– Overføringen truer ikke UiOs sekularitet

Da UiOs muslimske studenter ba om en gymsal til fredagsbønnen, skrev Trygve Wyller og Hans Petter Graver et kritisk notat. Nå som UiO overtar kirkens presteutdanning, er de tidligere dekanene langt ifra like kritiske.

SAMMENLIGNER MED JUS OG MEDISIN: – Man kan helt ubetinget like mye døpe feil som operere feil eller for den saks skyld dømme feil. Det er derfor vi må ha en presteutdannelse på landets høyeste akademiske nivå, argumenterer teologiprofessor Trygve Wyller.

Foto: Ola Sæther (arkivfoto)

Å tillate muslimske studenter å holde en hovedseremoni i et så markant lokale som gymnastikksalen, vil endre det sekulære rommet på UiO. Det hevdet de daværende dekanene Trygve Wyller (teologi) og Hans Petter Graver (jus) i 2009.

Muslimsk Studentsamfunns ønske om å benytte en gymsal i Frederikkebygningen til fredagsbønn fikk dekanene til å etterlyse en prinsipiell diskusjon om hva det innebærer at universitetet er et felles, sekulært rom (se faktaboks).

Gymsaldebatten i 2009

* 2008: Grunnet plassproblemer i UiOs bønnerom for muslimer, søkte Muslimsk Studentsamfunn om å få bruke en av universitetets gymnastikksaler til fredagsbønnen.
* 2009: I et notat fra daværende dekaner ved Det juridiske og Det teologiske fakultet, Hans Petter Graver og Trygve Wyller, stilte disse seg kritiske til ideen. Graver kommenterte saken slik overfor Uniforum: «Spørsmålet om et rom for muslimenes fredagsbønn behandles dels som et praktisk spørsmål og dels som et spørsmål om trosfrihet. Vi mener forslaget også handler om et annet viktig prinsipielt spørsmål, om hva det innebærer at universitetet er et felles, sekulært rom. Å tillate muslimske studenter å holde en hovedseremoni i et så markant lokale som gymnastikksalen, vil endre det sekulære rommet. Før vi foretar en så overgripende endring bør vi ha en prinsipiell diskusjon.»
* Saken løste seg da det kom fram at det ikke var den største, men en av de mindre gymsalene i Frederikkebygningen de muslimske studentene ønsket å ta i bruk.

Les mer:
* Dekaner kritiske til fredagsbønn i gymsal
* Skuffet over teologidekan
* Muslimene ble bønnhørt
 

Uniforum lurte på hva de to mener om det prinsipielle nå som UiO om få måneder tar over det som har vært Den norske kirkes presteutdanning, praktisk-teologisk seminar (PTS). Fra januar 2017 skal UiO gi opplæring blant annet i utførelsen av ritualer som forutsetter religiøs overbevisning.

– UiO identifiserer seg ikke med ritualene

Wyller, som i dag er professor ved Det teologiske fakultet, synes ikke de to sakene er så like.

– Overføringen av praktisk-teologisk seminar til UiO handler om forskningsbasert undervisning og opplæring i historie og fortolkning. Det blir noe helt annet enn å holde hovedseremoni i den største gymsalen i Frederikkebygningen. Det høres kanskje tåpelig ut å diskutere kvadratmeter, men vi oppfattet at bruken av den største gymsalen ville svekke sekulariteten på UiO. Så viste det seg at muslimene ikke hadde bedt om den store gymsalen, men en av de mindre, og da ble det en ikke-sak, minnes Wyller.

– Denne gangen er det snakk om at studentene skal læres opp i å utføre kristne ritualer?

– Det er ikke det samme som at UiO identifiserer seg med disse ritualene, påpeker professoren.

– Man kan ikke helle vannet feil

Wyller er i det hele tatt ikke så opptatt av at studentene skal utføre ritualer i løpet av praksisopplæringen. Viktigere er det at studentene blir kjent med bakgrunnen for ritualene, argumenterer han:

– Selve dåpsritualet tar tre minutter. Men så finnes det omfattende internasjonal forskning på hvordan det er utviklet og hvordan det kan forstås. At dåpsritualet i Den norske kirke er akkurat slik det er i dag, er summen av hundreårige tradisjoner. Hos oss lærer studentene hvilken sammenheng ritualet står i faglig.

– Ritualet skal også utføres av studentene, og barna blir døpt på ordentlig?

– Ja. Men dette kan sammenlignes med en lege som må øve for å bli sertifisert, for eksempel til en hjerteoperasjon. Jeg kan ikke se at praksis i teologistudiet er prinsipielt annerledes enn for profesjonsstudiene i jus, medisin og odontologi, sier Wyller.

– Man kan operere hjertet feil. Men kan man døpe feil?

– Man kan ikke helle vannet feil, det er klart. Men en prest må hvite hva dåpen innebærer. Tolkningen av hvorfor barn, og ikke primært voksne døpes, og hvorfor ikke barn må avkreves et trosløfte for å bli døpt, innebærer store deler av teologihistorien og også dagens kirkevirkelighet. Og denne kompetansen kreves av en norsk prest. Man kan helt ubetinget like mye døpe feil som operere feil eller for den saks skyld dømme feil. Det er derfor vi må ha en presteutdannelse på landets høyeste akademiske nivå, argumenterer professoren.

Praktisk-teologisk seminar overføres til UiO

* Fra 1. januar 2017 overtar UiO det såkalte Praktisk-teologisk seminar (PTS), som tidligere har vært organisert som en frittstående, kirkelig utdanningsinstitusjon under Kulturdepartementet.
* Praksis i regi av PTS har siden 2004 vært obligatorisk for den som vil fullføre graden cand. theol. Graden kvalifiserer til prestetjeneste blant annet i Den norske kirke.
* I dagens forskrift for PTS heter at seminaret «skal gi prestekandidater, prester og andre teoretisk og praktisk utdanning på høgskolenivå for tjeneste i Den norske kirke, samt drive forskning og utviklingsarbeid innenfor sine fagområder.»
* Stortinget har vedtatt overføringen til UiO som et ledd i kirkens selvstendiggjøring fra staten. Det vurderes ikke som naturlig at staten er ansvarlig for en institusjon som PTS. 

Les mer:
* UiO overtar kirkens presteutdanning

 

– Opplagt at folk kan lure

– Så det er ikke behov for en prinsipiell debatt?

– Jeg mener UiOs sekularitet verken utfordres eller trues av at vi overtar praktisk-teologisk seminar. Men jeg har likevel ingen problemer med å se at en slik debatt kan reises. Det er opplagt at folk kan lure, sier Wyller.

I spørsmålet om krav til medlemskap i Den norske kirke kommer han dessuten kritikerne i møte.

For å gjennomføre praksisdelen av cand.theol.-utdanningen, kreves medlemskap i det trossamfunn en har praksis. Stort sett vil dette si Den norske kirke. Da overføringen av PTS var på høring i 2015, var både Human-Etisk Forbund og Studentparlamentet på UiO negative til medlemskapskravet.

– Vi mener det er feil at et offentlig universitet tilbyr en utdanning som gjelder medlemmer i utvalgte trossamfunn, har Human-Etisk Forbunds generalsekretær Kristin Mile tidligere uttalt til Uniforum.

Åpen for å endre krav om kirkemedlemskap

Wyller mener UiO og TF godt kan ta en diskusjon om nødvendigheten av kirkemedlemskap.

– Vi må tenke gjennom dette kravet. Jeg ser ingen prinsipielle grunner til at medlemskapskravet skal stå uendret, sier han.

– For eksempel kunne man tenke seg at kravet falt vekk, eller at studenter med tilhørighet for eksempel i Human-Etisk forbund eller den katolske kirke ble gitt et parallelt tilbud, utdyper han.

Også UiO-rektor Ole Petter Ottersen har gitt uttrykk for at kravet om medlemskap i trossamfunn ikke nødvendigvis er uproblematisk.

– Her reiser du en interessant og viktig problemstilling. Hvordan praksiskomponenten fremover vil utformes for å svare på behov for en adekvat profesjonsutdanning, vil UiO måtte ta tak i, uttalte Ottersen til Uniforum sist uke.

– Synes ikke det er så prinsipielt

For tidligere jus-dekan Hans Petter Graver, er svaret enkelt. I motsetning til i saken om bruk av gymsal til fredagsbønn, ser han denne gang ikke noen «sak» som behøver prinsipielle avklaringer.

– Her er det snakk om en profesjonsutdanning som vi har og som vi har hatt lenge. Så jeg ser ikke det prinsipielle i saken, sier han.

– UiO har tidligere ikke organisert praksis selv?

– Nei, men jeg synes ikke at det er så prinsipielt, sier jusprofessoren.


Les også:

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 6. sep. 2016 05:30 - Sist endra 30. mai 2022 11:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere