Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


Undervisning nedlagt på HF

På grunn av den stramme budsjettsituasjonen ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF) skjæres det ned på tilbudet i flere fag. Undervisningen i latvisk, litauisk og nygresk er blitt midlertidig nedlagt fra og med våren 1999. Eksamensavviklingen i russisk og arabisk trappes ned, slik at det bare vil være mulig å ta eksamen i grunnfag og storfag om høsten.

Studiekvaliteten skal bedres

Rektor skal opprette en ny arbeidsgruppe som skal bedre studiekvaliteten ved UiO de neste tre årene. Det vedtok Kollegiet i januar.

I innstillingen fra den nåværende arbeidsgruppen heter det at de viktigste elementene i UiOs strategi bør være: fokus på studenters læring, forskning om universitetet som læringsarena og utvikling av pedagogisk kompetanse.

Arbeidet begrunnes med at «selv om en stadig større del av befolkningen tar høyere utdanning, kan ikke universitetene ta sin egen rekruttering for gitt. Høyere utdanningsinstitusjoner konkurrerer om studentene, særlig om de beste. Ved universitetene har vi lenge basert oss på at studenter primært vil søke til oss, og at det særlig er vår forskningsvirksomhet som er vårt 'konkurransefortrinn'. Vi må imidlertid innstille oss på at det blir stadig viktigere å konkurrere om kvalitet, også på utdanningssiden».

Studiekvalitetsarbeidet skal gå over en periode på tre år fra 1999 til 2001, før ordningen skal evalueres.

- Universitetet i Oslo ønsker ikke å etablere egne organer for studiekvalitetsarbeidet, men inkorporerer dette arbeidet i de ordinære styringsorganene på de ulike nivåene i organisasjonsstrukturen. Ledelsen for arbeidet blir tillagt prorektor, heter det i vedtaksforslaget.

Overbooket med studenter på HF og SV

Universitetet tok i fjor høst opp 800 studenter for mye, melder Universitas. Universitetet må selv betale regningen for disse studentene som tilsvarer et tilskudd på om lag 35 millioner kroner.

Årsaken til overbookingen var at søknadstallene til Det historisk-filosofiske (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) i høst var så lave at universitetet åpnet dørene for alle. Samtidig prøvde Kirke-, og utdannings- og forskningsdepartementet å regulere adgangen til nettopp disse fakultetene.

Avdelingsdirektør Toril Johansson i Studie- og forskningsadministrativ avdeling poengterer at høstens opptak ved HF og SV var spesielle, og at universitetet hvert år må overbooke ved opptaket for å komme nærmest mulig departementets mål.

- Etter at vi hadde kalkulert med et naturlig frafall, var det så få navn igjen på lista at vi valgte å åpne studiet. I etterkant har det vist seg at vi har overskredet departementets rammer, vedgår Johansson.

Lavere lønnshopp for kvinner

Resultatet av de lokale lønnsforhandlingene ved UiO i september 1998 gav kvinner ansatt ved UiO 36 prosent av forhandlingspotten. Kvinners andel av UiOs lønnsmasse utgjør vel 41 prosent.

53,9 prosent av lønnsmidlene gikk til vitenskapelige topp- og mellomgruppestillinger.

Ikke ulovlig få kvinner i Kollegiet

Det er lovlig, men ikke ulovlig få kvinner i det nye Kollegiet. Valgstyreleder Aanund Hylland kan melde at den kjønnsmessige sammensetningen ikke bryter med reglene om kjønnskvotering ved valg til Kollegiet.

Rektor og prorektor velges, i hvert fall formelt, separat, så for disse vervene er det ikke aktuelt med regler for kjønnskvotering. I gruppen for vitenskapelig ansatte gjelder kjønnskvoteringen. Det betyr at det må være minst to representanter av hvert kjønn, noe som også er blitt oppfylt i dette valget. Valget på de teknisk/administrative representantene foregår som listevalg, og reglene er innholdsløse når to lister får hvert sitt mandat. De to studentrepresentantene velges under ett ved preferansevalg, noe som betyr at det må være en representant av hvert kjønn. Dette er også tilfelle, slik det har vært vanlig siden 1992. De to eksterne representantene utpekes av departementet, og det forventes at departementet oppnevner en representant for hvert kjønn.

- Formelt er reglementet fra 1996, men det ble ført uendret videre fra 1992. Etter en grundig vurdering ble det vedtatt å ta regler om kjønnskvotering inn i Kollegiet. Som vi har sett i år, er det imidlertid ikke nødvendigvis mye kraft i reglementet, sier Hylland.

Arkeologi ett fag

Klassisk og nordisk arkeologi blir slått sammen til ett fag fra og med vårsemesteret 2000. Det nye faget skal fra da av hete europeisk arkeologi, og første søknadsfrist til faget utløper 1. desember 1999.

Fest i Rekneskapsseksjonen utløyste brannalarmen

Bruk av stearinlys og stjerneskot under eit festleg samvær hos Rekneskapsseksjonen i 6. etasje i Administrasjonsbygningen utløyste brannalarmen klokka 16.15 fredag 5. februar. Alle som var i bygningen, kom seg ut, og Oslo brannvesen var på plass rundt ti minuttar etter at brannalarmen hadde gått. Utrykkinga vil kosta Universitetet i Oslo 4000 kroner, og vil føra til at Teknisk avdeling sender ut eit rundskriv med påminning om at det ikkje skal brukast levande lys under festing på UiO, opplyser driftssjef Nils Bøckman.

UiO-professor leiar barnevernsutval

Barne- og familiedepartementet har oppnemnd professor Edvard Befring ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som leiar for eit utval som skal gjennomgå og vurdera korleis barnevernstenesta fungerer. I komiteen sit også forskar Terje Ogden ved Senter for klinisk-psykologisk forsking ved UiO.

Pengar i sikte

Handbøkene ”Utdanning i utlandet 99” og ”Legathåndboken 99” er no klare frå trykkeriet og på veg til bokhandlarane. Dermed kan alle som treng økonomisk støtte til utanlandsstudiar eller studiar innanlands, og gjerne vil ha eit tilskot til bidraget frå Statens lånekasse, få ein oversikt over andre moglege bidragsytarar. Kvart år drar rundt 13 000 norske studentar utanlands for å studera. 90 prosent av dei landa der det i dag finst norske studentar, er dekka av ”Utdanning i utlandet 99”. Når det gjeld ”Legathåndboken” gir ho ei oversikt over 2000 stipend og legat til utdanning, forsking og sosial støtte. Begge bøkene er redigerte av Knut M. Røiri og gjevne ut på Cicerone forlag.

Kollegiemøter våren 1999

Det nye Kollegiet er allerede kommet godt i gang. Møtedagene for resten av vårsemesteret:

Tirsdag 16. februar

Tirsdag 23. februar

Tirsdag 6. april

Tirsdag 18. mai

Tirsdag 8. juni

Alle møtene foregår i 10. etasje i Administrasjonsbygningen, Blindern, klokken 9.00 - 16.00.

Feil vevadresse

I førre nummer av Uniforum sneik det seg inn ein feil i omtalen av vevadressa til UNIFOR (Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo). Den rette vevadressa er http//www.uio.no/unifor/


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 17:29 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere