Hvem tar prisen?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


Universitetets forskningspris 1999

Forskningsprisen for 1999 skal tildeles en forsker eller en forskningsgruppe ved UiO som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisen består av et årlig tilskudd på kr. 500 000 over tre år og forutsettes i sin helhet benyttet til forskningsvirksomhet eller andre tiltak som er egnet til å styrke vedkommende forskningsmiljø.

Prisen for 1999 utlyses innenfor klassen humaniora, teologi, samfunnsvitenskap og rettsvitenskap. Forslag til kandidater kan fremmes av fakulteter og grunnenheter eller av en gruppe vitenskapelig ansatte (minst fem personer) ved UiO. Alle forslag skal være begrunnet, og det skal legges ved tilstrekkelig dokumentasjon på kandidaten(e)s publikasjonsvirksomhet, andre synlige uttrykk for kandidaten(e)s anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og utenlandske fagmiljøer og kandidaten(e)s betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats.

Forslagene sendes SFA, Seksjon for forskningsadministrasjon, postboks 1072 Blindern innen 1. mars 1999.

Universitetets forskningsformidlingspris 1999

Fortellingens magiske evner

Enkelte forskere har oppdaget hvordan de kan fortelle en historie fra sin forskning og sitt fag slik at publikum lytter. De kan formidle, og de kan dette bedre enn mange andre forskere. Hvem er det i ditt fagmiljø som har slike magiske evner? Kanskje vedkommende er så dyktig at han eller hun fortjener prisen som universitetets beste formidler?

Forskningsformidlingsprisen 1999 for UiO er på kr. 50 000 og en plakett. Den deles ut av rektor på universitetets årsfest 2. september. Institutter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter kan foreslå kandidater. Forslagene skal være begrunnet og vedlagt relevant dokumentasjon.

Forslagene, som skal merkes Forskningsformidlingsprisen 1999, sendes Informasjonsavdelingen, postboks 1076 Blindern innen 15. mars 1999.

Pris for godt læringsmiljø 1999

Prisen skal deles ut for 11. gang på universitetets årsfest 2. september. Den er på kr. 150 000 og en plakett. Prisbeløpet kan brukes til tiltak av faglig-pedagogisk eller trivselsfremmende art, som kan bidra til å styrke selve læringsmiljøet.

Forslag til kandidater kan fremmes av ansatte ved UiO, av fag- og studentutvalg, av Studentparlamentet og av fakulteter og grunnenheter. Forslaget skal inneholde beskrivelse/avgrensning av det læringsmiljø som foreslås, motivering og nærmere begrunnelse. Dokumentasjon skal vedlegges. Samme læringsmiljø kan bare tildeles prisen én gang i løpet av en femårsperiode.

Forslag til kandidater sendes Universitetsdirektøren, postboks 1072 innen 1. mai 1999.

H.M. Kongens gullmedalje 1999

tildeles fremragende, yngre forskere for vitenskapelig arbeid bedømt ved UiO. Et arbeid som belønnes med H.M. Kongens gullmedalje må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Forfatteren må være under 35 år på det tidspunkt avhandlingen eller det vitenskapelige arbeidet publiseres eller legges frem for bedømming til grad eller eksamen. I 1999 inviteres alle fakulteter til å fremme forslag til arbeider som ønskes vurdert. Medaljene overleveres på universitetets årsfest.

Forslagene sendes SFA, Seksjon for forskningsadministrasjon, postboks 1072 Blindern innen 1. mai 1999.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 17:58 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere