Jusprofessor mener rektor er inhabil i prorektorsaken

Rektor Ole Petter Ottersen vil ikke ut med bakgrunnen for at han erklærte seg habil i prorektorsaken. – Selvsagt må rektor eller direktøren kunne redegjøre for innholdet i habilitetsvurderingen, kommenterer jusprofessor Anne Robberstad .

BØR DOKUMENTERES: Det finnes ikke noe dokument relatert til rektors (bildet) habilitetsvurdering. – Det er alltid best å gjøre slike vurderinger skriftlig, blant annet fordi de da kan ettervises. Ellers kan det være usikkert om vurderingen ble gjort, hvem som gjorde den og hva den i tilfelle gikk ut på, påpeker jusprofessor Anne Robberstad.

Foto: Ola Sæther

Hadde UiOs eget valgreglement blitt fulgt, skulle det vært lyst ut nyvalg både på rektor og prorektor da prorektor Ruth Vatvedt Fjeld trakk seg i mai (se faktaboks). Universitetsstyret besluttet imidlertid å fravike denne regelen, i tråd med anbefalingen fra UiOs valgstyre.

«Prorektorsaken» på UiO  

* Ruth Vatvedt Fjeld besluttet i april i år å fratre vervet som prorektor på UiO.
* Dette ble kjent da Universitetsstyret på sitt møte 6. mai vedtok med åtte mot to stemmer å fravike valgreglementets krav om nyvalg på både rektor og prorektor i et slikt tilfelle, og samtidig konstituerte viserektor Ragnhild Hennum som ny prorektor. Studentrepresentantene stemte for nyvalg.
* UiOs eget valgstyre anbefalte dette vedtaket.
* I ettertid har vedtaket vært omstridt:
- Jusprofessorene Jan Fridthjof Bernt og Anne Robberstad har erklært vedtaket for henholdsvis ugyldig og ulovlig.
- Tidligere leder for valgstyret på UiO, Aanund Hylland har pekt på at prorektor i utgangspunktet ikke hadde adgang til å trekke seg fra sitt valgte verv.
- Studentparlamentet kunngjorde 22. mai at UiOs studenter krever at Universitetsstyret lyser ut nyvalg.
* Ruth Vatvedt Fjeld har kritisert UiO for bruken av ordet «personlig» i omtalen av hennes fratredelse. Selv sier Fjeld at hun trakk seg av «faglige og arbeidsmessige grunner».
* Følgende ble vedtatt i lukket møte av UiOs styre 24./25. juni: «Universitetsstyret har hatt en ny gjennomgang av saken som omhandler prorektors fratreden ved Universitetet i Oslo, og styret finner ikke grunnlag for å gjenåpne saken eller å fravike valgstyrets innstilling. Styret imøteser den varslede gjennomgangen av valgreglementet ved UiO.» Denne gang stemte også studentene for vedtaket.

 * Styrenotat med vedlegg  (styrebehandlingen 6. mai)

I forkant av styremøtet skal rektor Ole Petter Ottersen ha fått utført en habilitetsvurdering. Konklusjonen ble at han var habil i saken, og han stemte derfor selv for vedtaket som sikret ham videre verv som rektor.

Sier styret skulle avgjort habiliteten

At vurderingen var utført, fikk Universitetsstyret vite før saken ble behandlet 6. mai. Selve resonnementet bak habilitetsvurderingen ble derimot ikke presentert for styret.

Jusprofessor Anne Robberstad har kommet til en annen konklusjon enn rektor og UiOs administrasjon, og har tidligere uttalt til Uniforum at Ottersen må anses som inhabil i saken.

– Burde habilitetsvurderingen ligget ved sakspapirene til styret den 6. mai?

– Det hadde jo vært det beste. I kollegiale organer, som Universitetsstyret, er det for øvrig ikke personen selv som avgjør habiliteten, men hele organet, altså styret. Hvis administrasjonens vurdering hadde ligget ved, hadde styret fått et bedre grunnlag for sin vurdering av rektors habilitet, påpeker jusprofessoren.

Hun viser til samtidig til Forvaltningsloven, der det framgår at styrets vurdering skal foretas uten at rektor er til stede. Denne tolkningen av loven ble som kjent ikke lagt til grunn da Universitetsstyret behandlet prorektorsaken i mai.

– Best å gjøre slike vurderinger skriftlig

Uniforum har spurt Ottersen å få se habilitetsvurderingen. Det lar seg imidlertid ikke gjøre, fordi det ifølge kommunikasjonsrådgiver Stein R. Fredriksen ikke eksisterer noe «dokument relatert til habilitetsvurderingen».

Rektor vil heller ikke svare på spørsmål relatert til vurderingen, men har tidligere uttalt at den er utført fordi han «er leder av det valgte teamet som Ruth Vatvedt Fjell var en del av.»

– Er det vanlig at det ikke finnes noe dokument relatert til en habilitetsvurdering, Robberstad?

– Jeg skal ikke uttale meg om hva som er vanlig. Det er alltid best å gjøre slike vurderinger skriftlig, blant annet fordi de da kan ettervises. Ellers kan det være usikkert om vurderingen ble gjort, hvem som gjorde den og hva den i tilfelle gikk ut på, påpeker jusprofessoren.

 

BØR REDEGJØRE: – På styremøtet skal det ha blitt sagt at administrasjonen hadde gjort en juridisk vurdering av spørsmålet om rektor var inhabil. Når dette er gjort, må selvsagt rektor eller direktøren kunne redegjøre for innholdet i denne vurderingen, sier jusprofessor Anne Robberstad. (foto: Granskingsutvalget)

Om det at det ikke finnes noe «dokument», betyr at habilitetsvurderingen kun er utført muntlig, er Uniforum ikke kjent med.

Inhabil om avgjørelsen kan innebære en «særlig fordel»

Forvaltningsloven, som UiO er forpliktet til, sier i § 6 at en offentlig tjenestemann «er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak» når han selv er part i saken.

Og part i saken er ifølge Forvaltningslovens § 2 en «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder».

I § 6 heter det også at «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» (Uniforums utheving)

Om UiOs jurister eller Ottersen selv har tatt stilling til hvorvidt det kan sies å innebære «en særlig fordel» for Ottersen å unngå nyvalg, eller om han ikke anser seg som part i saken, ønsker rektor ikke å kommentere overfor Uniforum.

Rektor ser framover

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Fredriksen anser rektor uttalelsen han kom med 25. juni som dekkende også for spørsmålet om habilitet.

Rektor uttalte da i en e-post til Uniforum at: «Jeg er glad for at universitetsstyret har gått gjennom denne saken på nytt og at styret har kommet til en klar konklusjon. Dette har vært en kompleks og vanskelig sak og i etterkant er det lett å se at vi kunne ha brukt mer tid på behandlingen av saken i universitetsstyret. Nå vil vi se fremover og konsentrere oss om de strategiske utfordringene UiO står overfor.»

Robberstad mener rektor her ikke gir noe tilfredsstillende svar på spørsmålene om habilitetsvurderingen.

– Synes du resonnementet bak habilitetsvurderingen burde vært offentliggjort?

– På styremøtet skal det ha blitt sagt at administrasjonen hadde gjort en juridisk vurdering av spørsmålet om rektor var inhabil. Når dette er gjort, må selvsagt rektor eller direktøren kunne redegjøre for innholdet i denne vurderingen, slår professoren fast.

Les også:

* – Styret har forsømt seg kraftig i denne saken
* Universitetsstyret vil ikkje ha ny behandling av prorektorsaka
* Kristian Gundersen om prorektorsaken: – Jeg er åpen for at jeg tok feil
* Universitetsstyret er ikke helt ferdige med prorektorsaken

Av Helene Lindqvist
Publisert 30. juni 2014 14:00 - Sist endret 16. des. 2020 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere