner, sier hun.

Nedprioriterer ikke forskningsformidling

På spørsmål om forskningsformidling er blitt nedprioritert ved at forskningsmagasinet Apollon ble skilt ut, svarer Siv Nordrum benektende.

– Apollon gjør en flott jobb, og skal fortsette med det. Vi jobber med å legge til rette for forskningsformidling blant annet på nettet. Ikke minst ønsker vi å gjøre det enklere for mediene å finne fram til forskerne.

Siv Nordrum forteller at avdelingen før siste stortingsvalg sendte ut lister over forskere med kompetanse på felt som var relevante i forhold til valget. Denne listen ble sendt til sentrale redaksjoner og ble godt mottatt blant journalistene.

– Vi vil videreutvikle denne måten å jobbe på, opplyser hun.

UiOs internkommunikasjon 

Et annet område som har fått større fokus i avdelingen, ifølge kommunikasjonsdirektøren, er internkommunikasjon.

Her har seniorrådgiver Margareth Bentsen et særlig ansvar. Siv Nordrum trekker fram nyhetsbrevet fra ledelsen og presseklippene som videreformidles til UiOs ansatte via mail, som eksempler på tiltak som bidrar til å binde sammen enhetene og skape en felles identitet.

– God interninformasjon er helt avgjørende når planer og strategier skal iverksettes og endringer gjennomføres, understreker Nordrum og legger til at informasjon er noe alle ledere ved UiO har ansvar for.

Informasjonsrådet

– Det er også viktig å skape møteplasser for meningsutveksling og diskusjoner, sier hun og nevner Informasjonsrådet som eksempel på en slik møteplass.

Informasjonsrådet er opprettet av Siv Nordrum. Det består av informasjonsmedarbeidere fra Kommunikasjonsavdelingen, fakultetene og museene og kommer sammen hver tredje uke.

– På disse møtene får vi vite hva som rører seg, og hvilke ønsker og behov enhetene har. Vi bruker også møtene til å formidle ledelsens synspunkter og til å utveksle råd og erfaringer, forteller Nordrum. Hun trekker spesielt fram mediehåndtering i krisesituasjoner som et område hvor enhetene kan søke råd hos Kommunikasjonsavdelingen.

Andre oppgaver i avdelingens portefølje er planlegging og gjennomføring av store arrangementer som årsfest, doktorkreeringer og prisutdelinger, samt universitetets profileringsartikler. Kommunikasjonsavdelingen har også ansvaret for universitetets sentralbord.

Strategisk rådgivning overfor ledelsen 

Kommunikasjonsavdelingens særlige ansvar er UiOs profil, følge kommunikasjonsdirektøren.

Under seg har hun assisterende kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, som hun beskriver som en viktig drivkraft og støttespiller i den daglige oppfølgingen av arbeidet i avdelingen. Bakgrunnen for at stillingen som assisterende kommunikasjonsdirektør ble opprettet, var at ledelsen ønsket å frigi en del av Siv Nordrums tid til strategisk rådgivning overfor universitetsledelsen.

– At vi har en universitetsdirektør og et rektorat som er svært opptatt av synlighet, gjør det ekstra morsomt å arbeide i denne avdelingen, sier hun.

 

 

Emneord: Informasjonsavdelinga Av Grethe Tidemann
Publisert 5. feb. 2010 15:29 - Sist endret 5. feb. 2010 16:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere