Datasystemet Salud kan bli vraket uten anbudsrunde

Det new-zealandske selskapet Titanium Solutions har kjøpt opp selskapet bak Salud, det omstridte pasientjournalsystemet til Det odontologiske fakultet ved UiO. Det norske systemet Opus dental kan  dermed bli eneste kandidat når fakultetet skal velge nytt datasystem.

VET IKKE HVA OPPKJØPET INNEBÆRER: Oppkjøpet av Two Ten Health kan tyde på at Titanium Solution ønsker å nå nye markeder, men det er ikke åpenbart at selskapet vil gå videre med Salud, påpeker konstituert fakultetsdirektør Johannes Falk Paulsen. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Å vurdere bruken av det omstridte pasientjournalsystemet Salud, var et av løftene dekanatet ved Det odontologiske fakultet kom med i valgkampen høsten 2020. 

En arbeidsgruppe ledet av førsteamanuensis Odd Carsten Koldsland startet allerede i februar arbeidet med å vurdere egnet datasystem for pasientbehandling, undervisning og forskning. Blant medlemmene i arbeidsgruppen var også prodekan for studier og undervisning Hans Jacob Rønold og konstituert fakultetsdirektør Johannes Falk Paulsen.

Prodekanen oppsummerte de ansattes misnøye med Salud i et intervju med Uniforum i juni:

«Systemet er ikke tilpasset norske lover og regler. Vi opplever dessuten at instruktørtannleger ikke vil jobbe hos oss fordi de opplever systemet som tungvint. I dag går vi dessuten glipp av mye penger fordi Salud er utfordrende å bruke og fordi feil som gjøres ved krav om refusjoner fra Helfo, ikke blir fanget opp, uttalte Rønold som også trakk inn pris som en viktig faktor.

«Nåværende system er ressurskrevende», konstaterte Rønold som likevel ikke ville utelukke fortsatt bruk av Salud.

 «Two Teeth health har siden Salud ble implementert i 2002 ikke klart å levere det vi har bedt om.  Men oppdraget arbeidsgruppen har fått, er å kjøre denne prosessen så objektivt og transparent som mulig. Alle skal få komme til orde, og alle skal bli hørt i prosessen. Vi skal ikke utelukke noe eller noen», presiserte han.

• Les mer i Uniforum:

 * Unison misnøye med dyrt pasientjournalsystem

* Odontologi kunne spart millioner ved å velge et annet pasientjournalsystem

– Vi vet ikke hva oppkjøpet vil innebære

Etter at arbeidsgruppen startet sitt arbeid er imidlertid bildet blitt noe endret. Det irske selskapet Two Teeth Health som leverer Salud, ble i juli kjøpt opp av det new-zealandske selskapet Titanium Solutions

Konstituert fakultetsdirektør Johannes Falk Paulsen informerte om oppkjøpet på et møte med fagforeningene 3. september.

«Hva det vil si for oss, vet vi ikke og heller ikke om Salud kommer til å overlevere som selvstendig løsning», uttalte Falk Paulsen. På møtet skisserte Falk Paulsen også en mulighet for at fakultetet kan gå videre med én leverandør uten anbudsrunde.

«Tanken er at om det er bare en leverandør så går vi ikke mer inn i arbeidet med å finne annet alternativ system», informerte han ifølge referatet.

Johannes Falk Paulsen er i ettertid ikke helt tilfreds med dette sitatet.

– Det riktige her er vel heller å si at vi vil foreta en undersøkelse i markedet for å avklare hvor mange leverandører som finnes. Alternativet er direkte anskaffelse dersom det bare finnes en tilbyder, kommenterer han.

Opus dental kan bli eneste mulighet

Det kommer ikke fram i møtereferatet fra september hvilket system konstituert fakultetsdirektør siktet til, men han bekrefter overfor Uniforum at det dreier seg om pasientjournalsystemet Opus dental som leveres av det norske selskapet Opus Systemer AS 

Dette systemet brukes i dag av over 90 prosent av norske tannleger. I den offentlige tannhelsetjenesten brukes systemet av samtlige fylkeskommuner med unntak av det  tidligere Akershus fylke. Opus dental er også systemet som brukes ved tannlegeutdanningene i Tromsø og Bergen.

– Dersom markedsundersøkelsen viser at det er flere aktuelle leverandører, vil en anskaffelsesprosess avklare hvilke leverandør som kan oppfylle våre krav og behov, presiserer Johannes Falk Paulsen.

Arbeidet med å lage en kravspesifikasjon skal ifølge planen avsluttes denne måneden. Neste skritt er å foreta en markedsundersøkelse før et anbud legges ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Hvilket datasystem fakultetet skal bruke, vil ifølge planen bli bestemt i løpet av våren.

 • Les mer i Uniforum: Det vil ta tid å skifte ut Salud

Situasjonen er blitt mer usikker

Johannes Falk Paulsen ønsker ikke å avskrive Salud selv om han bekrefter at misnøyen med Salud ikke er blitt mindre og at oppkjøpet av Two Ten Health har gjort situasjonen mer usikker.

– På kort sikt betyr ikke oppkjøpet av Two Ten Health så mye for fakultetet, og vi vet jo ikke hva dette vil innebære på lengre sikt. Titanium Solution leverer et system hovedsakelig til markeder i Australia og på New-Zealand. Oppkjøpet av Two Ten Health kan tyde på at Titanium Solution ønsker å nå nye markeder, men det er ikke åpenbart at selskapet vil gå videre med Salud. Men før vi vet noe mer, blir dette spekulasjoner, understreker han.

Da Uniforum i juni intervjuet medlemmer i arbeidsgruppen, informerte Odd Carsten Koldsland om at en ny og mer brukervennlig versjon av Salud er i anmarsj. På spørsmål om denne nå er på plass, svarer Falk Paulsen benektende.

– Salud har de siste årene hatt en lavere utviklingsgrad enn vi forventet, men dette skyldes også at vi på grunn av pandemien har hatt mindre kapasitet til å fokusere på dette arbeidet fra fakultetet sin side, sier han. 

– Vi kan tilby en bedre løsning til halvparten av prisen 

Administrerende direktør i Opus Systemer Lasse Moe blir ikke overrasket om Opus dental seiler opp som det eneste alternativet til Salud.

ꟷ Vi hadde har to møter med fakultetet i 2020, og det er ingen av kravene og problemstillingene som vi fikk presentert, som vi ikke har løsninger for. Alt Salud kan tilby, kan vi tilby til en langt lavere pris, hevder Moe og viser til at Salud koster fakultetet ca. én million kroner i året i tillegg til utviklingskostnader.

ꟷ Vi kan tilby en bedre løsning til halvparten av denne prisen, og i vår løsning er utvikling og oppdatering inkludert, sier han.

Moe ser at selskapets monopolsituasjon innenfor tannhelsesektoren kan oppfattes som uheldig, men mener selskapets dominans delvis skyldes at Norge er et komplisert land å operere i.

ꟷ At vi har en såpass stor dominans, skyldes at vi har lang erfaring i dette markedet, men også at norske myndigheter stiller komplekse krav til systemene som benyttes i tannhelsetjenesten. Systemene må blant annet være knyttet opp til offentlige tjenester som Helfo og Norsk helsenett. Her er det skjedd en stor utvikling som gjør det vanskeligere å komme på banen både for mindre norske aktører og for store utenlandske aktører, konstaterer Moe.

Vil gi noen svar

Uniforum har også bedt ledelsen i Two Ten Health og Titanium Solutions fortelle om sine planer og ambisjoner med tanke på videre samarbeid med Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det har så langt ikke lykkes Uniforum å få kontakt med Two Ten Health. Ledelsen i det new-zealandske moderselskapet Titanium Solutions har imidlertid lovet å komme med svar på Uniforums spørsmål på et senere tidspunkt.

 

 

 

 

 

 

Emneord: Odontologi Av Grethe Tidemann
Publisert 22. okt. 2021 04:30 - Sist endra 25. okt. 2021 23:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere