Innvandrerungdom er lovlydige

- Innvandrerungdom er generelt mer lovlydige enn norsk ungdom. Politiets kriminalstatistikk forteller ikke hele sannheten, hevder Leila Torgersen , psykolog og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

DEPRESSIVITET: - Generelt er det mindre antisosial atferd blant innvandrerungdom enn blant norsk ungdom, men de er mer plaget av depressivitet, konkluderer forsker Laila Torgersen.
Foto: Ola Sæther

Leila Torgersen har skrevet doktoravhandling ved Psykologisk institutt ved UiO om betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom. Hun har analysert resultatene fra den store spørreundersøkelsen, Ung i Oslo 1996, som Ungforsk (nå en del av NOVA) gjennomførte og hvor det deltok nærmere 12 000 ungdommer i alderen 14 til 17 år. Som mål på psykiske vansker har hun brukt depressivt stemningsleie og antisosial atferd.

- Generelt er det mindre antisosial atferd blant innvandrerungdom enn blant norsk ungdom, men de er mer plaget av depressivitet. Ungdom med foreldre fra Pakistan oppga i større grad å være plaget av depressive symptomer sammenliknet med ungdom med norsk bakgrunn. Særlig var det å krangle med foreldrene en mye sterkere risikofaktor for depressivitet blant de førstnevnte, forteller Torgersen.

Ungdomskriminalitet

Gjennom oppslag i mediene får man lett inntrykk av at det er flere unge med innvandrerbakgrunn som er involvert i kriminalitet. Men er det slik i virkeligheten? Oslo-undersøkelsen viste at dette avhenger av både kjønn, etnisk bakgrunn og type kriminelle handlinger.

- Etnisk minoritetsungdom var underrepresentert når det gjaldt mild kriminalitet som hærverk og nasking. Det var ingen forskjeller i forhold til alvorlig kriminalitet som for eksempel innbrudd og tyveri, men innvandrergutter var overrepresentert med hensyn til voldskriminalitet, sier Torgersen. Hun understreker at politiets registreringer i slike saker avviker sterkt fra resultatene som framkommer i ungdommenes selvrapportering.

- Hos politiet er innvandrerungdom overrepresentert når det gjelder alle typer kriminalitet, også nasking, fordi politiet gjerne har større fokus på innvandrergjenger som trekker til Oslo sentrum. Men vi skal huske på at de fleste tilfeller av mild kriminalitet aldri blir oppklart. Selvrapportering gir et riktigere bilde av virkeligheten.

- Deler man opp etter regioner, finner man at ungdom med begge foreldre fra Asia er de mest lovlydige. Ungdom med norsk eller vestlig bakgrunn begikk mest mild kriminalitet. Dette er en form for "opposisjonskriminalitet" og nærmest noe som forventes av vestlig ungdom, men ikke av innvandrerungdom. Derimot var ungdom med foreldre fra Afrika overrepresentert når det gjaldt voldskriminalitet, fortsetter hun.

Ulike utslag av integrering

Ifølge Torgersen har tidligere europeisk forskning på området vist at en sterk etnisk stolthet og tilhørighet gjerne fungerer som en beskyttelsesfaktor mot antisosial atferd blant innvandrerungdom. Men i Oslo-undersøkelsen viste det seg at antisosial atferd var mest vanlig nettopp blant innvandrergutter med en sterk etnisk identitet. Det var også de som hadde flest innvandrervenner og mest negative holdninger til norsk kultur og væremåte.

For andregenerasjons innvandrerjenter fant Torgersen derimot en motsatt effekt: Antisosial atferd forekom oftere blant de mest integrerte jentene, de med mange norske venner og en positiv holdning til norsk kultur.

- Når innvandrerjentene får en vestlig livsstil, fører det lettere til at de havner i konflikt med foreldrene enn når guttene får det. Integrering handler dessuten om hvem av de norske ungdommene som vil bli venner med deg. Men generelt er innvandrerjentene de mest lovlydige blant ungdommer fra 14 til 17 år, sier Torgersen.

- Det finnes også mange godt integrerte innvandrerjenter som verken krangler med foreldrene sine eller viser antisosial atferd, konstaterer hun.

- Tror du mye har endret seg siden denne spørreundersøkelsen ble foretatt?

- Det kan hende at det er blitt mer antisosial atferd i denne aldersgruppen, men jeg tror at hovedfunnene mine holder seg, svarer Torgersen. Neste år skal NOVA gjennomføre en liknende spørreundersøkelse, ti år etter den forrige.

Emneord: Psykologi, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 21. mars 2005 09:03 - Sist endret 10. des. 2008 15:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere