Kurs og stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


Nordiske stipendier

Letterstedtska föreningen utdeler i 1999 stipendier til tiltak, arrangementer og studiereiser som fremmer nordisk samarbeid innen vitenskap, kunstnerisk og journalistfaglig aktivitet. Søknader – med kostnader innen rammen 5000 – 50 000 svenske kroner – sendes föreningens huvudstyrelse, Box 34037, S 100 26 Stockholm innen 1. mars (for utdeling i vår) og 15. september (for utdeling til høsten).

Letterstedtske forening norske avdeling gir støtte på inntil 10 000 svenske kroner - til enkeltpersoners studiereiser til annet nordisk land. Søknad sendes innen 1. mars til sekretæren, professor Kolbjørn Skaare, Jacob Neumanns vei 11, 1364 Hvalstad.

NorFa 1999

Nordisk Forskerutdanningsakademi finansierar nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning genom

Personliga stipendier: Mobilitetsstipendier: För etablerade forskare 1-2 månader; För forskarstuderande och yngre forskare 2-12 månader.

Deltagande i nationella forskarutbildningskurser: Medel ges till forskarstuderande som önskar att delta i kortare forskarutbildningskurser i ett annat nordiskt land, och

Institutionsbevilgningar: Forskarutbildningskurser; Nordiska nätverk; Gästprofessurer; Workshops.

För mer information om enskilda stödordningar, ta kontakt med sekretariatet, Nedre Vollgt. 8, N-0158 Oslo, tlf. 22 82 86 20, fax 22 82 86 21, e-post: norfa@norfa.no

Norsk-amerikansk vitenskapelig samarbeid 1999/2000

Det norske Marshallfond støtter prosjekter ved norske universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner hvor medvirkning av amerikanske forskere er ønskelig. Søknadsgebyr: NOK 350. Stipendiet størrelse avhenger av prosjektet og oppholdets lengde; tildelingsbeløpene har variert mellom kr. 10 000 og 30 000.

Søknad på eget skjema som fås v/The Marshall Fund, c/o Norge-Amerika Foreningen, Drammensvn. 20 C, 0255 Oslo.

Søknadsfrist: 25. mars.

Engelskkurs

Språkseksjonen tilbyr to-dagers kurs i presentasjonsengelsk og skriftlig engelsk for vitenskapelig og administrativt personell: "Building up Presentation Skills" og "Building up Writing Skills". Sju undervisningstimer hver dag, maksimum deltakere er seks. Pris: kr. 3500 pr. person. Sted: Fredensborgvn. 24 G.Spørsmål rettes til Svanhild Storbråten, tlf. 22 99 46 00, fax 22 99 46 01 eller e-mail: svanhild.storbraten@fks.no

Introduksjonskurs for nytilsatte

Det blir sendt personlig invitasjon til alle nytilsatte. Påmelding skjer ved at kontorsjefer/administrative ledere gir melding om nytilsatte siste halvår. På bakgrunn av denne navneliste sender Opplæringskomiteen ut invitasjon til kurset. Tilsatte som ikke har hatt anledning til å delta tidligere, kan sende egen søknad direkte til Opplæringskomiteen.

Vårkurset vil være onsdag 24. mars 1999 kl 08.45-15.00. Sted: Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema hos Kristin Kjølstad, UiO, tlf 22 85 63 81, fax 22 85 70 87.

Påmeldingsfrist: 5. mars.

Stipend for teknisk tilsatte i forskningsmiljøene

Som ledd i kompetanseutviklingstiltak er det for 1999 avsatt kr. 150 000 som Opplæringskomiteen skal fordele i stipend til teknisk personale, som arbeider i forskningsgruppene og er tilsatt ved UiO. Hver enkelt kan søke om inntil kr. 15 000. Stipendet er ment som støtte til faglig vekst og utvikling og gis til faglige kurs, møter/kongresser i inn- og utland. Søkere som er medforfattere på publikasjoner eller poster som skal presenteres, vil bli prioritert.

Hvem kan søke? Teknisk personale som er tilsatt ved UiO og som arbeider innen laboratorie- og forskningsvirksomhet. Stipendet gis som et engangsbeløp og skal dekke utgifter i forbindelse med møtet eller kongressen. Det skal innen en måned gis en kort rapport til arbeidsgiver.

Søknaden må ha opplysninger om navn, stilling, ansettelsesforhold og ansiennitet, nærmeste overordnede og telefoner, arbeidsområde, oversikt over kostnader og beløpet det søkes om, anbefaling fra nærmeste overordnede og kopi av kurs-, kongress- eller møteprogram.

Søknadsfrist: 1. mars og 1. september 1999. Nærmere opplysninger og søknadsskjema ved OPA, Opplæringskomiteen, pb. 1071 Blindern, Maje Siebke, tlf. 22 85 12 04.

Reisestipend

Det norske institutt i Athens fond er opprettet av Bergens Museums forskningsfond, Robert og Ella Wentzins legats rentefond og det tidligere NAVF/Rådet for humanistisk forskning.

Fondets formål er å støtte virksomheten ved og i fagmiljøet rundet Det norske institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie, blant annet ved å gi reisestipend til forskere som ønsker å benytte instituttet.

For 1999 lyses det ut et reisestipend på kr. 10 000. Søknad sendes innen 20. mars 1999 til Det norske institutt i Athens fond v/prof. Synnøve des Bouvrie, Tsami Karatasou 5, GR-11742 Athens, Greece. Søknaden skal inneholde: søkerens navn og adresse, prosjektbeskrivelse og fullstendig budsjett og opplysninger om andre finansieringskilder. Rapport fra reisen skal avlegges.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 17:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere