Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999


IVRIGE: Professor Tor Strand og avdelingsingeniør Snefrid Gundersen ved Kjemisk institutt er av dem som sykler til jobben hver dag. (Foto: Marit Schulstok)

Syklister ønskes

En entusiastisk gjeng møtte opp for å høre rektor Kaare R. Norum åpne "Sykle til jobben"-aksjonen forrige onsdag. Mange tilhørere var det derimot ikke, så det spørs om UiO kan hevde seg i konkurransen med de andre bedriftene som deltar. Når sykkelaksjonen avblåses den 18. juni, skal det regnes ut hvor stor prosent som har syklet i forhold til antall ansatte ved de enkelte bedriftene. UiO deltar for første gang i år.

- Jeg har ventet lenge på en sånn aksjon, og på endelig å få sjansen til å registrere meg, smiler avdelingsingeniør Snefrid Gundersen ved Kjemisk institutt. Sammen med kollega Tor Strand, professor ved Kjemisk institutt, sykler hun over en mil hjemmefra til jobben hver dag.

Norum rettet en appell til UiO-ansatte om å benytte sykkelen til jobben istedenfor bilen:
- Oslo kveles av eksos-røyk, så det finnes ingen unnskyldning for ikke å sykle og bruke kollektiv-transporten, sa han.

Aksjonen er et samarbeid mellom NRK P1 - Nitimen, Norges Bedriftsidrettsforbund, Sykkelrådet, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og Syklistenes Landsforening.

Nøtter


1. Hvem er dette?
2. Hvor mye vil byggekostnadene til et nytt veksthus på Tøyen utgjøre?
3. Hvem er ny koordinator for mannsforskningen ved Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK)?
4. Hvor mange administrative årsverk ble kuttet i løpet av 1998?
5. Hva står forkortelsen USIT for?

Svar? Klikk her

Er universitetet til bry for hovudstaden?

Er Universitetet i Oslo til bry for hovudstaden? Det er tittelen på eit debattmøte mellom rektor Kaare R. Norum og ordførarkandidatane i Oslo, Per Ditlev-Simonsen og Åse Kleveland. Møtet blir halde måndag 7. juni klokka 18.00 i Auditorium 1 ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet. På møtet kjem det til å bli stilt spørsmål ved om universitetet og Oslo kommune er i stand til å reforhandla ”samfunnskontrakten” sin. Arrangør for debattmøtet er Universitetets arbeidarpartilag.

Algebraisk K-teori gav forskingspris


PRISVINNAR: Førsteamanuensis John Rognes tar imot diplom og ein sjekk på 200 000 kroner frå rektor Kaare R. Norum. (Foto: Martin Toft)

Førsteamanuensis John Rognes ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, har motteke årets pris frå Professor Ingerid Dal og søster Ulrikke Greve Dals legat til støtte av humanistisk forskning. Prisen, som er på 200 000 kroner, blir tildelt for framifrå arbeid innan fagområda indoeuropeisk språkvitskap, teoretisk matematikk og rasjonalistisk filosofi. Rognes har fått prisen for dei vitskaplege arbeida sine i det matematiske fagfeltet algebraisk K-teori. Prisen blei overrekt av rektor Kaare R. Norum tidlegare denne månaden.800 000 kroner til medisinsk forskning

De som driver med medisinsk forskning har mulighet til å søke om bidrag på til sammen 800 000 kroner fra Familien Blix`fond til fremme av medisinsk forskning. Søknad om bidrag fra Fondet til støtte av medisinsk forskning innen feltene hjerte-kar-sykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene, sendes legatstyret ved /h.r.advokat Harald Scholdager, pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo innen 15. juni 1999. Bruk ajourført skjema, som fås samme sted.

UiO-professor æresdoktor i Lund

Stig Johansson som er professor i engelsk språk ved Institutt for britiske og amerikanske studiar ved Universitetet i Oslo, vil bli kreert til æresdoktor ved Universitetet i Lund i Sverige. Det har leiinga ved det svenske universitetet bestemt.


Fra Det Kongelige Frederiks …

I mars det nævnte aar (1824) indtraadte der nemlig en ganske væsentlig forandring i universitetets styrelse, foranlediget ved, at kronprins Oscar, som var utnævnt til vicekonge, tillike utnævntes til kansler. Hvor megen kritik end denne utnævnelse fra enkelte hold vakte, møttes den dog fra universitetets side med loyal henrykkelse. I en hyldningsskrivelse fra kollegiet til den nye kansler av 8 mars 1824 heter det bl.a. "Som den lykkeligste blandt de Begivenheder, der forberede en glimrende og følgerig Epoke i det norske Universitets Historie, skal Efterverdenen, ligesom den nærværende Tid, medrette anse det Bevis, Hans Majestæt Kongen har givet paa Sin allerhøieste Naade for samme og paa Sin ophøiede Agtelse for Videnskabelighed ved allernaadigst at udnævne de forenede Brødrerrigers Thronarving og Norges Riges Vice-Konge til Cantsler for sit Norske Universitet," hvorefter kollegiet "svagt og ufuldkomment tolker de Følelser af den mest ubegrænsede Taknemmelighed, hvormed denne Naade har gjennemtrængt Universitetet". Mindre kunde jo i hine tider vanskelig gjøre det.

Det Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999

Publisert 3. juni 1999 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere