Dæhlen blir habilitetsvurdert etter instituttledertilsetting

Finn-Eirik Johansen forlot MN-dekanatet etter samarbeidsproblemer med dekanen. Nå er han vraket til en stilling der han var rangert på topp.

FORETRUKKET AV INSTITUTTSTYRET: – For meg handler dette om en dekan som setter innstillingsorganet, altså instituttstyret, sitt vedtak til side i en sak der jeg mener han burde erklært seg inhabil, sier professor Finn-Eirik Johansen.

Foto: Ola Gamst Sæther

Sist mandag fattet fakultetsstyret på MN vedtak om tilsetting av fire nye instituttledere.

Blant de sju søkerne til instituttlederstillingen på Institutt for biovitenskap var både nåværende instituttleder Rein Aasland og tidligere instituttleder ved IBV Finn-Eirik Johansen. Ingen av de to fikk jobben. Tilbudet gikk til Arne Klungland, som har takket ja.

Nå står Johansen som avsender på den ene av to klager om saksbehandlingsfeil i IBV-tilsettingen. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen bekrefter overfor Uniforum at universitetsledelsen har mottatt de to klagene og at de vil bli behandlet.

Mener Dæhlen er inhabil

Utgangspunktet for Johansens klage, er at han mener dekan Morten Dæhlen burde erklært seg inhabil i tilsettingen der Johansen var søker.

Johansen og Dæhlen har nemlig en forhistorie. I august 2017 forlot Johansen direktørstillingen i UiO: Livsvitenskap for å bli forskningsdekan i Dæhlens dekanat. Men bare om lag halvannet år senere, gikk Johansen ut av dekanatet på grunn av samarbeidsproblemer og såkalt «grunnleggende uenighet» med dekanen. I dag er han professor ved IBV.

Instituttstyret ved IBV innstilte på Johansen som ny instituttleder, med 5 mot 2 stemmer. Fakultetsstyret ledet av dekan Morten Dæhlen, endte imidlertid med å følge intervjukomiteens vurdering. Denne hadde Klungland marginalt på topp, med 5 mot 4 stemmer.

– For meg handler dette om en dekan som setter innstillingsorganet, altså instituttstyret, sitt vedtak til side i en sak der jeg mener han burde erklært seg inhabil, oppsummerer Johansen.

– Du og Dæhlen har en historie med samarbeidsproblemer i dekanatet. Tror du det har påvirket utfallet i denne tilsettingssaken?

– Det vet jeg ingenting om.

Tror Klungland vil bli en god instituttleder

Johansen er nøye med å understreke at det er saksbehandlingen han er misfornøyd med og ikke konklusjonen.

– Jeg er ikke misfornøyd med Arne Klungland. Jeg kjenner ham godt og er sikker på han vil bli en god instituttleder. Det jeg reagerer på, er overkjøringen av universitetsdemokratiet, presiserer han.

Professoren er heller ikke tilfreds med informasjonen han har fått som søker. Til tross for at han var innstilt på førsteplass av instituttstyret ved IBV, fikk han ikke beskjed om dette i forkant av behandlingen i fakultetsstyret. Han fikk heller ikke vite offisielt at noen var tilbudt stillingen, før det ble opplyst i en fellesmail til alle på instituttet en uke etter møtet i fakultetsstyret. Da hadde Klungland allerede takket ja.

– Det er rart søkerne ikke får vite noe før de sender ut beskjed til 300 ansatte på instituttet. Det synes jeg er ekstremt dårlig personalbehandling, sier Johansen.

Jan F. Bernt: Motsetningene kan ha satt spor

Uniforum har presentert sakskomplekset for ekspert i forvaltningsrett, professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.

– Dette høres ut som en situasjon der det kan foreligge inhabilitet hos dekanen, sier Bernt og utdyper:

– Det er nærliggende å tro at når en forskningsdekan velger å trekke seg fra et dekanat på grunn av «grunnleggende uenighet», så dreier det seg også om personlige motsetninger.
Forvaltningsloven sier at en offentlig tjenestemann er inhabil når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Kraftige motsetninger i et dekanat, som fører til at den ene trekker seg, kan være et slikt særegent forhold. Begrunnelsen er da er at dette kan ha satt personlige spor som man ikke kan se bort fra kan påvirke dekanens objektive vurdering av saken.

Noe sikkert svar på spørsmålet om dekan Morten Dæhlens habilitet kan Bernt likevel ikke gi uten mer inngående kjennskap til forholdet:

– Her må det gjøres en konkret vurdering av en kyndig jurist, med utgangspunkt i nærmere opplysninger om den konkrete konflikten mellom de to, sier jussprofessoren.

– Ikke for sent å reise spørsmålet om inhabilitet

Johansen reiste ingen innsigelse mot dekanens habilitet i forkant av tilsettingssaken i fakultetsstyret. Slik Bernt beskriver det, er det uansett dekanens ansvar å ta initiativ til en habilitetsvurdering.

– Hvem burde tatt initiativ til å få dekanens habilitet vurdert? Dekanen, fakultetsstyret eller søkeren?

– Utgangspunktet er at dekanen selv hadde plikt til å vurdere sin egen inhabilitet, og han skulle etter alt å dømme ha bedt universitetsdirektøren om at det ble foretatt en juridisk vurdering av dette spørsmålet, uavhengig av hva han selv mente om dette, svarer Bernt.

– Den tidligere forskningsdekanen reiste ikke innsigelser mot dekanens habilitet i forkant av behandlingen i fakultetsstyret. Er det for sent nå? 

– Det er ikke for sent å reise spørsmålet om inhabilitet selv om vedtak er truffet. Tilsettingsvedtaket kan ikke påklages, så universitetsledelsen har ingen plikt til å ta det opp til særskilt behandling. Men søkeren kan klage til Sivilombudsmannen som kan vurdere om det her ble gjort en feil som medfører at vedtaket er ugyldig, og at saken må behandles på nytt, uten dekanens medvirkning.

Ser fram til å bli habilitetsvurdert

Uniforum har vært i kontakt med dekan Morten Dæhlen, og har forelagt ham kritikken fra Johansen. Dekanen understreker at han ikke kan uttale seg om en sak som er påklaget. 

Om vurderingen av habilitet i denne konkrete saken skriver Dæhlen følgende på sms:

«Jeg har selvfølgelig vurdert min habilitet. Det gjør jeg alltid. Nå blir dette vurdert av andre og jeg ser frem til hva de kommer frem til».

Nåværende instituttleder Rein Aasland søkte også stillingen, men fikk altså ikke fornyet tillit ved IBV. I motsetning til Johansen har han ikke noe å utsette på prosessen.

– Jeg har ikke noen grunn til å mene at prosessen ikke har vært som den skal. Forøvrig viser jeg til fakultetet som er tilsettende myndighet og har oversikt over hele prosessen, skriver Aasland i en e-post til Uniforum.

Bare én av tre instituttledere får fortsette

Søkerlistene til de fire instituttlederstillingene var klare i august, og det var til sammen 27 søkere.

Ved ett institutt er flertallet av søkerne hemmelige, skrev Uniforum den gang. Ved Farmasøytisk institutt hadde fire av seks søkere fått navnet sitt unntatt offentlighet. Hvem som blir tilsatt her, er fremdeles ikke offentliggjort. Fakultetet har for alle stillingene foreløpig valgt å unnta fakultetsstyrets vedtak fra offentlighet.

– Grunnen til dette, er at for to av stillingene er det søkere som har bedt om, og fått innvilget at deres navn unntas offentlighet og at vi besluttet å legge frem hele protokollen samlet, skriver Dæhlen på e-post til Uniforum.

Navnene på de tre personene som har takket ja, ble offentligjort først denne uken:

Ved Institutt for teknologisystemer er det den hemmelige søkeren Cecilie Rolstad Denby som blir ny instituttleder. Denby kommer fra en direktørstilling ved Folkehelseinstituttet,
og hun har en 20 prosent professorstilling i geomatikk ved NMBU. Nåværende instituttleder Stian Løvold sto også på søkerlisten som til sammen besto av 11 søkere.

På Matematisk institutt får instituttleder Geir Dahl fire nye år i rollen.

Arne Klungland som blir ny instituttleder ved Institutt for biovitenskap kommer fra stilling som seksjonsleder ved Oslo universitetssykehus og er professor II ved Det medisinske fakultet. Nåværende instituttleder Rein Aasland søkte, men fikk ikke stillingen.

 

Rettelse: Uniforum skrev opprinnelig at Instituttstyret ved IBV innstilte på Johansen som ny instituttleder med 6 mot 2 stemmer. Det riktige er 5 mot 2 stemmer.

Av Helene Lindqvist
Publisert 17. des. 2020 14:10 - Sist endra 5. feb. 2021 11:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere