Støtteerklæring til Universitetet i Beograd

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999


Innlegg (with an English version) :

Ljubisa Rajic er professor i nordiske språk ved Universitetet i Beograd. I Dag og Tid 10/12/98 skriver han om forholdene ved universitetet generelt og sitt eget fakultet spesielt. Tilstanden beskriver han slik:

- I Serbia forsterker regimet sin undertrykkelse av alle kritiske stemmer. Især rammer undertrykkelsen den frie pressen (gjennom en ny medielov) og universitetene (gjennom en ny universitetslov). Opposisjonelle innlegg i pressen blir bøtelagt med beløp så store at aviser risikerer konkurs og utpanting. Frittalende akademikere havner på sikkerhetspolitiets hemmelige lister og risikerer levebrødet.

Det filologiske fakultet ved Universitetet i Beograd er hardt rammet. Alle styrende organer blir politisk ensrettet, "den nye universitetslova er meir restriktiv enn den som galdt under den tyske okkupasjonen". En fjerdedel av de vitenskapelig ansatte er allerede sagt opp, permittert eller på annen måte fjernet fra sine stillinger. Flere står for tur. Inngrepene skjer med henvisning til provisoriske vedtekter, som bare utvalgte ansatte får lese. Daglig stanses, trakasseres og terroriseres lærere og studenter av utposterte vakter, uten autorisasjon. Bygninger og undervisningslokaler avstenges, forelesninger arrangeres ute på gata. Studentene ved fakultetet har iverksatt undervisningsboikott, med stor oppslutning. Studenter og ansatte ved fakultetet vurderer å gå til full streik.

Undertegnede, som er ansatte ved Universitetet i Oslo og tilknyttede institusjoner, tar avstand fra tilsidesettelse av politisk og akademisk frihet. Et universitet skal være et åpent samfunn der ytringsfriheten holdes høyt i hevd, og der forskning og undervisning kan gjennomføres uten å bli utsatt for utilbørlig maktpress. Universiteter skal verne om og være fristeder for den uavhengige dømmekraft, ikke minst i tider med politisk overoppheting. På denne bakgrunn ønsker vi å uttrykke vår fulle moralske støtte til de lærere og studenter som nå kjemper for et fritt universitet og for sine akademiske liv.

Lucy Smith, Knut Fægri jr., Even Hovdhaugen, Kjetil A. Flatin, Mads Liland, Rolv Mikkel Blakar, Magnus Rindal, Kjell Ivar Vannebo, Harald Bache-Wiig, Dagfinn Worren


Support for our colleagues in Belgrade

Ljubisa Rajic is Professor of Scandinavian Languages at the University of Belgrade. In an article which appeared in the Norwegian weekly newspaper "Dag og Tid" on December 10, 1998 he wrote about conditions at the University, and specifically about the situation in his own department. He describes the situation in this way: The Serbian government is intensifying its suppression of all critical voices. This suppression is specifically aimed at the free press and the universities through new laws regulating the media and the universities. Critical commentary in the press is subject to such high fines that newspapers risk bankruptcy and foreclosure. Academics who speak out end up on secret lists kept by the security police and they risk losing their livelihood. The School of Humanities at the University of Belgrade has been hard hit. All governing organs are politically controlled, "the new university law is more restrictive than that which was in force during the German occupation." One quarter of the faculty members have already been given notice, given leave or otherwise removed from their positions. Others will be next. The justification for these encroachments are provisional ordinances which only selected employees are permitted to read. Teachers and students are detained, harassed and terrorized daily by unauthorized guards who have been planted. Buildings and teaching facilities are closed off, lectures are held in the streets. The students in the Schools of Humanities initiated a boycott of classes which has received wide support. The students and staff of the School of Humanities are considering a general strike. The undersigned, employed by the University of Oslo and affiliated institutions, are strongly opposed to the disregard of political and academic freedom. A university should be an open society where freedom of expression is maintained, and where research and teaching can be carried out without being subjected to unwarranted pressure. Universities shall defend and practice freely independent thinking, not least during times when politics are overheated. It is on the basis of these beliefs that we wish to express our full moral support for the teachers and students who are currently fighting for a free university and for their academic lives.

Lucy Smith, Rector of the University of Oslo Knut Fægri jr., Prorector of the University of Oslo Even Hovdhaugen, Dean of the Faculty of Arts Kjetil A. Flatin, Managing Director of the Students Association Mads Liland, Managing Director of Akademika (University bookshop) Rolv Mikkel Blakar, Professor of psychology Magnus Rindal, Professor of Nordic Medieval Culture Kjell Ivar Vannebo, Professor of Scandinavian linguistics Harald Bache-Wiig, Senior Lecturer in Scandinavian literature Dagfinn Worren, Senior Lecturer in Scandinavian linguistics Published first in Norwegian in Dagbladet (independent daily newspaper), Oslo, Norway, Sunday 20 December 1998.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere