Tiril Willumsen: Suveren vinner med omsorg for de utsatte

Hun vant dekanvalget på Det odontologiske fakultet med 76 prosent av stemmene. Nå vil hun redusere utgiftene, øke inntektene og gjøre sitt for å bedre arbeidsmiljøet på fakultetet.

TALSKVINNE FOR DE UTSATTE: Som forsker har Tiril Willumsen vært opptatt av grupper som ikke får den tannlegebehandlingen de behøver.

Foto: Ola Gamst Sæther

Fredag 16. oktober ble det klart at Tiril Willumsen hadde vunnet kampen om dekanvervet på Det odontologiske fakultet. Willumsen hadde utklasset sin motstander, instituttleder ved Institutt for oral biologi Hans-Christian Åsheim, i alle velgergrupper. Over 70 prosent av de ansatte, og nærmere 92 prosent av studentene hadde gitt henne sin tilslutning.

Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet er et profesjonsfakultet hvor det utdannes tannleger, tannpleiere og spesialistkandidater innen 7 ulike spesialiteter. Fakultetet som er et av de mindre på UiO, har ca. 390 ansatte (mange i deltidsstillinger) og ca. 450 studenter.  Studentklinikken er Norges største tannklinikk med mer enn 50 000 pasientbesøk årlig.

Ønsket en tannlege

Selv tror Tiril Willumsen det er flere grunner til at det var hun og ikke Åsheim, som gikk av med seieren.

Den viktigste årsaken til seieren, mener hun selv, er at hun i motsetning til Åsheim, er utdannet tannlege. Noen har nok også ment at det var på tide med en kvinnelig dekan, tror hun. Hun trekker også fram noen saker hun mener har hatt betydning for valgutfallet.

– Jeg har tatt til orde for å revidere timeplanen til studentene slik at vi får inn klinisk ferdighetstrening både tidligere i studieløpet og i et større omfang enn i dag. Dette har nok vært viktig spesielt for studentene, sier hun.

For å få dette til, trengs det ifølge den nyvalgte dekanen, en effektivisering og forbedring av rutinene for klinikkvirksomheten ved fakultetet, noe som også inkluderer en gjennomgang av fakultetets pasientjournalsystem.

"Stem for å skrote Salud"

Å bli kvitt dagens pasientjournalsystem, det irske systemet Salud, er blitt omtalt som Willumsens fanesak i valgkampen. Det er en påstand hun ikke er enig i.

– Salud ble en sak som fikk mye oppmerksomhet i valgkampen. Det er tydelig at mange er misfornøyde med systemet, og vi har gått til valg på at vi vil vurdere dette opp mot andre journalsystemer, presiserer hun.

Under valgkampen dukket det flere steder på fakultetet opp klistremerker med teksten «Stem Tiril Willumsen for å skrote Salud».

– Det var ikke vi som stod bak, bedyrer Willumsen. Hun beskriver klistremerkene som et initiativ fra noen svært engasjerte lærere.

Tiril Willumsen ble i valgkampen kritisert av sin motkandidat for å ikke ville stille til debatt.

–  Vi ble enige før valgkampen om at vi skulle legge vekt på å framsnakke eget program og eget team fremfor å kritisere det andre teamet og deres program. Planen for hvordan valgkampen skulle gjennomføres ble lagt før valget, og det forholdt vi oss til i vårt opplegg, kommenterer hun.

– Da det andre laget plutselig foreslo debatt bare få dager før valget, ønsket jeg det ikke. Å organisere og gjennomføre en god debatt trenger tid til forberedelser, forklarer hun.

Vil jobbe for bedre arbeidsmiljø

– Var du redd for at en debatt ville få negativ effekt på arbeidsmiljøet etter dekanvalget?

– Jeg vil si at jeg fryktet at det ikke ville kommet så mye godt ut av en slik debatt. Vi skal jobbe videre som kolleger etter valget også, svarer Willumsen.

Det har de siste årene vært en del saker i mediene knyttet til konflikter ved fakultetet. Det har handlet om misnøye med pasientjournalsystemet Salud, om strid om patentrettigheter og om maktmisbruk og trakassering av studenter og ansatte.

 – Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet ved fakultetet?

Jeg tror jeg kan si at de aller fleste er glad i arbeidet sitt, og trives veldig godt i sin arbeidsgruppe. Nå vil vi gjøre en innsats for å få et bedre samhold og bedre kontakt på tvers av avdelingene, sier hun og lover at det vil bli flere sosiale sammenkomster når koronasituasjonen er over.

– Fakultetet har de siste årene lagt ned en innsats for å sikre studentene et trygt og godt arbeidsmiljø? Er arbeidet som er gjort tilstrekkelig? 

Det er blitt gjort en god innsats spesielt når det gjelder pedagogisk opplæring av instruktørtannleger, men man kan aldri si at man er kommet langt nok i dette arbeidet, understreker Willumsen.

Det er fortsatt viktige ting å jobbe med, sier hun og trekker fram de planlagte endringene i timeplanen til tannlegestudentene som et ledd i dette arbeidet. 

 I samarbeid med studentene vil vi jobbe kontinuerlig for best mulig læring i et trygt og godt studiemiljø, forsikrer hun.

REKORDHØY VALGDELTAKELSE: Rundt 90 prosent av de ansatte og ca. 67 prosent av studentene stemte ved dekanvalget.  Engasjementet kan skyldes at studenter og ansatte kjenner kandidatene bedre på et lite fakultet, tror Tiril Willumsen.

Populære forelesere

At Tiril Willumsen underviser mye, og er godt kjent blant studentene både som leder for semesterutvalget for tredjeårsstudentene og som fagleder for avdeling for pedodonti og atferdsfag, kan også ha medvirket til den enorme oppslutningen hun fikk fra studentene, tror hun.

Hun vil også få med at hennes prodekan for studier Hans Jacob Rønold og visedekan for studier – prekliniske fag Amer Sehic begge er populære forelesere i preklinikk og praktisk klinikk.

–  Vi har som team svært god innsikt i drift av studentklinikken. Kombinert med at jeg underviser i fag som er mindre tekniske,  gir det oss en bredde som også betyr mye, mener hun.

Tiril Willumsen er professor i atferdsfag, et fag som blant annet handler om klinisk kommunikasjon og om psykologisk odontologi. Hvordan kommuniserer du f.eks. med et barn som skal motta omfattende tannbehandling, og hvilke psykologiske metoder kan du bruke til å behandle voksne for det som på godt norsk kalles tannlegeskrekk, og som på fagspråket heter odontofobi?

Psykologiske og økonomiske barrierer

ꟷ Personer med psykiske lidelser som angst og depresjon vegrer seg ofte for å gå til tannlegen, og mange sliter med tannhygiene, påpeker Willumsen som mener at betydningen av god tannhelse er undervurdert i det norske helsevesenet.

Willumsen er også blant dem som har tatt sterkt til orde for at refusjonsordningene må endres, fordi mange pasienter med et stort behov for tannbehandling faller utenfor de støtteordningene som finnes.

ꟷ Det handler om både psykologiske og økonomiske barrierer, presiserer hun.

 ꟷ Får du en betennelse i munnen, må du betale behandlingen selv, men får du en betennelse i en tå, betaler du kun en liten egenandel. Hvorfor skal en betennelse i munnen behandles annerledes enn en betennelse i hvilken som helst annen del av kroppen? undrer hun

Ekspert på tannlegeskrekk

Tiril Willumsen har helt siden studietiden vært opptatt av det hun omtaler som grupper med spesiell risiko for tannproblemer.

ꟷ Som student møtte jeg pasienter som var redde for å gå til tannlegen, og jeg opplevde at lærerne jeg hadde den gang, ikke tok problemet helt på alvor, forteller hun.

Som ferdig utdannet tannlege startet Willumsen praksis i Larvik. Også her støtte hun på pasienter med alvorlig tannlegeskrekk.

Da hun i 1994 kom tilbake til fakultetet som doktorgradsstipendiat, fikk hun mulighet til å gå dypere inn i denne problemstillingen.

På det odontologiske fakultet hadde den daværende dekanen Ingeborg Jacobsen i 1988 gått til det skritt å ansette psykolog Olav Vassend som fakultetets første professor i atferdsfag. Psykologi og kommunikasjon var på dette tidspunktet i ferd med å bli en obligatorisk del av utdanningen for alle studentene ved fakultetet.

Pasienter utsatt for overgrep 

Med Olav Vassend som veileder, begynte Tiril Willumsen å teste ut ulike metoder som kunne hjelpe pasienter med tannlegeskrekk.

ꟷ Under arbeidet kom det fram at noen av pasientene som hadde store problemer med å motta tannbehandling, hadde vært utsatt for seksuelle overgrep.  Jeg bestemte meg derfor for å forske videre på sammenhengen mellom traumer og odontofobi, forteller hun.

Som postdoktor samarbeidet Tiril Willumsen med et støttesenter mot incest. De senere årene har hun også arbeidet mye med tannbehandling for personer som har vært utsatt for tortur.

Da Olav Vassend gikk tilbake til Psykologisk institutt i 2005, var Tiril Williumsen blitt førsteamanuensis og leder for avdelingen for gerodontologi dvs tannbehandling for eldre. Da stillingen som professor i atferdsfag på nytt ble ledig i 2012, stod imidlertid Tiril Willumsen klar til å overta.

I 2014 mottok hun Akademikerprisen for arbeidet med tilrettelagt tannbehandling for mennesker utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO prosjektet).

Willumsen har også høstet anerkjennelse som medredaktør for læreboken Odontgologisk psykologi som snart kommer i en internasjonal utgave.

Personlig trener

Tiril Willumsen er født i Oslo, men har bodd en stor del av livet i Sandefjord. Det er her de to sønnene hennes vokste opp.

Nå bor hun på Fagerborg i Oslo sammen med hund og kjæreste.

Når vi spør Tiril Willumsen om hun har noen hobbyer og interesser utenom jobben, trekker hun fram hytta på Tjøme, sitt miljøengasjement og ikke minst hunden Bella.

Miljøvern er noe hun mener alle burde være opptatt av.

– Jeg er bekymret for kloden, og jeg prøver å gjøre det jeg kan f.eks. ved å fly lite og sykle så mye som mulig, sier hun.

Pointeren Bella beskriver hun som sin personlige trener. De daglige mosjonsøktene med hunden kan i motsetning til mange andre fritidsaktiviteter, ikke prioriteres bort. Kanskje er det derfor det er så viktig for Tiril Willumsen å ha hund.

De ansatte ved Det odontologiske fakultetet er kjent for å jobbe mye, og Tiril Willumsen er ikke noe unntak. Mange beholder en fot i tannhelsetjenesten ved siden av jobben som vitenskapelig tilsatt. 

– Det er enormt viktig at studentene våre treffer lærere som arbeider med pasienter, mener Willumsen som de siste årene har arbeidet en dag i uken som tannlege ved en tannklinikk for pasienter som har vært utsatt for tortur og andre overgrep.

– Når jeg foreleser om pasienter med spesifikke tilstander, har jeg i de aller fleste tilfeller jobbet med pasienter med disse problemene.

Vanskelig økonomisk situasjon

Som dekan må Tiril Willumsen imidlertid legge til side både forskning, undervisning og tannlegegjerningen. Det vil si, hun har noen prosjekter og noen stipendiater hun vil fortsette å følge opp.

ꟷ Det blir en stor overgang, erkjenner hun

At det blir en utfordrende jobb, er hun heller ikke i tvil om.

Fakultetets budsjettunderskudd ble under valgkampen trukket fram som en stor utfordring av begge dekankandidatene.

Fakultetet er i en utfordrende økonomisk situasjon med et betydelig underskudd hvor det vil kreves både kreativitet og en inngående kjennskap til samfunnsoppdraget for å redusere kostnader og øke inntekter, skrev Tiril Willumsen i et innlegg i Uniforum. I innlegget tok hun også til orde for en utvidelse av forskningsaktiviteten.  

Hennes motkandidat viste til at fakultetet for å kunne dekke underskuddet innen 2023, har vedtatt at antallet doktorgradsstipendiater må reduseres midlertidig med 30 prosent. Dette i tillegg til at fakultetet har innført stillingsstopp, tilsier at det vil bli færre og færre ansatte ved fakultetet de neste årene.

UTFORDRENDE SITUASJON: Tiril Willumsen berømmer fakultetets ansatte og studenter for å ta smittevern på alvor. Koronasituasjonen blir en av mange utfordringer hun vil møte når hun overtar dekanstolen etter årskiftet.  

Hvordan vil du redusere utgiftene og øke forskningsaktiviteten samtidig som antallet ansatte går ned?

ꟷ Vi må tenke gjennom rutinene våre og se på hvordan vi kan utnytte de stillingene vi har på en best mulig måte, svarer Willumsen.

ꟷ Vi må også bli enda flinkere til å skaffe ekstern finansiering, og vi må få til mer samarbeid med tannhelsetjenesten utenfor universitetet, mener Willumsen som også ønsker seg flere allianser mellom odontologiske, teknologiske og medisinske fagmiljøer.

Professor Janne Reseland, som av Tiril Willumsen blir beskrevet som verdens beste visedekan for forskning, er den som skal lede arbeidet med å skaffe forskningsfinansiering.

Med seg på laget har Willumsen også tidligere instituttleder Jan Eirik Ellingsen som visedekan for spesialistutdanningen.

ꟷ Vi er et veldig godt team, og jeg er veldig trygg på at vi har den kompetansen vi trenger for å gjøre en god jobb, understreker Tiril Willumsen.

ꟷ Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, erklærer hun.

 

Les også: 

DEBATT: Team Willumsen ønsket ikke å møte team Åsheim til debatt før valget på OD

Omstridt journalsystem splitter dekankandidatene på OD

Odontologi kunne spart millioner ved å velge et annet pasientjournalsystem

Har brukt millioner på korona-ombygging – endelig åpnet igjen

 

 


 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 3. nov. 2020 05:00 - Sist endra 12. nov. 2020 17:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere