Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999


2 millioner til opppussing av Urbygningen

Onsdag denne uka avga Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité en enstemmige innstilling om en startbevilgning på to millioner kroner til oppussing av Urbygningen, skriver Aftenposten. Stortingskomiteen besøkte forfalne Urbygningen i høst og ble vist rundt av rektor Kaare R. Norum og universitetesdirektør Tor Saglie. Bevilgningen inngår i neste års budsjett og vil bli vedtatt av Stortinget 15. desember. Urbygningen og Aulaen trenger tilsammen nærmere 100 millioner kroner til oppussing.

Kollegiet vil betra forholda for funksjonshemma studentar

Kollegiet sluttar seg til visjon, stategiske mål og prinsippa som ”Handlingsplan for studentar med funksjonshemming 2000-2004 byggjer på. UiOs øvste styringsorgan ber samtidig universitetsdirektøren koma tilbake til ytterlegare konkretisering når det gjeld tilrettelegging av det fysiske miljøet. I tillegg har Kollegiet gått inn for å be Rådet for funksjonshemma om å utarbeida ei fråsegn om minimumsrettane til funksjonshemma studentar. Kollegiet ynskjer også å styrka klagehandsaminga og vil be rådet om å greia ut spørsmål som datateknisk tilrettelegging for å betra informasjon, kommunikasjon og læring for studentar med funksjonshemming. Dessutan skal rådet sjå på kva tiltak som kan setjast i gang for å betra studiesituasjonen for studentar med emosjonelle og sosiale vanskar.

Lite yrkesretting

Norsk politikk har lagt relativt liten vekt på yrkesretting av høyere utdanning og på utdanningens relevans for industri og næringsliv sammenliknet med andre land i Europa, som for eksempel England. Det viser en rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Rapporten understreker likevel at utdanningens relevans har vært ett argument i en mer helhetlig og samlet vurdering, og mener at mangel på yrkesretting i mindre grad har vært et problem i Norge.

- Det kan synes som om yrkesretting og relevans er blitt tillagt større vekt i utdanningspolitikken i perioder der det er blitt stilt spørsmål ved ressurstilgangen til høyere utdanning, bemerker rapporten.

MN skal profileres

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) blir prioritert i profileringen av UiO neste år. Universitetsledelsen har prioritert dette fakultetet for å fremheve studietilbudene og trekke fram forskningen innen realfag. Denne vinteren skal UiO ha en kampanje for å få ungdom til å søke fag ved UiO, først og fremst MN-fakultetet. Denne rekrutteringskampanjen vil gå gjennom aviser og eventuelt kinoreklame.

I løpet av neste år skal også universitetets hjemmesider på Internett rustes opp. Det skal etableres en ny web-arkitektur som gjør det lettere for eksterne brukere å finne fram på nettet.

Universitetsledelsens kontakt med myndighetene skal bli mer systematisk, og det kan bli aktuelt å leie inn et informasjonsrådgivningsbyrå for å få gjennomslag for enkelte saker og lære metoder og spilleregler for politikerkontakt.

Gamle dekanar attvalde

Både Jan Trulsen, Stein A. Evensen, Lise Vislie og Trond Skard Dokka har blitt attvalde som dekanar for høvevis Det matematisk-naturvitskaplege, Det medisinske, Det utdanningsvitskaplege og Det teologiske fakultetet. Tidlegare har Even Hovdhaugen blitt attvald som dekan ved Det historisk-filosofiske fakultetet. Det høyrer med til historia at det ikkje stilte opp motkandidatar under desse dekanvala.

Kollegiemøte

Kollegiet har vedtatt å ha fylgjande møte våren 2000:

Måndag 24. januar (kollegieseminar)
Tysdag 25. januar
Tysdag 7. mars
Tysdag 11. april
Tysdag 23. mai
Tysdag 20. juni

Uniforum våren 2000

Avisa kjem ut annankvar torsdag også neste semester, og eksternt stoff må redaksjonen ha i hende fredagen før utgjevingsdagen. Alt eksternt stoff kan sendast til uniforum@admin.uio.no

Våren 2000 kjem Uniforum ut på fylgande dagar:

Nr. 1: 27. januar
Nr. 2: 10. februar
Nr. 3: 24. februar
Nr. 4: 9. mars
Nr. 5: 23. mars
Nr. 6: 6. april
Nr. 7: 4. mai
Nr. 8: 25. mai
Nr. 9: 8. juni
Nr. 10: 22. juni


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999

Publisert 9. des. 1999 13:35 - Sist endra 1. sep. 2014 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere