Fortsatt uro i lønnsforhandlingene på UiO

Høstens lokale lønnsforhandlinger på UiO har lenge vært preget av uvisshet og uenighet. Nå kan også UH-sektorens klagenemnd bli involvert i saken.  

MANGLER INFORMASJON: – Når vi forhandler sammenligner vi lønnsnivået til dem vi forhandler for, med lønnsnivået til deres kollegaer. Men nå som Akademikernes resultat er hemmelig, vet vi ikke hva den eventuelle nye lønnen til kollegaer med Akademikerne-medlemskap er, sier leder for NTL-UiO Ellen Dalen.

Foto: Ola Sæther

I høst foregår det to separate lønnsforhandlingsløp på UiO. Ett for medlemmer i Akademikerne og ett for alle andre. Likevel ser det ut til at resultatet av de to forhandlingene kan munne ut i et felles protokolldokument. Det er ikke så ukontroversielt som det kan høres ut.

– Sensitiv personopplysning

UiOs lønnsprotokoller er offentlige. Det betyr at hvem som helst kan be om å få se dokumentet som viser navn, arbeidssted, stillingskode, gammel og ny lønn og eventuell ny stillingskode.

Men fordi Akademikerne denne gang forhandler alene, vil en egen protokoll fra deres forhandlinger nødvendigvis røpe at personene på listen er tilsluttet Akademikerne. Dette ønsker ikke Akademikerne på UiO og leder Christer Wiik Aram, noe de begrunner med at Personopplysningsloven regner fagforeningstilknytning som en sensitiv personopplysning.  

Høstens lokale lønnsforhandlinger på UiO

* På UiO gjennomføres to separate lønnsforhandlingsløp i høst. Akademikernes forhandlinger skulle etter planen vært ferdige 31. oktober, de andres en måned senere. Akademikernes forhandlinger er fremdeles ikke avsluttet.
* Kommunal- og moderniseringsdepartementet har beregnet potten som skal forhandles mellom UiO og Akademikerne, til kr 15 621 550, og resterende pott (forhandlinger for medlemmer i NTL, Parat, Forskerforbundet og uorganiserte) til kr 43 076 580.

For å unngå at dette skjer, har foreningen bedt UiO om å få utsette protokollsigneringen, ifølge en tekst på lokallagets nettside. De har i tillegg «avtalt at protokoll fra Akademikernes forhandlinger offentliggjøres på samme tid som protokoll offentliggjøres for forhandlingene til LO, YS og UNIO og da i et format som ikke gjør det mulig å identifisere fagforeningstilknytning.»

Overfor Uniforum ønsker verken UiO eller Wiik Aram å kommentere eventuelle avtaler de har inngått, og de viser begge til at forhandlingene fremdeles ikke er avsluttet.

Som Uniforum tidligere har skrevet, er forhandlingene mellom UiO og Akademikerne forsinket med flere uker.

– Ikke likeverdige i forhandlingene

NTL-UiO og leder Ellen Dalen har fått opplyst av UiO at arbeidsgivers avsluttende protokollmøte med Akademikerne er satt til slutten av november. Det for å hindre innsyn i resultatet. 
Dette godtar ikke NTL-lederen uten videre.

– Akademikernes resultat er viktig informasjon for oss i forhandlingsrommet, forklarer hun. 

– Hvorfor trenger dere denne informasjonen?

– Når vi forhandler sammenligner vi lønnsnivået til dem vi forhandler for, med lønnsnivået til deres kollegaer. Men nå som Akademikernes resultat er hemmelig, vet vi ikke hva den eventuelle nye lønnen til kollegaer med Akademikerne-medlemskap er. Det betyr at arbeidsgiver sitter med informasjon som vi ikke har, og vi er dermed ikke likeverdige forhandlingsmotparter, sier Dalen. 

– I en forhandlingssituasjon kan vi ikke basere oss på tillit til motparten, altså at arbeidsgiver sørger for at resultatet blir lik lønn for likt arbeid. Alle parter har rett til å sitte med den samme informasjonen, poengterer hun.

UiO ønsker ikke å kommentere de pågående lønnsforhandlingene, og dermed heller ikke Dalens utspill.

– Arbeidsgiver er ansvarlig

– Akademikerne er veldig forsinket i lønnsforhandlingene. Tror dere de trenerer saken?

– I dette spørsmålet er vi mest opptatt av arbeidsgiver. Vi har bedt om innsyn i Akademikernes protokoll fordi vi må ha samme informasjon som arbeidsgiver for å være likeverdige parter i forhandlingene. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for dette, og det er de som holder tilbake protokollen, sier Dalen.

– Men selvfølgelig er det uforståelig for oss at Akademikerne legger til rette for at arbeidsgivers makt øker på bekostning av organisasjonene. Dessverre er vi ikke lenger overrasket over at de gjør det motsatte av det vi mener hele premisset med fagforeninger er: Nemlig å styrke de ansattes posisjon, fortsetter hun.

Nå vil NTL ha saken vurdert av UH-sektorens Felles klagenemnd for behandling av klagesaker.

– Kan dette føre til at UiO-ansatte må vente enda lenger enn til månedsskiftet november-desember på å få vite resultatet av lønnsforhandlingene?

– Det vil muligens forsinke hele protokollen, ja, sier Dalen.

– Ikke omfattet av taushetsplikten

Akademikernes argument om at fagforeningsmedlemskap er personsensitiv opplysning, stiller NTL-lederen seg uforstående til.

– I veilederen til Offentlighetsloven står det at hvilken hovedsammenslutning en ansatt tilhører, ikke er omfattet av taushetsplikten, påpeker Dalen.

Her viser hun til veilederens side 81, der det heter at «Kor vidt opplysningar om medlemskap i fagforeiningar og andre friviljuge organisasjonar er underlagde teieplikt, må avgjerast ut frå kva slags organisasjon det er tale om. Medlemskap i store fagorganisasjonar som LO, UNIO, Akademikerne og dei yrkesrelaterte foreiningane, som at ein bonde er medlem i Norges Bondelag, ein lærar i UNIO eller ein jurist i Norges Juristforbund, vil vere ukontroversielt, og opplysningar om dette er difor ikkje underlagde teieplikt.»

En liste som røper at en UiO-ansatt er tilknyttet et av Akademikernes mange underforbund, for eksempel Juristforbundet, Samfunnsviterne eller Tekna, ser altså ikke ut til å være nødvendig å unnta fra offentlighet.

Vil hindre likevel innsyn

For Wiik Aram i Akademikerne er ikke dette nok.

Splittelse av lønnssystemet i staten

* Våren 2016 er det inngått to hovedtariffavtaler i staten, en for Akademikerne og en for LO, Unio og YS. Uorganiserte følger sistnevnte.
* Det økonomiske resultatet av årets lønnsoppgjør ble slik:
Akademikerne avtalte et generelt tillegg på 0,5 prosent og en lokal pott på 2,3 prosent.
LO, YS og Unio avtalte et generelt tillegg på 1,15 prosent og en lokal pott på 1,5 prosent.
* Fordi det nå er to tariffavtaler, er det også to lønnstabeller. Ettersom Akademikerne avtalte et lavere generelt tillegg, ligger deres lønnstrinn nå lavere enn de andres. I lønnstrinn 60 utgjør forskjellen 3300 kroner årlig.

– I veilederen til Offentlighetsloven regnes ikke tilknytning til hovedsammenslutning som sensitiv informasjon. Men du mener likevel at Akademikernes medlemmer på UiO må skjermes fra at kollegaer kan få greie på hvilken hovedorganisasjon de tilhører?

– Jeg mener at alle fagforeninger og tillitsvalgte på alle nivåer bør verne om medlemmenes integritet, ikke bare Akademikerne. Alle åpne opplysninger som kan knytte ansatte til fagforeningstilhørighet, er etter mitt syn svært uheldig, og det er vår rolle som tillitsvalgte å hindre dette. Jeg mener det er medlemmene selv som må kontrollere disse opplysningene og hvem de ønsker å oppgi disse til, sier han.

– Spennende å se hva kollegaer får

Etter Wiik Arams vurdering kan protokoll fra lønnsforhandlingene fint gjøres tilgjengelig uten referanser til fagforening.

– Åpenhet om lønn er viktig, og det kan jo være spennende og interessant å se om kollegaer har fått lønnsopprykk eller ikke i disse forhandlingene, men vi mener det er uheldig dersom opplysninger i denne sammenhengen kan kobles direkte opp mot fagforeningstilhørighet, argumenterer han.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 24. nov. 2016 16:22 - Sist endra 24. nov. 2016 16:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere