Vil representera alle

- No er rektorvalet over og me skal representera alle, også dei som ikkje stemte på oss. Det lovar komande prorektor Haakon Breien Benestad og UiOs første viserektor Inga Bostad.

TA KONTAKT: - Kom og snakk med oss i rektoratet! oppfordrar komande prorektor Haakon Breien Benestad og UiOs første viserektor Inga Bostad.
Foto: Martin Toft

Tekst: Martin Toft
Foto: Ståle Skogstad

Etter at matematikkprofessor Geir Ellingsrud vann rektorvalet 29. september, kjem begge til å hamna i toppleiinga på Universitetet i Oslo. Begge hadde i utgangspunktet takka ja til å vera viserektorkandidatar. Men etter at franskprofessor Marianne Hobæk Haff måtte trekkja seg som prorektorkandidat på grunn av sjukdom, spurte Ellingsrud om ikkje medisinprofessor Haakon Breien Benestad kunne overta som prorektorkandidat. Han sa ja, og det svaret har ført han til det nest høgaste tillitsvervet ved UiO.

Inga Bostad er førsteamanuensis i filosofi, og disputerte for doktorgraden i februar i år. For henne har det vore ei bratt kurve rett opp til UiOs toppleiing i 9. etasje i Administrasjonsbygningen. Ho har vore undervisningsleiar ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Der har Bostad hatt det faglege ansvaret for ex.phil. Dessutan har ho førelese ved UiO sidan 1989.

- Eg hadde heile tida trua på at me skulle vinna rektorvalet, seier Benestad til Uniforum.

- Eg var realistisk og såg at det var mogleg både å vinna og tapa valet, seier Bostad. Førebels kan dei ikkje seia så mykje om kva dei kjem til å arbeida mest for når dei inntar kontora til rektoratet.

- Nådetid på 100 dagar

- No skal me inn i ein lytteperiode. Og akkurat som amerikanske presidentar som har ei nådetid på 100 dagar, treng me minst den same tida på oss når me har overtatt etter Arild Underdal og prorektor Anne-Brit Kolstø, ber dei om. Men dei vil oppfylla valgprogrammet sitt.

- Det er klart at me tar ansvaret for det programmet me er valde på. Eit viktig punkt er at me skal jobba for at alle UiO-tilsette blir sett. Alle må difor få høve til vidare- eller etterutdanning. Me vil også sterkt oppfordra folk til å koma og snakka med oss, seier dei to.

- I dagens rektorat er det berre to personar, nemleg rektor og prorektor. Kvifor vil de inn med tre personar, med dei meirkostnadene det fører til?

- Det er viktig å få ein balanse mellom rektoratet og den administrative leiinga til UiO. Me synest det er like naturleg med prorektor for forsking og ein viserektor for undervisning som det er med forskingsdekanar og studiedekanar på fakulteta. Utgiftene til ein viserektor i 60 prosent stilling blir også promillar i høve til det me kan tena på ved å ha ein endå større kontakt med grunnplanet og med forskinga, meiner dei.

Tar ansvar for likestillinga

Det er allereie klart at Haakon Breien Benestad skal leia forskingsutvalet medan Inga Bostad får ansvaret for studieutvalet og likestillingssaker.

- Eg synest at det var naturleg av meg å ta ansvaret for dette sidan eg sjølv også har følt korleis det er å vera kvinne i mannsdominerte miljø. Det første eg vil gjera er å setja ned eit eige likestillingsutval, fortel ho.
Benestad og Bostad synest elles det var morosamt å observera den store presseinteressa for rektorvalet. Det ynskjer dei no å utnytta.

- Mange journalistar ville gjerne halda fram kontakten med oss også etter at me no er valde. Difor vil me skipa til fleire presselunsjar for å få høve til å fortelja journalistar om det som går føre seg på UiO. Det er trass alt NRKs og Akersgatas nærmaste universitet, seier Benestad.

- Samtidig må me jo få understreka at me heile tida seier til dei som hevdar at UiO ikkje er synleg i pressa, at det er minst ein representant for UiO som uttaler seg i pressa kvar einaste dag alle dagar i året, legg Bostad til.

- Og kva skjer med Kvalitetsreforma?

- Me synest store delar av studiereforma er positiv. Men me må få inn ein del justeringar. Den statlege allokeringsmodellen bør heller ikkje kjørast ned på grunnivåa. Det må bli meir plass til både gode studentar og til formidling. Difor bør studentkontakten konsentrerast litt, slik at lærarane får meir samanhengjande tid til forsking, slår dei fast.

Og saman med nyvald rektor Geir Ellingsrud skal dei leggja ut på ei signingsferd.

- Me tar sikte på å vitja alle einingane i løpet av den første tida etter at me har byrja i jobben, lovar dei.

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 13. okt. 2005 15:53 - Sist endra 10. des. 2008 16:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere