Dette tilfluktsrommet skaper hodebry på UiO

Tilfluktsrommet på Naturhistorisk museum er fylt til randen av sjeldne dyr på sprit. Haster det å rydde opp? Sivilforsvaret og Eiendomsavdelingen svarer ikke helt likt.

TREKKER UT I TID: – Sivilforsvaret har forståelse for at dette kan ta tid å sette i stand, forklarer Eiendomsavdelingen og direktør John Skogen to år etter Sivilforsvarets befaring i tilfluktsrommet på Naturhistorisk museum. 

Foto: Ola Gamst Sæther

UiO har 24 operative tilfluktsrom, opplyste universitetsdirektør Arne Benjaminsen til Uniforum sist uke. Rommene brukes i dag til helt andre ting, som arkiv, lager og treningsrom – men kan ifølge UiO ryddes på 72 timer, i tråd med Forskrift for tilfluktsrom.

Universitetet har imidlertid flere tilfluktsrom enn de «operative», vedgår UiO i ettertid.

I tilfluktsrommet på NHM holder «spritsamlingen» til – en samling på tusenvis av amfibier og krypdyr konservert i etanol, i et lokale som ifølge forskningsmagasinet Apollon er på størrelse med en «liten barnefotballbane». Rommet er fjernet fra UiOs oversikt over tilfluktsrom. Det samme er tilfluktsrommet i Chateu Neuf.

Tilfluktsrom på UiO
UiO har 24 operative tilfluktsrom. Ved en eventuell beredskapssituasjon skal tilfluktsrommet gjøres i beredskapsmessig stand i løpet av 72 timer, iht. Forskrift om tilfluktsrom. Kilde: UiO.no

Dette sier forskriften:
§1 «Med tilfluktsrom forstås permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger».
§10 «Eier og bruker av tilfluktsrommet skal holde rommet vedlike og har ansvaret for at det klargjøres til bruk ved beredskap».

I Stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden» fra 2020, heter det at Regjeringen vil erstatte dagens tilfluktsromordning med en ny ordning for trygge oppholdssteder. Dette for å tilpasse sikkerhetstiltakene til dagens trusselbilde.
Fram til en eventuell ny ordning er på plass, gjelder dagens regler om vedlikehold av tilfluktsrom, presiserer Sivilforsvaret.

– Fikk en muntlig dispensasjon

Årsaken til at tilfluktsrommet i Robert Collets hus (Zoologisk museum) ikke er å finne i UiOs oversikt, er at det ikke kan klargjøres på 72 timer, opplyser UiO til Uniforum.

– Vi har god dialog med Sivilforsvaret om dette, og Eiendomsavdelingen er sammen med NHM i prosess for å få rommet klargjort, skriver kommunikasjonsavdelingen i en e-post.

– Under en befaring i 2019 fikk Eiendomsavdelingen en muntlig dispensasjon for å få dette tilfluktsrommet i operativ stand, uten en spesiell tidsfrist. Sivilforsvaret har altså forståelse for at dette kan ta tid å sette i stand, presiserer Eiendomsavdelingen i en annen e-post.

Eiendomsdirektør John Skogen vil ikke anslå hvor lang tid det her kan være snakk om.

– Hvor lang tid vil du anslå at det kan ta å få rommet klargjort? I beste fall og i verste fall?

– UiO har årlige rutiner for å kontrollere tilstanden på våre tilfluktsrom. Vi arbeider for å tilbakestille de to siste tilfluktsrommene i slik stand at de tilfredsstiller kravene om klargjøring innen 72 timer. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

– Vil du beklage overfor de ansatte på NHM at tilfluktsrommet deres ikke kan brukes? 

UiO følger lover og forskrifter, og vi beklager at vi har to tilfluktsrom som ikke er i forskriftsmessig stand. Dette arbeider vi med å utbedre, skriver eiendomsdirektøren. 

– Er den pågående krigen i Ukraina et tema i diskusjonene dere har med NHM om saken?

– I forbindelse med krigen i Ukraina har Eiendomsavdelingen fått noen henvendelser fra ansatte og andre om hvor UiO har tilfluktsrom. Vi har derfor publisert oversikten over UiOs tilfluktsrom som Uniforum tidligere har laget en sak om. Som sagt har vi årlig gjennomgang av tilfluktsrommene, uavhengig av verdenssituasjonen, skriver Skogen.

Målet var å klargjøre rommet i 2020  

For to år siden, i februar 2020, anslo Eiendomsavdelingen overfor Sivilforsvaret at tilfluktsrommet kunne være i stand innen sommeren samme år. Det framgår av en e-post Uniforum har fått innsyn i hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, etter at UiO oppga at samme e-post var unntatt offentlighet.

Representanten for Eiendomsavdelingen skriver til Sivilforsvaret:

«Hei Rune! Som avtalt sender jeg deg tilstandsvurderingen av tilfluktsrommet i Zoologisk museum i Botanisk hage ved UiO, slik at du kan legge den inn i registeret ditt. Som du sikkert ser så er det en del avvik som må utbedres og billig blir det ikke... derfor jobber jeg nå med en plan for å få lukket alle disse avvikene. Målet er å ha dette tilfluktsrommet i operativ stand innen sommeren. Når disse arbeidene er gjennomført, tenker jeg å sende deg rapport på dette også. Håper dette høres bra ut.»

Hva skjedde? Og hva er årsaken til at UiO bommet så kraftig på tidsanslaget?

Eiendomsavdelingens foreløpige svar på Uniforums henvendelse fra torsdag formiddag, er at de ikke har mulighet til å svare «før tidligst i morgen». Uniforum har derfor valgt å la spørsmålene stå ubesvart.

VERDIFULL SAMLING: – Planen på lang sikt er å få tingene over i nye magasiner tilpasset samlingene våre, sier seksjonsleder på NHM Jon Lønnve om innholdet i museets tilfluktsrom. På kort sikt eksisterer det derimot ingen flytteplaner, forklarer han.      (arkivfoto: Yngve Vogt/ Apollon)

Ville avvikle tilfluktsrommet

Tidlig på 2000-tallet søkte UiO om å få fjerne rommets status som tilfluktsrom. Eiendomsdirektøren svarer verken ja eller nei på Uniforums spørsmål om det stemmer at UiO fikk avslag:

– Vi søkte i 2005, men hverken NHM eller EA finner noe svar/avslag på dette, skriver han.

Sivilforsvarets befaring i tilfluktsrommet i 2019 ble ifølge notatet fra befaringen gjennomført fordi eier «ønsket en avklaring i forhold til disponering av arealene og operativ status på rommet».

I notatet slår Sivilforsvaret fast at rommet er utstyrt og bygget som et tilfluktsrom og skal opprettholdes.

Videre blir det vist til at eksisterende tilfluktsrom skal vedlikeholdes og holdes i operativ stand og at dette er eiers ansvar.

Sivilforsvaret: – Notatet er vårt svar til UiO

I mars 2022 er rommet fremdeles ikke i operativ stand.

UiO har forklart Uniforum at Eiendomsavdelingen i 2019 fikk en «muntlig dispensasjon for å få dette tilfluktsrommet i operativ stand, uten en spesiell tidsfrist» og at Sivilforsvaret har «forståelse for at dette kan ta tid å sette i stand».

Uniforum har henvendt seg til Sivilforsvaret for å få dette bekreftet. Distriktssjef Jon Berntsen i Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt viser i stedet til det UiO har fått skriftlig.

– Kan du bekrefte at Sivilforsvaret har gitt en slik muntlig dispensasjon og at dere har forståelse for at tilfluktsrommet fremdeles ikke er i operativ stand?

– Notatet etter befaringen er vårt svar til UiO, sier Berntsen.

 – UiOs svar til Uniforum etterlater et inntrykk av at Sivilforsvaret synes det er «greit» at det tar tid å få dette tilfluktsrommet i stand?

– Det står det ikke noe om i notatet. Derimot står det at det er klargjøringstiden på 72 timer som er styrende for bruken av rommet, svarer distriktssjefen.

KAN IKKE FLYTTE RASKT:
– Hovedutfordringen vår er at vi trenger nye magasiner, sier seksjonsleder Jon Lønnve på NHM. (foto: Per Aas/NHM)

– Dumt å plassere skjøre gjenstander i et sånt rom

Men hvorfor har NHM fylt opp tilfluktsrommet med innhold som ikke kan flyttes?

Uniforum stiller spørsmålet til seksjonssjef Jon Lønnve i museets seksjon for konserverings- og forskningsteknikk.

– Jeg vet ikke hva årsaken er, men samlingen har stått der siden 1970. Da ble det gravd ut en ny kjeller under huset og tilfluktsrommet ble etablert. Så kan man si at det er dumt å plassere skjøre gjenstander i et sånt rom. Men nå står de der, sier Lønnve.

– Har NHM noen planer om å endre på dette?

– Hovedutfordringen vår er at vi trenger nye magasiner, noe som også er prioritert i UiOs masterplan for eiendom. Så planen på lang sikt er å få tingene over i nye magasiner tilpasset samlingene våre. Å oppbevare dem i en kjeller som nå, er heller ikke optimalt.

– På kort sikt har dere ikke noen planer om å flytte på innholdet i tilfluktsrommet?

– Nei, det har vi ikke, sier Lønnve og understreker at det han har ansvar for, er rommets innhold og ikke rommet i seg selv og dets status som tilfluktsrom.

– Hva gjør museets ansatte dersom det plutselig blir behov for et tilfluktsrom?

– Hvis det er krisesituasjon går liv og helse først. Da stiller ting seg annerledes. Teoretisk sett kunne man også tømt dette rommet på 72 timer. Men det inneholder skjøre gjenstander og mesteparten ville i så fall bli ødelagt.

– Det blir som å flytte vikingskipene

For halvannet år siden, i oktober 2020 var de såkalte våtsamlingene i Colletts hus tema for en orienteringssak om helse, miljø og sikkerhet i museets styre. I protokollen heter det at «Et tilleggsmoment er at tilfluktsrommet i Collets nå brukes som lager til våtsamlingene. Dette rommet har NHM fått pålegg om å tømme slik at det enkelt kan brukes som tilfluktsrom. Saken må utredes. Det foretas målinger av etanoldamp 2 ganger hver dag. Foreløpig er det ingen utslag på disse målingene.»

– Foretas det fremdeles målinger av etanoldamp?

– Det måles kontinuerlig og til nå har det aldri vært noen utslag. Det har med brannsikkerhet å gjøre, på grunn av rommets innhold, forklarer Lønnve.

– Likevel vil man teoretisk sett kunne tømme rommet på 72 timer og ta det i bruk som tilfluktsrom?

– Ja. Risikoen forbundet med å tømme rommet handler om at samlingen da blir ødelagt. Det blir som å flytte vikingskipene. De kan også flyttes på 72 timer, men ikke uten å ødelegges. Dette er våre vikingskip, poengterer seksjonslederen.

– Er det stor brannfare forbundet med dette rommet?

– Det vil alltid være brannfare knyttet til gjenstander som er lagret på etanol. Her følger vi et eget regelverk.
 

Av Helene Lindqvist
Publisert 25. mars 2022 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere