Krever omvalg til Universitetsstyret

Professor Eivind Osnes ved Fysisk institutt har sendt en formell klage til valgstyret på gjennomføringen av valget til styrerepresentanter ved Universitet i Oslo. Kritikken rammer også internavisen Uniforum og UiOs informasjonsavdeling. - Valget gjennomføres på en så uryddig og vilkårlig måte, at jeg uavhengig av resultat, har vanskelig for å se at det kan ha legitimitet ved universitetet, uttaler han til Uniforum.

I et klagebrev datert 14. november 2005 retter professor Eivind Osnes kraftig kritikk mot gjennomføringen av valget og håndteringen av valgkampen. Osnes forteller at han også har vært kritisk til gjennomføringen av tidligere valg.
- Generelt mener jeg at stemmegivningen foregår over en for lang periode og at prosessen er for uryddig og vilkårlig. At jeg denne gangen velger å legge inn en formell klage, skyldes at gjennomføringen har vært preget av en rekke graverende uregelmessigheter som strider mot prinsippene for et demokratisk valg. Det var summen av disse som fikk begeret til å flyte over, sier han til Uniforum.

- I alt åtte forhold trekkes fram i brevet. I det første punktet viser du til at den opprinnelige fristen for å fremme forslag på kandidater ble utsatt. Hvorfor er dette et problem?

- Dette virker veldig vilkårlig. Har man laget ett sett spilleregler, skal det tungtveiende grunner til å endre disse. Jeg kan ikke se at det ble gitt noen slik begrunnelse. Utsettelsen førte dessuten til at kunngjøringen av kandidatene ikke kom før den 21.oktober, kun tre dager før valgstyret startet utsendelsen av stemmemateriell, påpeker Osnes.

Stemmegivning før valgkamp

- I brevet kritiserer du også valgstyret for å ha sendt ut stemmemateriellet for tidlig. Hva er bakgrunnen for denne kritikken?

Osnes svarer at det er et vanlig demokratisk prinsipp at stemmer avgis etter valgkampen.
- Ved dette valget begynte stemmegivningen før vi hadde fått ordentlig informasjon om kandidatene. Hva er da vitsen med å føre valgkamp, spør han.

Ett av punktene er rettet mot Uniforum. "To av kandidatene er blitt presentert i internavisen Uniforum, uten tilsvarende mulighet for de øvrige kandidater til å komme til orde. En av de to som er presentert, er Uniforums styreleder. Presentasjonen inneholdt dessuten feilaktige opplysninger som vil kunne påvirke valgresultatet. Disse er korrigert i utgaven av 10. november, men da hadde mange stemt", skriver Osnes i sin klage.

- Her mener jeg Uniforum har sviktet sin informasjonsplikt til de ansatte. Dekningen ble skjev, spesielt med tanke på at Informasjonsavdelingen la ut informasjonen om de øvrige kandidatene på nettet først en uke etter at Uniforum presenterte to av kandidatene på trykk, sier Osnes.

Avslo å legge informasjon på nettet

I brevet til valgstyret kritiserer han Informasjonsavdelingen for at den først avslo å legge informasjon om kandidatene på universitetets nettsider. "Da denne informasjonen omsider kom, hadde mange stemt", skriver han.

Han kritiserer også Informasjonsavdelingen for å ha utsatt debattmøtet for de vitenskapelige ansatte fra 2. til 8. november og for måten møtet ble gjennomført på. At kun et tjuetalls personer møtte opp på møtet, mener Osnes skyldes at mange allerede hadde stemt da møtet ble holdt. Han finner det også kritikkverdig at ingen fra valgstyret deltok på møtet.

Osnes ser det dessuten som problematisk at dekaner og ansatte instituttbestyrere figurerer som forslagsstillere for noen av kandidatene og viser til at dette er personer med arbeidsgiveransvar.

- Jeg mener det er viktig å få prøvd denne saken for valgstyret. De fleste jeg har snakket med, er enig i at dette ikke holder mål. Dette burde universitetet være i stand til å gjøre bedre, understreker Eivind Osnes.

Forsvarer uniforums dekning av valget

Redaktør Martin Toft i Uniforum tar ikke selvkritikk for internavisens dekning av valget.
- Vi kunngjorde navnene på samtlige kandidater allerede 21. oktober. Det er hele 17 kandidater denne gang, og det var derfor ikke mulig for oss å gi samtlige kandidater en bred dekning på trykk. Journalistiske vurderinger er grunnen til at vi valgte å intervjue de to kandidatene som var tapende prorektorkandidater ved forrige valg, forklarer han. Toft legger til at det stod kandidatene fritt å ta kontakt med Uniforum for å komme med politiske utspill eller sende inn leserbrev. Han forteller at ingen av kandidatene benyttet denne muligheten.

- Vil du sørge for at alle kandidatene får like stor dekning ved neste valg?

- Jeg har ikke forutsetning for å vite hva som skjer neste gang. Er det mange kandidater og kort tid fra kandidatene kunngjøres til valget, er det vanskelig å gi samtlige en bred dekning, svarer Toft.

Utsatte debattmøte

Uniforum har også bedt informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal kommentere kritikken som er rettet mot Informasjonsavdelingen.

- Hva skyldes det at Informasjonsavdelingen først avslo å legge ut informasjon om de enkelte styrekandidatene?

- I første omgang skyldes dette at vi pga sykdom og manglende kapasitet anså at vi ikke kunne utføre dette arbeidet. Det gikk imidlertid kun halvannen dag før vi fant en løsning, påpeker han.

- Virker ikke dette litt underlig?

- Vi kunne ha forutsett at vi skulle finne en løsning, men det gjorde vi ikke.

- Hvorfor ble debattmøtet utsatt fra 2. til 8. november?

Det skyldes at det meldte seg 17 kandidater. Et så stort antall kandidater ble for vanskelig å håndtere på en gang, og vi valgte derfor å arrangere to separate møter, ett for vitenskapelig tilsatte og ett for de teknisk-administrative tilsatte og vitenskapelige tilsatte i midlertidige stillinger. Da det viste seg at mange av kandidatene ikke kunne stille 2. november, valgte vi å legge disse møtene til 8. og 10. november.

På spørsmål om kritikken fra Osnes er berettiget, svarer Kjøllesdal at han ikke ønsker å uttale seg om dette før klagen er blitt behandlet.

- Er det i det hele tatt mulig å gi fullgod informasjon om kandidatene før stemmegivningen, gitt de korte tidsfristene som gjelder?

- Det vil jeg gjerne være med å diskutere etter evalueringen, uttaler Kjøllesdal.

Korte tidsfrister

Webredaktør John Baarli gir Osnes støtte på dette punktet.
- Naturligvis bør universitetssamfunnet få mest mulig informasjon om kandidatene, men det blir vanskeligere å få til når kandidatene kunngjøres bare et par dager før stemmegivningen begynner. Ideelt sett bør presentasjonen av de enkelte kandidatene planlegges på et tidlig tidspunkt og gis i god tid før selve valget, sier han.

Emneord: Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 15. nov. 2005 11:11 - Sist endret 10. des. 2008 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere