Kurs og stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999


Vitenskapelige stipend ved UiO

Søknadsfrist 15. februar gjelder en lang rekke stipend og fond på det medisinske og juridiske området. Søknadene skrives på skjema som utleveres fra og sendes til UNIFOR, pb. 1131 Blindern, 0317 Oslo, tlf. 22 85 94 70, fax 22 85 94 77. Kunngjøring og søknadsskjema er også tilgjengelig via Internett: http://www-uio.no/unifor/

Nordiske stipendier

Letterstedtska föreningen utdeler i 1999 stipendier til tiltak, arrangementer og studiereiser som fremmer nordisk samarbeid innen vitenskap, kunstnerisk og journalistfaglig aktivitet. Søknader – med kostnader innen rammen 5000 – 50 000 svenske kroner – sendes föreningens huvudstyrelse, Box 34037, S 100 26 Stockholm innen 1. mars (for utdeling i vår) og 15. september (for utdeling til høsten).

Letterstedtske forening norske avdeling gir støtte på inntil 10 000 svenske kroner - til enkeltpersoners studiereiser til annet nordisk land. Søknad sendes innen 1. mars til sekretæren, professor Kolbjørn Skaare, Jacob Neumanns vei 11, 1364 Hvalstad.

NorFa 1999

Nordisk Forskerutdanningsakademi finansierar nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning genom personliga stipendier: Mobilitetsstipendier: För etablerade forskare 1-2 månader; För forskarstuderande och yngre forskare 2-12 månader.

Deltagande i nationella forskarutbildningskurser: Medel ges till forskarstuderande som önskar att delta i kortare forskarutbildningskurser i ett annat nordiskt land, och

Institutionsbevilgningar: Forskarutbildningskurser; Nordiska nätverk; Gästprofessurer; Workshops.

För mer information om enskilda stödordningar, ta kontakt med sekretariatet, Nedre Vollgt. 8, N-0158 Oslo, tlf. 22 82 86 20, fax 22 82 86 21, e-post: norfa@norfa.no

Norsk-amerikansk vitenskapelig samarbeid 1999/2000

Det norske Marshallfond støtter prosjekter ved norske universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner hvor medvirkning av amerikanske forskere er ønskelig. Søknadsgebyr: NOK 350. Stipendiet størrelse avhenger av prosjektet og oppholdets lengde; tildelingsbeløpene har variert mellom kr. 10 000 og 30 000.

Søknad på eget skjema som fås v/The Marshall Fund, c/o Norge-Amerika Foreningen, Drammensvn. 20 C, 0255 Oslo.

Søknadsfrist: 25. mars.Vil du lære mer om undervisning?

I vårsemesteret 1999 tilbys følgende kurs:

Vitenskapelig veiledning: En mulighet til å gjennomtenke sin egen virksomhet som veileder på hovedfag (og doktorgrad) sammen med andre og til å utvide sin egen kompetanse for slik veiledning med utgangspunkt i teori og empiri på dette området.

Tid: 9. april (3 t) + 28.-29. april (hele dager).

Problembasert læring: Kurset gir en introduksjon til problembasert læring (PBL) som organiseringsform for læring og undervisning i høyere utdanning og ideer til hvordan PBL kan tilpasses ulike fagstudier.

Tid:15.-16. april (hele dager).

Gruppeundervisning: Kurset gir muligheter til å få impulser til videre utvikling av undervisning i mindre studentgrupper med høyere krav til studentaktivitet. Kurset holdes i vår på engelsk med engelsk gjestelærer.

Tid: 19.-20. mai (halv dag + hel dag).

Forelesningstrening: Dette kurset er lagt opp praktisk og med bruk av video for å gi muligheter for å bli mer bevisst sine egne styrker og svakheter som foreleser og få hjelp til å forbedre framføringen av forelesninger.

Tid: 3. mai (en halv dag) + en halv dag til i smågrupper etter avtale med deltakerne.

Kursene arrangeres av Fagområdet for universitetspedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt. De er gratis for lærere fra UiO og foregår på Blindern eller på Kringsjå kurssenter. Mer om kursene finner du på Internettadressen: http://www.uv.uio.no/uniped/index.htm

Nærmere beskrivelse av kursene, med svarkort for påmelding, ved Siri Ytrehus på tlf. 22 85 78 92, fax 22 85 42 50 eller e-post: siri.ytrehus@ped.uio.no Ved overtegning tas det hensyn til dato for påmelding.

Stump røyken

Med mottoet "Stump røyken – det er lettere enn du tror!" tilbyr Universitetsidretten – Friskvern røykavvenningskurs for ansatte og studenter. Våren 1999 blir det to kurs, på samme dager, Kurs 1 kl. 16-18, Kurs 2 kl. 18-20. Kursene, som er gratis, har plass til 15 deltakere pr. kurs og går over følgende dager: torsdag 11. februar, mandag 15. februar, torsdag 18. februar, søndag 21. februar, stump røyken! (ingen kursdag), torsdag 25. februar, torsdag 4. mars, torsdag 18. mars (siste kursdag. Merk at det går 14 dager mellom nest siste og siste kursdag!).

Kurssted: Møterommet, 1. etasje i Idrettsanlegget, Domus Athletica (rett ved Vestgrensa stasjon).

Henv. Universitetsidrettens resepsjon i Idrettsbygningen på Blindern eller Domus Athletica.

Påmeldingsfrist: 8. februar.

Behov for selvutvikling?

Deltakelse i Gruppeterapi tilbys kvinnelige ansatte ved UiO. Ny gruppe med 6-7 deltakere startes som ledd i privat spesialistpraksis i psykiatri med kommunal driftsavtale på deltidsbasis. 2 ledige plasser i gruppen som er planlagt igangsatt fra slutten av februar 1999.

Målsettingen er økt tilfredshet gjennom å forstå egne følelsesmessige reaksjoner bedre og derved kunne mestre konflikter mer hensiktsmessig. Foreløpig planlagt tidspunkt: mandager kl. 17-18.30. Kostnad: Egenandel (for helsetjenester) 1580/år.

Nærmere opplysninger og avtale hos psykiater Gro Guttormsen, seksjonsoverlege ved Helsetjenesten, UIO, tlf. privat 22 60 53 35 (lettest kl. 20-22).

Engelskkurs

Språkseksjonen tilbyr to-dagers kurs i presentasjonsengelsk og skriftlig engelsk for vitenskapelig og administrativt personell: "Building up Presentation Skills" og "Building up Writing Skills". Sju undervisningstimer hver dag, maksimum deltakere er seks. Pris: kr. 3500 pr. person. Sted: Fredensborgvn. 24 G.Spørsmål rettes til Svanhild Storbråten, tlf. 22 99 46 00, fax 22 99 46 01 eller e-mail: svanhild.storbraten@fks.no

Introduksjonskurs for nytilsatte

Det blir sendt personlig invitasjon til alle nytilsatte. Påmelding skjer ved at kontorsjefer/administrative ledere gir melding om nytilsatte siste halvår. På bakgrunn av denne navneliste sender Opplæringskomiteen ut invitasjon til kurset. Tilsatte som ikke har hatt anledning til å delta tidligere, kan sende egen søknad direkte til Opplæringskomiteen.

Vårkurset vil være onsdag 24. mars 1999 kl 08.45-15.00. Sted: Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema hos Kristin Kjølstad, UiO, tlf 22 85 63 81, fax 22 85 70 87

Påmeldingsfrist: 5. mars.

Kurs i forberedelse til pensjonisttilværelsen

Det er sendt personlig invitasjon til tilsatte født i 1936 og 1937. Tilsatte født før 1936 som ikke har deltatt på kurset tidligere, kan søke Opplæringskomiteen om å få delta på kurset.

For å kunne nyttiggjøre seg de tilbud som finnes og for å kunne forberede seg på forandringer er det vesentlig at tilsatte får benytte seg av et slikt kurstilbud så tidlig som mulig før pensjonsalderen inntrer. En del forandringer kan kreve lang forberedelse. Dette gjelder særlig økonomiske forhold.

Tid: tirsdag 16. og tirsdag 23. mars 1999, kl 09.00-15.00. Sted: Kringsjå kurssenter, Kringsjå.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema hos Kristin Kjølstad, UiO, tlf 22 85 63 81, fax 22 85 70 87

Påmeldingsfrist: 5. februar.

Kurs i basal molekylær biologi og genteknologi for ingeniører/bioingeniører

Kurset er delt i to trinn:

Kurs 1: Innføring i basal molekylær biologi og genetikk, 4 fortløpende dager, 22.-25. mars kl. 9-16

Kurs 2: Genteknologi, 4 fortløpende dager, november 1999.

Sted: Statens institutt for Folkehelse. Nærmere informasjon og påmeldingsskjema hos Kristin Kjølstad, UiO, tlf 22 85 63 81, fax 22 85 70 87.

Påmeldingsfrist: Begrenset deltakerantall. Opptak skjer fortløpende.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere