– Det er svært viktig at det ikke blir en blårusstilling

OD-dekan Pål Barkvoll ønsker seg ansatt rektor med ekstern styreleder. Men også han er bekymret over hva dette kan gjøre med rektorembetet over tid.

– Skulle vi gå over til ansatt rektor her ved UiO, er det svært viktig at universitetssamfunnet holder seg våkent, sier OD-dekan Pål Barkvoll.

Foto: Ola Sæther

Høringsfristen på Underdal-rapporten gikk ut i går. Mange har svart, og flere enheter er merket med «kommer» i UiOs oversikt over mottatte høringssvar.  

Ulikt de fleste andre, har Det odontologiske fakultet ved dekan Pål Barkvoll, viet god plass til å argumentere for ulempene med valgt ledelse.

Blant ulempene er muligheten for å bli en «handlingslammet organisasjon der problemene skyves foran». Dette kan nemlig bli resultatet av en valgt leders frykt for å gjøre seg upopulær. I stedet for å risikere å ikke bli gjenvalgt i neste periode, lar lederen være både å beslutte og å gjennomføre kontroversielle saker, beskriver fakultetet.

SAB-oppfølgingen

* Tidligere UiO-rektor Arild Underdal har ledet et utvalg som har sett nærmere på UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur. Utgangspunktet for gruppens arbeid har vært UiOs internasjonale ekspertpanels (SAB) råd om hvordan målene i Strategi 2020 best kan nås, i tillegg til innspill fra tre arbeidsgrupper satt ned for å følge opp SAB-rapporten.
* Blant temaene som tas opp, er ulike modeller for rekruttering av ledere.
* Rapporten fra arbeidet har vært ute på høring på universitetet med høringsfrist 25. mai.

Ønsker ikke blårussrektor

– Det vi ønsker oss, er en rekrutteringsprosess der en søkerkomité finner fram til gode kandidater, og den best kvalifiserte så tilsettes av styret, sier Barkvoll. Hans bekymring er at gode rektorkandidater kanskje vil vegre seg for å stille opp i valgkamp.

– Men det er svært viktig at det ikke blir noen blårusstilling, understreker dekanen.

Erfaringer fra andre nordiske land, viser derimot at stillingen kan bli nettopp det.

Deler Østeruds bekymring

På et allmøte om Underdal-rapporten, i regi av Forskerforbundet, NTL og Akademikerne på UiO, beskrev professor og statsviter Øyvind Østerud hvordan dette kan gå til.

I overgangen fra valgt til ansatt rektor vil universiteter gjerne ha ambisjoner om å videreføre en tradisjon for å holde seg med en rektor med tung akademisk bakgrunn. Men det er ikke alltid det blir slik i praksis, sa Østerud med henvisning til en svensk studie:

– Etter en stund kan det hende det eksternt dominerte styret finner ut at ledelse er veldig viktig, og at det ikke er sikkert at en toppakademiker tilfredsstiller kravene til en effektiv leder. Og da er det fritt fram for å endre reglementet, poengterte professoren på allmøtet.

– Var du på dette allmøtet, Barkvoll?

– Nei, jeg var ikke der, men jeg deler Østeruds bekymring. Skulle vi gå over til ansatt rektor her ved UiO, er det svært viktig at universitetssamfunnet holder seg våkent.

– I Østeruds eksempel er det de eksterne medlemmene som får gjennom endringene, uten nødvendigvis å ha universitetssamfunnets støtte?

– Ja, men det har aldri vært mitt ønske å ha et styre med eksternt flertall, presiserer OD-dekanen.

Diskusjoner om dobbeltrolle og habilitet

Et annet poeng i OD-fakultetets argumentasjon for tilsatt rektor og ekstern styreleder, er at dagens ordning med valgt rektor som også er styreleder, inviterer til en diskusjon om dobbeltrolle og habilitet.

Da Ruth Vatvedt Fjeld trakk seg fra prorektorvervet i 2014, skulle dette egentlig resultert i nyvalg både av rektor og prorektor. I strid med UiOs valgreglement vedtok UiOs styre likevel å la Ole Petter Ottersen fortsette som rektor, uten noe nytt valg. Ottersen, som kunne sies å ha egeninteresser i et slikt vedtak, og dermed i følge jusprofessor Anne Robberstad kunne anses som inhabil i saken, stemte selv for dette vedtaket.

Barkvoll husker saken, men sier seg ikke enig at den er et eksempel på mulige utfordringer ved dobbeltroller og habilitet.

– Nei. Jeg stoler fullt ut på rektor og hans vurderinger om egen habilitet den gang. Jeg har heller ikke sett noen andre eksempler på en slik rolle- eller habilitetskonflikt i Ottersens rektorperiode. Han har tvert i mot opptrådt svært ryddig.

– Så bekymringen er hovedsakelig teoretisk?

– Ja, man kan tenke seg at en mulig dobbeltrollekonflikt kan oppstå.

Verdiløs legitimitet

I høringssvaret skriver fakultetet følgende om en rektors legitimitet:

«Argumentet for valgt ledelse er ofte legitimitet i det vitenskapelige miljøet. Samtidig er et system med valgte ledere et «markedsbestemt» system som blir opptatt av å tilfredsstille sine velgere. Sett ut fra en målsetting om høy grad av handlekraft og gjennomføringsevne, vil ikke legitimitet ha noen særlig stor verdi dersom «markedet» får bestemme.».

– Hva mener dere med at legitimitet ikke vil ha noen verdi?

– Det som er viktig sett fra min side, er at vedkommende har legitimitet i universitetsmiljøet. Samtidig er det også viktig med legitimitet og støtte fra eieren, nemlig Kunnskapsdepartementet, presiserer Barkvoll.

Vil ikke presse gjennom sitt syn

Til tross for at han selv er tilhenger av ansatt ledelse, er ikke dette noe OD-dekanen ønsker å påtvinge universitetet.

– Dersom det ikke er overveldende flertall i universitetssamfunnet for ansatt ledelse, vil det være naturlig å fortsette med valgt ledelse, understreker han.

Flertallet i dag ønsker tilsynelatende valgt ledelse. Barkvoll synes likevel ikke det er noe vanskelig å komme til orde med argumenter for det motsatte:

– Nei, jeg synes debatten på UiO har vært veldig konstruktiv, sier han.

 

Les OD-fakultetets høringssvar

Se oversikten over alle innkomne høringssvar

 

Relaterte saker:

* Styret venter ikke på Underdal-allmøtene

* Valgkomité kan sikre gode rektorkandidater

* – Det er i krisesituasjon det er viktig om rektor er valgt eller ansatt

* Ønsker ikke «bikkjeslagsmål» om ledelsesmodell

* Ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodell

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 26. mai 2016 14:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere