Sykefraværet på UiO er lavt – men én avdeling skiller seg ut

Eiendomsdirektør John Skogen leder avdelingen med høyest sykefravær på hele UiO. Han har flere forklaringer på hvorfor det er slik.

TYNGRE BELASTNING: – Dessverre er det slik at kroppsarbeid har en høyere slitasje gjennom et langt arbeidsliv enn kontorarbeid, sier eiendomsdirektør John Skogen.

Foto: Ola Sæther

Om man ser på hele UiO under ett er det lite å utsette på sykefraværet, framgår det av UiOs nylig ferdigstilte sykefraværsstatistikk for 2018.

I 2018 var det totale sykefraværet på UiO 3,41 prosent. I sykefraværsrapporten settes dette opp mot det nasjonale sykefraværet for tredje kvartal i 2018, som var på 6,2 prosent.

Innad på UiO er variasjonene likevel store.

Se sykefraværet fordelt på enheter og kjønn nederst i saken

Sykefravær 2018

* UiOs totale sykefravær for 2018 var på 3,41 prosent. Dette inkluderer både egenmeldt og legemeldt fravær. Sammenlignet med 2017 betyr det en nedgang på 0,8 prosent.
* Vitenskapelige ansatte har lavest rapportert fravær, med 2,19 prosent mot 4,99 prosent for teknisk-administrative ansatte. UiO legger til grunn at det er en underrapportering av sykefravær hos ansatte i vitenskapelige stillinger.
* Det legemeldte fraværet er høyere enn det egenmeldte, og trekker fraværet opp.
* Kvinner står for det høyeste fraværet, med henholdsvis 4,7 prosent mot 2,05 prosent for menn.
* UiOs IA-avtale 2015-2018 la føringer for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO hadde satt som mål at sykefraværet ikke skulle overstige 5,6 prosent, jf. UiOs IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan.

Kilde: Avdeling for personalstøtte

– Kroppsarbeid gir høyere slitasje

Aller høyest er fraværet i Eiendomsavdelingen. Med 7,09 prosent fravær i 2018 har avdelingen med god margin det høyeste samla fraværet på hele UiO. Avdelingen skiller seg også ut fra de andre enhetene på et annet punkt: I eiendomsavdelingen er det omtrent like høyt fravær hos menn (6,94 prosent) som hos kvinner (7,42).

Hvorfor er det slik? Eiendomsdirektør John Skogen har flere forklaringer.

Den ene er at arbeidet skiller seg ut fra arbeidshverdagen ellers på UiO:

– Omlag 60 prosent av eiendomsavdelingens medarbeidere driver kroppsarbeid, blant annet innen renhold og fysiske driftsoppgaver ute og inne. Dessverre er det slik at kroppsarbeid har en høyere slitasje gjennom et langt arbeidsliv enn kontorarbeid, påpeker Skogen.

At mange av avdelingens ansatte som driver med kroppsarbeid er godt voksne, spiller også inn:

– Begge deler vet vi fører til høyere fravær i disse gruppene, konstaterer Skogen.

Dessuten er en stor andel av langtidsfraværet relatert til helseproblemer som ikke er arbeidsrelatert, men skyldes forhold utenfor arbeidsplassen, påpeker eiendomsdirektøren.

Menn like syke som kvinner

– Dere skiller dere også ut fra andre enheter ved å ha et tilnærmet likt sykefravær mellom kvinner og menn. Hvorfor det, tror du?

– Vi tror dette kan være knyttet til fordelingen av kvinner og menn i stillinger med mye kroppsarbeid.

– Jobber dere for å få ned sykefraværet? Hvordan jobber dere i så fall med dette?

– Eiendomasavdelingen har jobbet målrettet og systematisk i mange år med å redusere sykefraværet og fokusere på jobbnærvær i alle stillingsgrupper. Vi tilrettelegger for at medarbeidere skal komme raskt tilbake i jobb gjennom en tett dialog mellom leder og medarbeider. HR-gruppen vår har høy kompetanse på sykeoppfølging i den type stillinger vi har. Vi oppfordrer også alle ansatte til å benytte seg av tilbudet om trening i arbeidstiden.

Tendensen går dessuten i riktig retning, framhever eiendomsdirektøren:

– Via systematisk arbeid har sykefraværet i renholdseksjonen gått ned fra 10,7 prosent i 2016 til 8,0 prosent i 2017 og videre til 6,4 prosent i 2018. Så langt vi vet, ligger dette godt under bransjestandard.

Tiltak med positiv effekt

Våren 2017 fikk eiendomsavdelingen nasjonal oppmerksomhet etter at Universitas-avsløringen om at flere av avdelingens driftsansatte hadde varslet om rasisme fra kolleger.

Senere samme år konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) med at UiO «ikke i tilstrekkelig grad har oppfylt sin plikt til å søke å hindre og forebygge trakassering.»

Av LDOs uttalelse framgår det at UiO den gang vedgikk at det konkrete miljøet hadde hatt kjente utfordringer i flere år.

Siden den gang har eiendomsavdelingen jobbet mye med miljøet der borte, forteller Skogen:

– Vi ser at de tiltakene som har vært satt i verk i det aktuelle driftsområdet har gitt positiv effekt på arbeidsmiljøet, og vi ser en markant nedgang i sykefraværet i denne enheten fra 2017 til 2018.

Samlet sett har sykefraværet i eiendomsavdelingen gått ned fra 8,24 prosent i 2017 til 7,09 prosent i 2018, framhever eiendomsdirektøren.

Advarer mot linjer mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Fagforeningen NTL organiserer mange av de ansatte i eiendomsavdelingen. Leder Natalia Zubillaga i NTL-UiO antar i likhet med Skogen at det høye sykefraværet i avdelingen blant annet kan forklares med de fysiske belastningene arbeidsoppgavene gir.

At forklaringen på det høye sykefraværet først og fremst skulle ha med arbeidsmiljøet å gjøre, har hun ikke tro på.

– Har du inntrykk av at arbeidsmiljøet i Eiendomsavdelingen er dårligere enn andre steder, og at det eventuelt kan spille inn på sykefraværet?

– Generelt synes jeg man bør være forsiktig med å trekke direkte linjer mellom sykefravær og arbeidsmiljø. Mange er av den oppfatningen at man kan overvåke arbeidsmiljøet via sykefraværsstatistikken, og bruker sykefraværsprosenten som nøkkeltall for arbeidsmiljøstatus. Det er nødvendigvis ikke riktig, argumenterer Zubillaga, og fortsetter:

– Sykefravær må også sees i sammenheng med andre forhold, for eksempel arbeidskravene.  Jeg har heller ikke inntrykk av at det er noe dårlige arbeidsmiljø i eiendomsavdelingen enn andre steder. Jeg tror mange i avdelingen trives på jobb og er stolte over den jobben de gjør for UiO, sier NTL-lederen.


Sykefravær på UiO i 2018, fordelt på enheter:

Figuren er hentet fra en rapport laget av avdeling for personalstøtte.

Avdeling for personalstøtte «minner om at langtidsfravær i små enheter, gir store utslag relativt. Likeså vil kvinneandelen også kunne påvirke, da kvinner generelt sett har et høyere sykefravær enn menn. Dette gjelder også på landsbasis og er ikke særskilt for UiO.»


 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 12. apr. 2019 05:50 - Sist endra 12. apr. 2019 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere