Fysikk og fakultetspolitikk

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999


Debatt

I Uniforum for 25. november spør professor Einar Uggerud: Ønsker du dårlig kjemi, dekan Trulsen? Uggerud er tydelig urolig over det forslaget som er ute til høring om en vesentlig reduksjon av bemanningen ved Fysisk og Kjemisk institutt. Jeg har også lest dette dokumentet og synes det er underlig lesning.

Et utvalg har studert dimensjoneringen av instituttene ved fakultetet og kommet med et forslag til en ny bemanningsstruktur som synes å gi en reduksjon på ca. 20 % av den vitenskapelige staben ved Fysisk institutt. Også ved Kjemisk institutt er det en stor nedskjæring, mens de andre instituttene kommer bedre ut. Nå skulle man vente at et slikt forslag, som på en så avgjørende måte ville gripe inn i enkelte institutters forhold, var gitt en skikkelig begrunnelse og ikke minst en analyse av konsekvensene av å gjennomføre et slikt forslag.

Men slik er det ikke. Innstillingen inneholder en generell tekst som like mye påpeker viktigheten av å styrke de naturvitenskapelige basisfag som å justere ned størrelsen av disse instituttene. Og så inneholder den en matematisk modell. Som følge av modellberegningene er Fysisk institutt oppført med en ”undervisningsmessig vitenskapelig bemanning” som er 16 færre enn i dag, mens f.eks. Matematisk institutt er tilført 2 nye. Det kan synes som om disse modellberegningene er en avgjørende faktor i de foreliggende dimensjoneringsplanene.

I utvalget som har utarbeidet forslaget, sitter det en fysiker, så jeg har bedt ham om å forklare meg hva som ligger i modellen og hvorfor den slår så ulikt ut for de forskjellige instituttene. Men det han sier er at han og andre i utvalget ikke kan gå god for verken modellberegninger eller de konklusjoner som er trukket. Fakultetsledelsen har benyttet og modifisert denne uten å konsultere deltagerne i utvalget!

Situasjonen på Fysisk institutt er godt kjent. Instituttet hadde en rask oppbygging på begynnelsen av 60-tallet og har siden hatt liten forandring i antallet ansatte, mens andre institutter, som Biologisk og Informatikk har vokst opp og blitt store. På Fysisk institutt er det skjev aldersfordeling, og som følge av det vil det bli en del avganger i årene som kommer. Disse stillingene er for instituttet viktige for å fornye virksomheten, men det er altså disse stillingene fakultetsledelsen ønsker å omdisponere. Stillingene vil i realiteten tas fra de yngste årsklassene ved instituttet, ved at nyansettelser stoppes, og det vil gjøre at aldersfordelingen om fem år blir enda skjevere enn den er i dag. Hvor blir det av mulighetene til fornyelse, og hvordan skal man høyne kvalitet og innsats i forskningen når det nesten ikke finnes vitenskapelige ansatte med alder under 50 ved instituttet?

Det man kan frykte i denne saken, er at man søker raskt å kjøre den gjennom i fakultetsstyret. Saken er jo lagt opp slik at det bare er to institutter som kommer (meget) dårlig ut, mens de andre trolig er rimelig godt fornøyde. Da synes det jo å ligge an til en grei flertallsavgjørelse. Men ved nærmere ettertanke er jeg kommet til at det vil være å undervurdere mine kolleger ved de andre instituttene. Er det trolig at de vil godta at viktige fakultetspolitiske spørsmål avgjøres på denne måten, uten vesentlig begrunnelse, uten noen diskusjon av konsekvenser? Er det trolig at de vil godta at viktige avgjørelser for fakultetet skal tas ved å kommunisere via en uforståelig matematisk modell? Og vil de godta at instituttene settes opp mot hverandre slik det nå legges opp til?

Jeg tror det ikke, men helt sikker er jeg ikke.

Vennlig hilsen

Jon Magne Leinaas,
professor Fysisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999

Publisert 9. des. 1999 12:57 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere