Notert

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999


Enno ikkje noko nytt om Blindern stasjon

blindern stasjon

Kor lenge skal dette biletet av Blindern stasjon vera førsteinntrykket studentane får av Universitetet i Oslo? I haust lovde sporvegsdirektøren at det skulle skje store endringar med stasjonen. Det einaste som har skjedd sidan då er at kebabkiosken har gått konkurs. Uniforum lovar å halda lesarane sine oppdaterte om det skulle skje noko nytt med stasjonen i løpet av neste år. (Foto: Kirsten Helgeland)

Tyskland og Norge

Tysk innflytelse på norsk vitenskap og høyere utdanning har vært stor helt siden middelalderen. Unge nordmenn søkte seg til nordtyske universiteter for å studere, fordi det var kort vei dit og rimelige levekostnader. Spesielt Rostock var populær, skriver førsteamanuensis i historie ved UiO, John Peter Collett, i den nylig utkomne boka Tyskland Norge - den lange historien.

Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1811 etter tysk mønster, med vekt på klassisk dannelse. Universitetet i Göttingen ble modellen for Universitetet i Oslo. Stortinget ga romslig støtte til det nye universitetet og bevilget store summer til reisestipend for unge akademikere. Den tyske påvirkning omfattet alle vitenskapsgrener, humaniora som naturvitenskap, medisin og rettsvitenskap.

På en rekke samfunnsområder ser vi den tyske påvirkningen. Kirken, bergverksdriften, handelsvirksomheten, språk og kulturliv. Inntil 1940 var tysk det dominerende fremmedspråket både på universitetet og i den høyere skolen i Norge. Etter krigen har Norge ifølge denne boken vært det mest tyskfiendtlige landet i Europa, med unntak av Nederland.

I dag er Tyskland igjen et forbilde i universitets- og utdanningsøyemed, samtidig som det utgjør en stor del av markedet for norske kulturprodukter.


Det Kongelige Frederiks …

FILOSOFIEN: At filosofien maatte ha en vigtig plads i den akademiske undervisning, stod klart for grundlæggerne av det nye universitet. Da Frederik VI i 1811 paa henstilling av universitetskommissionen fastsatte tallet paa universitetslærere til 25 professorer (foruten 2 lektorer), blev filosofien nævnt som en av de 8 "hovedvidenskapsfag", som ifølge planen skulde bli foredraget.

At faa undervisningsapparatet i det nye land istand var - som det maatte ventes - ikke litet vanskelig. Man søkte en utvei ved at organisere flere perioder for gjennemførelsen av lærerverket. Det første akademiske aar blev fastsat til 1813. Man kunde da alene ta sigte paa en veiledning i de saakaldte forberedende videnskaper ("hovedstudierne" fik vente noget). Saa enkel den første opgave var, den forberedende veiledning, saa krævet den dog sine mænd. Den 16 januar 1813 utnævntes 6 lærere - det norske universitets første -; blandt dem en professor i filosofi. Det var Niels Treschow; han blev det filosofiske fakultets første professor.

For at kjende undervisningen i filosofi slik som den blev meddelt i førstningen, maa det holdes i minde, at arbeidet ved universitetet i de 11-12 aar til 1824-25 skedde efter en helt anden plan end den, som nu gjælder. I samhøve med det, som universitetskommissionen hadde foreslaat, var det vedtat, at lærerpersonalet skulde fordeles paa 8 fakulteter. Inden de fleste av dem var det i undervisningsplanen særskilt antydet, at ogsaa de generelle, mere til filosofien grænsende indhold av fakultets-lærefagene skulde foredrages.

Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Penger i romjula?

De som trenger penger fra Hovedkassen før nyttår, bør ikke vente til romjula før de tar turen til 6. etasje i Administrasjonsbygningen. Da er nemlig Hovedkassen stengt. Siste åpningsdag før årsskiftet er tirsdag 21. desember. Og første åpningsdag i det nye året er tirsdag 4. januar.

Hvem kjenner Gertrud Svensson?

Er det noen av våre lesere som har hørt om eller kjenner svenske Gertrud Svensson, "född i 1937 och uppvuxen i Dalby strax utanför Lund"? I et par hyggelige brev ber tidligere "studentkamrater" om hjelp til å finne adressen hennes i Oslo, slik at de kan ta kontakt. Og de er ganske sikre på at hun giftet seg med en professor ved UiO for omtrent ti år siden ...

Ring Uniforum tlf. 22 85 64 50/40 13, så ordner vi resten.

Lære fransk?

Hvis du planlegger et studie- eller forskningsopphold i Frankrike, kan du nå forberede deg språklig her hjemme. Til våren blir det holdt et fem-vekttallskurs i fransk som redskapsfag, og kurset er åpent for universitetets studenter og ansatte. Deltakerne må ha noen kunnskaper i fransk fra før av og må igjennom en test før kurset starter.

Alle som gjennomfører vårens kurs, kan ta et fortsettelseskurs i Caen i Frankrike til høsten. Dette er også på fem vekttall.

Kurset arrangeres av Senter for universitets- og høgskolesamarbeid med Frankrike (SUHF), og vil holdes hvert år. Det forutsettes at fakultetene dekker kursavgiften for deltakerne, den er på 6000 kroner i vårsemesteret.


Pris for god nynorsk

martin toftMålprisen for 1999 gjekk til Uniforum. Det var Studentmållaget i Oslo som sist månad tildelte universitetets eige avis denne utmerkinga. - Det er ei stor ære for Uniforum å få ein slik pris. Spesielt hyggeleg er det at utmerkinga kjem frå studentar, seier redaktør Martin Toft (biletet). Han vonar mange studentar les avisa, sjølv om ho først og fremst er ei internavis for dei tilsette ved UiO. - Det er synd at studentane ikkje får lese artiklar på nynorsk i studentavisa Universitas. Vi prøver å konkurrere med denne avisa på dei fleste stoffområde. Eg vil difor utfordre Universitas til også å konkurrere med oss når det gjeld å skrive på nynorsk. Då vert det kan hende Universitas som stikk av med Studentmållagets Målpris neste år?Opprustning

fra arbeidet

OPPRUSTING: Teknisk avdeling er i ferd med å rusta opp gangstigen mellom Frederikkeplassen og bygningane til HF- og SV-fakultetet. (Foto: Kirsten Helgeland)

Thaulowpris til formidler

Professor Martin Ystenes ved Avdeling for uorganisk kjemi, NTNU, har fått tildelt Thaulowprisen for 1999. Apoteker H. C. Thaulows legat ble opprettet i 1874 og skal tjene til å ”gjøre vitenskapens resultater kjent for almenheten”. Ystenes ble overrakt prisen av rektor Kaare R. Norum sist mandag.


Nøtter

john Collett
  1. Hvem er dette?
  2. Hva er limnologi?
  3. Hvilket fag forbinder du med navnet Dagfinn Skre?
  4. I anledning av 100-årsdagen i 1911 fikk UiO mange gaver. Hvilken var den største?
  5. Hva er ARENA?


SvarForrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999

Publisert 9. des. 1999 12:41 - Sist endra 1. sep. 2014 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere