Ny modell for styring og ledelse av UiO?

Blant sakene som skal opp i Universitetsstyrets møte førstkommende tirsdag, er spørsmålet om endring av styrings-og ledelsesfunksjonene ved UiO. Et høringsnotat som diskuterer ulike modeller, skal legges fram for styret.

I Langtidsplanen for 2000-2004 heter det at: "UiO skal styrke, bedre og videreutvikle faglige ledelsesfunksjoner på alle nivåer".

Selvevalueringen (2001-2002) bekrefter dette behovet og slår fast at UiOs beslutningskapasitet og handlekraft ikke er godt tilpasset institusjonens nye rammebetingelser. De faglige ledelsesfunksjonene er for svake og at terskelen for inngrep ved funksjonssvikt er for høy.

Den eksterne komiteen viser til at det er vanskelig å iverksette vedtak fattet på overordnet nivå, fordi den "vertikale" sammenhengen er for dårlig. Det er nødvendig å avklare forholdet mellom akademiske og administrative lederroller. Det vitenskapelige personalet er ikke lenger i flertall i styret, og styret bør derfor utvikles til å bli et mer strategisk, overordnet organ med fokus på de store sakene og de lange linjene. Andre saker bør overlates til den daglige universitetsledelsen.

Styret skal vedta om notatet Styrking av universitetets beslutningskapasitet og handleevne - Konsekvenser for styring og ledelse skal sendes ut til høring ved fakulteter og enheter, tjenestemannsorganisasjonene og studentparlamentet. I notatet framsettes tre hovedmodeller som alternativer til dagens modell. Disse tre er modeller med enhetlig ledelsesstruktur, hvor både faglig og administrativt ansvar samles i én linje, slik at det bare blir én rapporteringsvei gjennom organisasjonen.

Faste komiteer

Universitetsstyret skal også ta stilling til om et sett faste komiteer skal gjenopprettes under Styret:
- Universitetsstyrets komité for forskning og forskerutdanning
- Universitetsstyrets utstyrsutvalg
- Universitetsstyrets komité for studier
- Universitetsstyrets tilsettingsutvalg
- Universitetsstyrets klagenemd

De faste komiteene skal ivareta disse oppgavene:
- Å være rådgivende overfor Styret i de skaer der Styret selv treffer vedtak
- Å være rådgivende overfor rektor i saker der Styret har delegert slik myndighet til komiteen
- Å treffe beslutning i saker der Styret har delegert slik myndighet til komiteen
- Å ta nye initiativ overfor styret/universitetsledelsen

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 21. feb. 2003 10:05 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere