UiOs 2023-budsjett og Kierulf-forslag kjem opp i Universitetsstyret

Fordelinga av eit samla budsjett på 6,189 milliardar kroner og drøfting av Kierulf-utvalets forslag for å gi betre rom for den akademiske ytringsfridomen er mellom sakene som kjem opp i Universitetsstyret i morgon klokka 10.00.

To menn står og snakkar saman

SISTE MØTE FØR FERIEN: Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen er klare for det siste møtet i Universitetsstyret før sommarferien. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Tysdag 21. juni skal Universitetsstyret samlast for siste gong før sommarferien. Tradisjonen tru er det det stipulerte eller det antatte budsjettet for 2023, som blir hovudsaka på møtet. Då får Universitetsstyret ei skisse på bordet over kor mykje pengar universitetsdirektør Arne Benjaminsen og staben hans ser føre seg at UiO vil få tildelt frå Kunnskapsdepartementet på grunnlag av tidlegare tildelingar og den sannsynlege lønns- og prisauken for 2023. 

42 millionar til nye prioriteringar

Universitetsdirektøren skriv i budsjettkommentaren at UiOs handlingsrom no er under press. «Risikoen for redusert bevilgning i årene framover anses større enn mulighetene for økt bevilgning. UiO har over flere år tapt terreng i den nasjonale kampen om ressursene til UH-sektoren»  Av den samla potten på 6,189 milliardar kroner som UiO reknar med institusjonen vil få som løyving frå Kunnskapsdepartementet, har Universitetsstyret allereie vedtatt prioriteringar til institusjonelle tiltak som når opp til åtte prosent av løyvinga frå KD. Det vil seia ein samla sum på 465 millionar kroner.

Dermed blir det berre igjen ein pott på 42 millionar kroner til nye prioriteringar for 2023. Desse går til satsingane Demokrati med 13 millionar, og med sju millionar overført frå UiO-Norden frå tidlegare, får prosjektet til saman 20 millionar kroner, til Energi og miljø med 7 millionar no, og med ei tidlegare løvying på 13 millionar, får prosjektet til saman 20 millionar kroner. Det nasjonale prosjektet for sakshandsaming og arkiv er føreslått ei tildeling på 12 millionar kroner. Føresetnaden er sjølvsagt at Universitetsstyret stemmer for forslaget til vedtak. 

I tillegg er det lagt inn eit rammekutt på 0,5 prosent for alle einingane som ein konsekvens av det som er igjen av den utskjelte ABE-reforma, som regjeringa til Erna Solberg innførte i byrjinga av perioden den sat med makta. UiO har også lagt inn ein sannsynleg lønns- og prisvekst på 3,4 prosent i sine utrekningar. Det samsvarar med Statistisk sentralbyrå sin prognose for 2023.                                                                      

• Les også: UiO prioriterer satsingane Demokrati og Energi og miljø på 2023-budsjettet

UiO-leiinga går imot forslag frå Kierulf-utvalet                                                             

Den 25. juni er fristen for å levera inn innspel til Kierulf-utvalets forslag til nye retningslinjer for å utvida rommet for den akademiske ytringsfridomen. Uniforum har allereie fortalt at UiO-leiinga ikkje sluttar seg til alle forslaga. UiO-leiinga føreslår overfor Universitetstyret at det seier nei til forslaget om å bruke akademisk ytringsfridom som referanse i Universitets- og høgskulelova. Det ber også Universitetstyret om ikkje å støtta forslaget om å innføra opplæring i akademisk ytringsfridom for alle  tilsette og studentar. UiO-leiinga innstiller også på at styret seier nei til å etablera ein eigen formidlingskomponent.              

• Les også: UiO-ledelsen sier nei til flere av Kierulf-forslagene

Vert informerte om Forskingsrådet

Universitetsstyret får dessutan ei orientering om statusen for forskingsprosjekt på UiO som får finansiering frå Forskingsrådet. Bakgrunnen er den vanskelege situasjonen Forskingsrådet er i for tida, og bønna frå Forskingsrådet om at prosjekt som har fått tildelt pengar for to år, får den same pengesummen fordelt over tre år.  Både dette ynsket og andre føreslåtte kutt og innsparingar i Forskingsrådets budsjett, skal UiO-leiinga orientera Universitetsstyret om.                                                                                                           

• Les også: Forskningsrådet ber om frivillig forskyvning av oppstartede prosjekter

Bestemmer gullmedaljar

Også ei mogleg endring av stemmevekting ved rektorval på UiO, kjem opp som ei vedtakssak på møtet. Universitetsstyret skal også dela ut H.M. Kongens gullmedale til dei beste doktoravhandlingane på kvart fakultet. Det blir bestemt bak stengde dører. Elles står også Verksemdsrapporten frå første tertial på sakslista til Universitetsstyret Det gjer også ei formell godkjenning av nye studietilbod og nedlegging av eksisterande studietilbod ved UiO frå studieåret 2023/24.

Dette er heile saklista for møtet i Universitetsstyret: 

Møte nr. 4/2022 i universitetsstyret

Møtet vil bli streamet. 

Tid og sted: 21. juni 2022 10:00–15:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

Legg til i kalender

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 23/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


V-SAK 24/22 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2022

Saksnr. 2022/2912

Saken er unntatt offentlighet offl § 26,2 ledd


Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker


I-SAK 13/22 Presentasjon av Det humanistiske fakultet

Ved dekan Frode Helland


I-SAK 14/22 Informasjon om status vedrørende finansiering av NFR-prosjekter

Saken legges frem i møtet.


Ordinære saker


V-SAK 26/22 - Fordeling 2023 - Fordeling av antatt KD-bevilgning

Saknr. 2022/9223

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,189 mrd. kroner (post 50) for 2023 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg:

2. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2023 til sammen 42 mill. kroner.

3. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.

4. Forventet opptrapping av ABE-reformen/andre målrettete kutt med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene.

5. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2023 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 27/22 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2022

Saks. 2022/8931

Forslag til vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten for 1. tertial 2022 til etterretning. 

Saksdokumenter:


V-SAK 28/22 Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Saksnr. 2022/8973

Forsalg til vedtak:

Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på grunnlag av de synspunkter som fremkom under styrets drøftinger.

Saksdokumenter:


V-SAK 29/22 Endring i valgreglementet - Vektlegging av stemmer ved rektorvalg

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret endrer Valgreglementet § 18-10 til:

§ 18:

10. Stemmene telles særskilt i følgende grupper, og vektes slik:

 • Ansatte 75 %
 • Studenter 25%
 • Se opptellingsregler i vedlegg 2 punkt 32

Saksdokumenter:


V-SAK 30/22 UiOs studietilbud for studieåret 2023/2024

Saksnr. 2022/6229

Forslag til vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres:

 • Masterprogram i romsystemer ved MN
 • Masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved MED
 • Bachelorprogram i økonomi og datavitenskap ved SV
 • Erfaringsbasert masterprogram med sikte på presteutdanning ved TF

b) Følgende studietilbud nedlegges:

 • Årsenheten i teologi ved TF
 • Masterprogrammet i Religion and Diversity ved TF

c) Gjenstående studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2022 fordeles som følger:

 • Masterprogrammet i romsystemer ved MN: 10 studieplasser
 • Masterprogrammet i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved MED: 20 studieplasser
 • Årsenheten i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur ved HF: 4 studieplasser
 • Årsenheten i norsk som andrespråk ved HF: 4 studieplasser
 • Halvårsenhet (master) i farmasi ved MN: 7 studieplasser, tilsvarende 28 studenter

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele gjenstående studieplassmidler fra revidert nasjonalbudsjett 2020, studieplassmidler til studietilbud for flyktninger samt eventuelle nye studieplassmidler fra Kunnskaps­departementet

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» høsten 2023.

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2023/2024.

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  

Saksdokumenter:


V-SAK 31/22 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemda

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

 • Faglig leder:
  • Trine Waaktaar, professor ved Psykologisk institutt og visedekan for studier ved Den samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Faglig studieleder: 
  • Kristine Stadskleiv, førsteamanuensis og faglig studieleder ved institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Representanter for praksisfeltet:
  • Halvard Johannessen, førsteamanuensis ved Det Teologiske fakultet 
  • Liv Mathiesen, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Representanter for faglærerne:
  • Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag 
  • Anne Rønneberg, førsteamanuensis og avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet
 • Studentrepresentanter:
  • Sigve Næss Røtvold, student på ved lektorprogrammet på UV
  • Elisabeth Hoksmo Olsen, student ved lektorprogrammet på UV
 • Ekstern representant:
  • Advokat og partner Christian Fredrik Galtung, Cms Kluge Advokatfirma AS

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2022– 30.06.2023, øvrige medlemmer for perioden 1.07.2022 – 30.06.2025.

Saksdokumenter:


V-SAK 32/22 Den sentral klagenemd - oppnevning av studentrepresentanter for perioden 2022-2023

Saksnr. 2008/12121

Forslag til vedtak:

Følgende oppnevnes til studentrepresentanter for perioden 01.07. 2022-30.06.2023

 • Medlem:Thomas Tangen
 • Personlig vara: Mathias Meyer
 • Medlem: Christine Kaalsaas
 • Personlig vara: Sunniva Maria Lye

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 7/22 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8/22 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 33/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

 

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 20. juni 2022 04:30 - Sist endra 20. juni 2022 12:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere