Ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodell

Regjeringen foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler. Institusjoner som ønsker det vil imidlertid kunne beholde valgt ledelse.

NY HOVEDMODELL: Regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker ekstern styreleder med ansatt rektor som ny hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter og høyskoler.

Foto: Ola Sæther

Forslaget (Prop. 41 L) ble fremmet for Stortinget 18. desember. Regjeringen foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler. Disse endringene ble også drøftet i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015)).

– Jeg mener denne modellen gir en tydeligere ansvarsfordeling når det er ulike personer som har rollene som styreleder og rektor. Jeg vil samtidig understreke at dette ikke er noen underkjennelse av det gode arbeidet valgt ledelse gjør ved flere institusjoner, og det vil fortsatt være opp til det enkelte styret å bestemme hvilken modell institusjonen skal ha, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I tillegg foreslår Kunnskapsdepartementet at styret får større fleksibilitet ved endring av styrets sammensetning, samt at institusjonene ikke trenger å foreslå hvem som skal være styrets leder. Styrets godtgjørelse skal etter lovforslaget fastsettes av departementet, og ikke lenger av styret selv.

Hovedmodell

Regjeringen mener at ekstern styreleder og ansatt rektor bør være hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige høyere utdanningsinstitusjoner, men legger opp til at institusjonene fortsatt selv skal kunne bestemme at valgt rektor skal være styreleder. 

Styret er universitetenes og høyskolenes øverste organ, og er ansvarlig for at institusjonene når sine mål. Styret skal sørge for at institusjonen kan møte fremtidige utfordringer. Styret har et særlig ansvar for å gjøre strategiske valg og prioriteringer. 

Rekruttering og kompetanse

Regjeringen mener at ekstern styreleder og ansatt rektor vil legge bedre til rette for at de mest kvalifiserte lederne rekrutteres. Ansettelse av rektor legger til rette for at kvalifiserte kandidater også utenfor institusjonen oppfordres til å søke rektorstillinger.

Universiteter og høyskoler er store og komplekse organisasjoner, og de forvalter betydelige ressurser på fellesskapets vegne. I tillegg til faglig legitimitet er det derfor viktig at ledelsen har betydelig erfaring og kompetanse innen styring og ledelse.

Eksterne styreledere og styremedlemmer tilfører styrene et bredt spekter av kompetanse og erfaring fra ulike samfunnsarenaer. Dette er viktig for å ivareta og videreutvikle universitets- og høyskolesektoren.

Stortinget skal behandle saken våren 2016. 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk
Publisert 22. des. 2015 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere