Vaktbikkje for personvernet

Juridisk rådgjevar Håvard Pedersen i Organisasjons- og personalavdelinga (OPA) er utnemnt til personvernombod ved UiO. Han skal passa på at universitetet ikkje bryt reglane for handsaming av personopplysningar.

PERSONVERN: Personvernombod Håvard Pedersen skal passa på at ikkje dine personopplysningar blir misbrukte av universitetet.
Foto: Martin Toft

Universitetet i Oslo eig databasar som inneheld namn på 500 000 personar som det finst personlege data om. Blant desse finn ein både tidlegare og noverande studentar og tilsette.

- Oppgåva mi blir å passa på at ingen uvedkomande får tilgang til desse databasane. Det seier nyutnemnt personvernombod Håvard Pedersen.

Universitetet i Oslo er det første og einaste universitetet som utnemner eit slikt ombod, og saman med fem andre institusjonar deltar UiO i eit prøveprosjekt.

- Kvifor er det oppretta eit personvernombod?

- Den elektroniske handsaminga av personopplysningar har ført til auka krav til kvalitet og kontroll med slike handsamingar. Utnemninga av eit personvernombod vil føra til at UiO får eit nærare forhold til handsaminga av personopplysningar. På den måten kan det sikrast større kvalitet på handsamingane, slår Håvard Pedersen fast.

Dispensasjon

- Bakgrunnen for utnemninga av eit slik ombod, er at UiO har fått positivt svar på søknaden om unntak frå meldeplikta til Datatilsynet for behandlingar som ikkje er knytte til UiOs forskingsverksemd. Sidan UiO utnemnte meg til personvernombod, har universitetet fått dispensasjon frå meldeplikta for all administrativ behandling av personopplysningar, forklarar Pedersen. Alle handsamingar som blir omfatta av vedtaket om unntak frå meldeplikt til Datatilsynet, skal i staden meldast til personvernombodet. Dersom avtalen om personvernombod blir sagt opp, skal Datatilsynet informerast om det, går det fram at eit notat frå Datatilsynet.

Skal påtala regelbrot

- Kva vil du då konkret koma til å gjera som personvernombod?

- Eg skal sjå til at handsaminga av administrative personopplysningar blir melde inn til personvernombodet. Dessutan skal eg vurdera om meldingane inneheld korrekte og tilstrekkelege opplysningar, og ved mistanke om feil eller manglar må eg gjera den ansvarlege for handsaminga merksam på det.

- Det blir kravd at eg skal føre ei systematisk og offentleg tilgjengeleg oversikt over alle handsamingar som ikkje er melde inn med dei opplysningane som er naudsynte. Men eg skal også sjå til at den som er ansvarleg for behandlinga har eit system for internkontroll, og eg skal peika på brot på reglar om handsaming av personopplysningar, forklarar Pedersen.

I tillegg skal han opplysa om eventuelle brot på reglar om handsaming av personopplysningar og gjera undersøkingar i konkrete spørsmål. Han skal gi råd og rettleiing til den rette ansvarlege om handsaming av personopplysningar og reglane for dette. Personvernombodet vil altså berre vera vaktbikkje for handsaming av administrative personopplysningar. Når det gjeld innrapporteringa av personopplysningar i tilknyting til forskingsverksemda skal dette framleis meldast frå til Norsk samfunnsvitskapleg datateneste i Bergen.

Alle som har spørsmål om handsaminga av personopplysningar, kan be Håvard Pedersen om råd.
- Ingen andre vil få kjennskap til det som blir sagt, lovar Pedersen.

Emneord: Personalbehandling/politikk, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 13. feb. 2003 10:09 - Sist endra 10. des. 2008 16:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere