”De andre” på universitetet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999


Debatt

"Når universitetets virksomhet beskrives, kan en iblant få inntrykk av at forskningen (eller "den egentlige" og mest "verdifulle" forskningen) kun foregår ved fakulteter og institutter"

Nils Dugstad, avtroppende økonomidirektør ved UiO, sier noe tankevekkende i siste nummer av Forskerforum (4/99): ” Å omtale andre yrkesgrupper ved universitetet som ”ikke- vitenskapelige” og dermed som ”ikke-grupper” virker bare demotiverende. Vitenskapelig ansatte er avhengige av administrasjonen, av vaskepersonalet og av det tekniske personalet og ville tjene på å være mer inkluderende overfor disse gruppene.”

Uttalelsen fikk meg til å tenke videre på hvordan universitetskulturen også på andre måter kan virke ”blind” og ekskluderende. Gjennom bruk av betegnelsen ”ikke-fakultære enheter” for tverrfaglige sentre, sendes signaler om mindre verd for dem som arbeider der. Ekstra sterke følelser av å tilhøre ”de andre” kan skapes hos dem som blir dobbelt ”ikke-klassifisert”- nemlig de ”ikke-vitenskapelig” ansatte ved de ”ikke-fakultære” enheter.

De som arbeider ved de tverrfaglige sentre, får ofte en følelse av å være en stein i skoen for universitetets sentraladministrasjon, gjennom ikke helt å passe inn i et system som synes å være bygget opp primært basert på fakultetsstrukturen. Administrative ordninger sentralt bygd opp med tanke på å betjene fakulteter, mens sentrene ofte blir ”glemt” i første omgang. Sentrene faller også rett som det er ut når saker skal til høring, eller informasjon av ulike slag sendes ut.

Når universitetets virksomhet beskrives, kan en iblant få inntrykk av at forskningen (eller den ”egentlige” og mest ”verdifulle” forskningen?), kun foregår ved fakulteter og institutter. Forskning utføres også ved tverrfaglige sentre, som må regnes som likeverdig og på høyde med ”fakultetsforskningen”. Sentrenes betydning har nok økt i løpet av de siste ti årene, og bildet er heldigvis ikke bare svart med hensyn til erkjennelsen av dette. Det var gledelig å se at i universitetets årsberetning for 1997, innledes avsnittet om sentrene under Det akademiske kollegium med følgende: ”Samarbeid på tvers av faggrenser er tidens løsen ...” Disse fem sentre er kanskje ikke gitt en urimelig plass, de blir omtalt over nesten tre sider (mot fakultetenes åtte sider). Imidlertid blir ”andre sentre, stiftelser o.l.” med en variert og interessant aktivitet, kun nevnt ved navn. Noen av disse (blant annet CICERO og NIKK) er eksterne enheter og har en selvstendig status, men burde vel likevel i kraft av sin tilknytning til og lokalisering på universitetet kunne synliggjøres mer?

Det er videre skuffende å se på universitetets hjemmeside på Internett. Ved å klikke på ”forskning” på første siden, kommer man til annen sides hovedinndeling i ”Forskning ved fakultetene”, mens forskningen ved tverrfaglige sentre og institutter er plassert under ”Forskningsstrategiske tiltak”. Går en tilbake til førstesiden og leter under ” Organisasjon”, finner en her først ”Fakultetene” samlet, så ”Administrasjonen”, deretter finnes tverrfaglige sentre under hovedoverskriften ”Andre enheter” i en nokså heterogen gruppe, sammen med for eksempel avdeling for Helse, miljø og sikkerhet.

Fakultetene og fagene er oppstått på ulike tidspunkter i historien. Jeg tror det er på tide at universitetet i mye større grad burde se på de tverrfaglige sentrene (og stiftelser og liknende) som positive tilskudd, som en utfordring til fornyelse med tanke på bedre inkludering, både faglig og administrativt. I noen sammenhenger gjøres det allerede, i andre ikke, noe som kan skyldes både mangel på kunnskap, ureflekterte holdninger og ubevisste reaksjoner. Jeg tror det er på tide med en gjennomgående selvransakelse og nytenkning rundt noen sider av universitetskulturen som har med alt dette å gjøre. En refleksjon rundt språkbruk og klassifiseringer hører hjemme i en slik sammenheng.

Fride Eeg-Henriksen, instituttleder ved Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999

Publisert 20. mai 1999 14:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere