Miljøvennlig oppvarming av Blindern

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999


Vann oppvarmet på søppel og kloakk kommer fra neste år i rør fra sentrum og opp til Blindern. Fjernvarme skal erstatte den ”gammeldagse” oljefyringen.

Av Trine Nickelsen

Miljøvennlig fjernvarme vil i løpet av år 2000 erstatte de gamle oljekjelene ved universitetet på Blindern og Ullevål sykehus. 1. mars begynte arbeidet med å forlenge det eksisterende fjernvarmenettet i hovedstaden som omfatter Oslo sentrum, Skøyen og deler av Groruddalen. - Om lag to kilometer rørledninger skal være på plass før sommerferien, sier prosjektleder i Viken Energinett, Sverre Sande. Da er to parallelle rør på om lag ½ meter i diameter gravd ned i Pilestredet, Holbergsgate og Sofiesgate opp til Ullevålsveien. - Etter ferien bygger vi videre opp til Ullevål sykehus. Ledningen til Blindern legges i all hovedsak neste vår, sier han.

Molkte Moes vei

I Molkte Moes vei, mellom Biologibygningen og nye UB, er imidlertid arbeidet i gang med å legge rør for fjernvarme. De første spadetakene ble tatt denne uka. - Vi har valgt å forsere arbeidet med denne strekningen for å få til en koordinering med utomhusarbeidet for UB, sier Sande. Området langs Molkte Moes vei opparbeides med gatestein, fortau, kantstein og beplanting. - Vi reduserer kostnadene ved å grave ned rørene nå mens dette arbeidet pågår.

1. september 2000

I dag forsyner en felles sentral bygningene på Blindern med varme. Sentralen består av fire oljekjeler og to el-kjeler som varmer opp vann. Varmtvannet distribueres fra varmesentralen ut til de enkelte bygningene, hvor det er undersentraler med varmevekslere, altså et lokalt fjernvarmesystem. Men fra 1. september 2000 skal Viken Energinett levere fjernvarme til universitetet på Blindern.

  • En varmeveksler skal installeres i varmesentralen. Den tilknyttes Viken Energinetts fjernvarmesystem på den ene siden og UiOs eget lokale fjernvarmesystem på den andre siden, forklarer teknisk sjef ved UiO, Kirsten Lindberg. Hun har siden 1997 arbeidet med å få i stand avtalen med Viken. - De fem første årene vil imidlertid varmesentralens gamle kjeler stå i beredskap.
  • Fra 2005 skal Viken Energinett levere fjernvarme til de tretten største bygningene på Blindern. Da etableres nye undersentraler med nye varmevekslere som får fjernvarmen direkte fra Viken Energinett, sier Lindberg.

Fakta om fjernvarme

  • Fjernvarme innebærer at vann varmes opp i en sentralfyr og transporteres til kunden via et rørnett i bakken.
  • Fjernvarmeproduksjonen er bygd opp omkring avfallsforbrenningsverkene på Brobekk og Klemetsrud. 55 prosent av energien som brukes til å produsere varmtvann kommer fra spillvarme fra disse forbrenningsverkene. For øvrig benyttes kloakk, olje, elektrisk kraft og spillvarme fra industrien.
  • Med bygging av en bio-kjel for brenning av bark og flis, vil om lag 75 prosent av fjernvarmen neste år komme fra fornybare energikilder.
  • Fjernvarme utnytter energi som ellers ville gått tapt. Bare i Oslo reduserer fjernvarmen bruken av fyringsolje med 35 000 tonn per år. Dette gir mindre utslipp av blant annet karbondioksid, svoveldioksid og støv.
  • Fjernvarme fra Viken Energinett til universitetet på Blindern tilsvarer 50 000 kWh. Dette representerer et oljeforbruk på 7000 kubikkmeter, eller 350 tankbiler med olje per år.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999

Publisert 7. mai 1999 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere