Nytt system måler effekter av Kvalitetsreformen

Et nytt system skreddersydd for ledelsesinformasjon er utviklet av UiOs egne ingeniører. Systemet har blant annet kunnet dokumentere at fakultetene bruker den nye karakterskalaen forskjellig.

- TA IBRUK: Anne Grethe Ringdal, Arvid Hansen og Kai Quale anbefaler ledere og studieadministrativt personale å ta i bruk det nye styringsverktøyet.
Foto: Ola Sæther

Systemet kalles LIST som står for LedelsesInformasjon og STatistikk, og er utviklet ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

- Dette er et nytt og godt verktøy for ledere og andre som administrerer studievirksomheten ved universitetet. LIST skal gjøre det enklere å styre og rapportere på dette området, forteller overingeniør Arvid Hansen ved USIT, som har ledet arbeidet med det nye systemet. Han understreker at LIST er enkelt og fleksibelt å bruke.
- Og det er kraftig: store datasett og mange dimensjoner skal kunne håndteres samtidig, legger han til.

Raskt og fleksibelt

Systemet virker på den måten at det henter ut et utvalg aktuelle data fra Felles studentsystem (FS), som er UiOs system for studieadministrative data. Dataene plasseres i en egen base, i et såkalt datavarehus og blir anonymisert, barbeidet, forenklet og tilrettelagt på forskjellig vis.

- På den måten blir det raskt å hente ut store informasjonsmengder. Brukerne får akkurat de dataene de er ute etter, og dét uten å belaste hele systemet, påpeker senioringeniør Anne Grethe Ringdal.

I denne første versjonen av LIST har brukerne umiddelbart tilgang til alle eksamensresultater ved UiO fom. 1990.
- I perioden 1990-2004 er det "produsert" over 1 million eksamensresultater. Og det er bare enkle grep som skal til for å få fram resultatfordelinger for hele institusjonen, for de enkelte fakulteter, institutter, studienivåer, studieprogrammer og enkeltemner, påpeker senioringeniør Kai Quale.

Brukerne av LIST kan også se karakterfordelingen for bestemte tidsperioder, enkeltår og -semenstre, og for studentgrupper etter kjønn, alder, bakgrunn fra videregående skole mm. Og det er lett å sammenstille tidsperioder, fakulteter, institutter, studieprogrammer, studentgrupper for å sammenligne disse med hverandre. Nye data som kommer til i FS, vil bli hentet inn i LIST med korte mellomrom via automatiske rutiner.

Menn er best og dårligst

UiO har i de senere år gradvis innført den nye felles karakterskalaen med bokstavkarakterene A-F. Etter innføring av Kvalitetsreformen i fjor høst benyttes denne ved alle eksamener, og erstatter alle de gamle tallkarakterene.
- Det har oppstått et behov for å kunne dokumentere hvordan bruken av den nye skalaen "går seg til" og faktisk blir brukt. Det er svært viktig at karakterskalaen anvendes på en ensartet måte, og ønskelig at karakterene - i alle fall på lavere grads emner- fordeles etter en normalfordelingskurve, både internt på UiO og nasjonalt, understreker Hansen.

- I LIST ser vi at det er blitt en viss overhyppighet av gode karakterer i forhold til normal fordeling i de første årene A-F-skalaen har vært i bruk, og at fakultetene har praktisert dette i noe ulik grad. Tendensen går nå i retning av en noe strengere og mer ensartet sensurpraksis.
Ved hjelp av det nye systemet kan en også påvise interessante resultatforskjeller mellom kvinner og menn.

- Det viser seg at kvinnelige studenter samler seg mer i det midterste området av karakterskalaen, mens mannlige studenter i noe større grad oppnår bedre og dårligere karakterer. Her er det en forbausende klar og sterk sammenheng, forteller Hansen. Innenfor den gamle 1.0-4.0-skalaen var det mye større spredning i karakterene ved MN-fakultetet enn ved de andre fakultetene og Det juridiske fakultet brukte denne skalaen noe strengere enn de andre. Tilsvarende forskjeller er det ikke mulig å påvise innenfor A-F-skalaen.

Skal utvikles videre

- Behovet for denne type verktøy har vært meldt i lengre tid. Systemet er komplisert, og vi har hatt betydelige tekniske problemer i utviklingsarbeidet. LIST vil også være under videreutvikling en god stund framover. Etter hvert som nye behov melder seg, vil nye moduler bygges inn, framholder Kai Quale.

Neste versjon av LIST vil ha et bredere datagrunnlag og vil kunne måle og dokumentere flere effekter av Kvalitetsreformen. Er det for eksempel slik at studentens produktivitet, gjennomstrømningshastighet og fullføringsgrad har endret seg under de nye studieprogrammene sammenliknet med de gamle, "frie" studiene? Og hvordan fordeler produksjonen av studiepoeng seg internt mellom fakulteter, institutter og studieprogrammer?

- Ta ibruk!

Hansen, Ringdal og Quale anbefaler ledere og studieadministrativt personale til å ta i bruk det nye styringsverktøyet.
- Flere har nå tatt i bruk systemet ved UiO. Disse har gjennomgått et 4-timers introduksjonskurs, og vi vil tilby flere slike kurs for nye brukere. En håndfull superbrukere vil kunne gi hjelp til andre. Også vi her i utviklergruppen ved USIT vil gi brukerstøtte. Så nå er det bare å melde seg som interessert LIST-bruker til studieavdelingen (SFA), eller til oss i seksjon SUAF ved USIT.

Emneord: USIT Av Trine Nickelsen
Publisert 8. sep. 2004 14:09 - Sist endret 10. des. 2008 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere