UiO kartlegg tryggleiken i laboratoria

Universitetet i Oslo skal no kartleggja risikoen ved alle laboratoria sine. Det gjer viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe klart etter at ein rapport frå selskapet Safetec dokumenterer svikt og dårlege rutinar ved bruk av farlege kjemikaliar på Biologisk institutt.  

UFORSIKTIG MED KJEMIKALIAR: UiO skal kartleggja tryggleiken i laboratoria etter at ein rapport avslører slappe rutinar og uforsiktig omgang med kjemikaliar på Biologisk institutt.

Foto: Ola Sæther

Det var i samband med at ein vitskapleg tilsett ved Biologisk institutt gjekk til erstatningssak mot staten ved Universitetet i Oslo, at Kunnskapsdepartementet tinga ein rapport frå selskapet Safetec der det skulle innhenta faktainformasjon om kjemikalietryggleik ved Biologisk institutt.

Det var i sommar det blei kjent at Frode Olsgard, som er  tilsett som professor på instituttet, var diagnostisert med uhelbredeleg lungekreft etter å ha jobba med stoffet formaldehyd, skriv Universitas i dag.

Rapporten frå Safetec gir den tilsette i stor grad medhald i synet på at arbeidspraksisen har vore prega av uforsiktig omgang med farlege kjemikaliar, og til dels lita oppfylging av tryggleiken ved laboratoria.
 

– Vil kartleggja tryggleiken i laboratoria

Dette får no universitetsleiinga til å slå alarm.

– Innhaldet i rapporten tar me svært alvorleg, og universitetsleiinga tar generelle konsekvensar av det som står der. Me har ingen grunn til å tru at dei tinga som kjem fram der, berre gjeld for Biologisk institutt. Difor vil me no i første omgang få kartlagt tryggleiken i alle laboratoria på UiO. Me sender straks ut brev til alle fakultet og museum for at me skal få oversyn over risikomomenta knytte direkte til laboratoria, seier viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Uniforum.
 

– Me vil så snart som mogleg få utarbeidd minstekrav for laboratoriedrifta ved UiO. Universitetsleiinga vil også saman med verneombod gå på synfaring på utvalde laboratorium for å få oversyn og for å auka medvitet om tryggleiken i laboratoria, held dei fram.

– Eit leiaransvar

Begge har i formiddag sete i møte med hovudverneombod Mette Børing og tillitsvalde frå alle fagforeiningar utanom Parat. Dei har i fellesskap også sett ned ei tipunktsliste over tiltak som skal setjast i gang på litt lengre sikt. Desse tiltaka inneber ei endå større vektlegging på leiaransvaret for tryggleiken i laboratoriet.

Dessutan skal det bli auka fokus på Helse-, miljø- og sikringsarbeidet på heile universitetet. I tillegg skal den tekniske infrastrukturen i laboratoria bli forbetra.

– Me er svært opptatt av tryggleiken til både studentane og dei tilsette. Universitetet i Oslo skal vera ein trygg og god arbeidsplass for alle. Det er viktig at leiarane tar tryggleiken i laboratoria på alvor. Det er eit klart leiaransvar som me altså poengterer svært sterkt i tipunktslista vår, understrekar Bjørneboe.

Sertifiseringsprogram

Dei vil også vurdera nærmare om det er for lett å få tilgang til laboratoria i dag, utan å ha gått gjennom reglar og rutinar.

– Innføring av eit eige sertifiseringsprogram for studentar og tilsette som brukar laboratorium, skal difor vurderast. Det er også viktig å få gjort ei risikovurdering og få sett i gang ein gjennomgang av rutinane for handtering av avvik. Alt som blir oppdaga av feil, manglar og rutinesvikt, skal me vera heilt opne om. Målet vårt er at UiO skal vera ein tryggast mogleg arbeidsplass, også for alle dei som jobbar med farlege kjemikaliar, seier Hennum.

Rapporten om Biologisk institutt viser også at haldningane ikkje er slik dei bør vera.

– Det er viktig å gripa tak i haldninga om at det ikkje er så viktig korleis dei farlege kjemikalia blir handterte og om det er nokon kontroll av korleis dei blir brukte. Det går ikkje an å ha det slik. Universitetsleiinga ynskjer difor å få til ei kultur- og haldningsendring både hos leiarane og hos dei aktuelle studentane og tilsette, understrekar Bjørneboe.

– Opprydding i gang

Ho viser samtidig til at arbeidet med å betra arbeidsforholda på Biologisk institutt er i gang.

– Der har dei hatt ei stor opprydding allereie, seier universitetsdirektøren.

Glad for tiltak

Hovudverneombod Mette Børing er svært glad for dei tiltaka som no skal setjast i verk:

– Eg synest universitetsleiinga tar dette svært alvorleg, og eg er spesielt glad for at dei legg vekt på at dette er eit leiingsansvar fordi dei ikkje har sett nok fokus på arbeidet med helse,- miljø- og sikring, seier Børing til Uniforum.

– Eg er også nøgd med at dei set i gang strakstiltak, for då får ein vita om det finst laboratorium som er så farlege at dei må stengjast straks både for studentar og tilsette.
 

– Trur du dette er nok?

– Det er vel ikkje det, men det er ei god byrjing, for det er eit veldig langsiktig arbeid. Både dei tillitsvalde, hovudverneombodet og universitetsleiinga er samtstemte og arbeider svært bra saman når det gjeld denne saka.


 

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Martin Toft
Publisert 28. okt. 2009 13:28 - Sist endra 29. okt. 2009 06:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere