Bestyrere på Biologi protesterer

I slutten av januar sendte åtte avdelingsbestyrere og én senterleder ved Biologisk institutt et brev til ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, hvor de protesterer mot at instituttet deles.

I brevet advares det mot å tro at Biologisk institutt er delt i to like store grupper i synet på deling. "Både referatet fra instituttstyremøtet og Uniforums fremstilling av saken den 12.12.02 gir inntrykk av at de ansatte ved instituttet er delt i to omtrent like store grupper i synet på deling. Dette er imidlertid ikke tilfellet," heter det i brevet som er datert 20. januar 2003.

Brevet gikk som vedlegg til saken om en eventuell deling som ble tatt opp på fakultetsstyremøte 23. januar. Brevet er underskrevet av blant andre Olav Sand, bestyrer ved Avd. for generell fysiologi, Helene Lampe, bestyrer ved Avd. for zoologi, Inger Nordal, bestyrer ved Avd. for botanikk og plantefysiologi og senterleder Nils Christian Stenseth.

En framtidig deling av Biologisk institutt ble diskutert på instituttstyremøte i desember. Med instituttbestyrerens dobbeltstemme viste resultatet av avstemningen 7-6 i favør av å dele instituttet i to; i en molekylær del og i en del som inkluderer økologi, systematikk og evolusjonsbiologi.

- Overveldende flertall imot deling

I brevet vises det til at alt teknisk og vitenskapelig personale ved instituttet ble bedt om å ta stilling til saken forut for styrets votering. Av 48 vitenskapelig ansatte var det 30 som undertegnet et opprop mot deling.

"Blant de vitenskapelig ansatte ved Biologisk institutt er det således en massiv motstand mot den foreslåtte delingen. Motstanden mot en deling er like overveldende blant de teknisk ansatte, der 31 av i alt 50 ansatte har undertegnet oppropet heter det i brevet.

I brevet understrekes det at det ikke finnes gode biologifaglige argumenter for å dele Biologisk institutt. Det vises til at en deling vil hemme den faglige utviklingen innen biologi ved UiO:

"Biologifaget går ubrutt hele veien fra økosystemer til molekyler, via organismer, organer og celler, og i denne kjeden henger elementene naturlig sammen uten tydelige grenser.I de senere år har det vært en klar utvikling mot at molekylærbiologiske metoder i stadig større grad blir brukt innen tradisjonell biologi, samtidig som molekylærbiologien blir stadig mer fokusert på makromolekylenes cellulære funksjoner. Et samlet biologisk institutt kan fremme denne utviklingen, mens kunstige skiller mellom de ulike logiske nivåene i biologi, som konstrueres av ressursmessige eller organisatoriske årsaker, kan ha den motsatte virkningen."

- Udemokratisk

Videre framholdes det at en deling av Biologisk institutt nå vil være udemokratisk:

"Ved siste bestyrervalg ved Biologisk institutt var det to kandidater. Den ene gikk til valg på den politikk at instituttet burde deles, mens dagens bestyrer, som vant valget med overveldende margin, gikk til valg på at instituttet skulle forbli samlet. Vår instituttbestyrer har således intet mandat til å arbeide for en instituttdeling fra de som har valgt ham. På tross av dette var det bestyrers dobbelstemme som gav det formelle flertallet for deling på det nevnte instituttstyremøtet. Høsten 2002 forlenget Kollegiet funksjonsperioden for valgte tillitsverv ved fakultetet og dets institutter med ett semester, i påvente av en avklaring av ny styringsstruktur ved instituttene. Det vil være svært udemokratisk om en slik forlengelse blir benyttet til å gjennomføre en deling av Biologisk institutt, mot et massivt flertall blant de ansatte og regissert av en bestyrer som gikk til valg på at instituttet skulle forbli samlet."

Nedsatt en komité

- Jeg vil ikke kommentere denne saken, utover å opplyse om at det er nedsatt en komité som arbeider med delingsspørsmålet, sier fakultetsdirektør Jan Trulsen.

- Saken skal opp på fakultetsstyremøte den 20. mars. I komiteen sitter representanter for fakultetet og de to berørte instituttene. Komiteen utarbeider nå et beslutningsgrunnlag for denne saken.

Emneord: Universitetspolitikk, Biologisk institutt Av Trine Nickelsen
Publisert 13. feb. 2003 11:02 - Sist endret 10. des. 2008 14:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere