Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999


Forskingsformidlinga ved UiO skal under lupa

Førsteamanuensis Ragnvald Kalleberg leiar gruppa som innan 1. april 1999 skal formulera ein forskingsformidlingspolitikk for Universitetet i Oslo. Mandatet til gruppa er å finna ut kva samfunnsmessige, universitetspolitiske, kunnskapsmessige og etisk-sosiale behov formidlingsinnsatsen til universitetet bør koma i møte. Den skal også sjå på kva som er godt og mindre godt ved formidlingsinnsatsen i dag. Dessutan skal den drøfta korleis det kan gjerast meir meritterande for forskarane å bruka ein del av arbeidstida si til fagekstern formidling og korleis formidlingsverksemd kan blir meir anerkjent blant forskarane. Gruppa skal finna ut korleis formidlinga bør organiserast på ulike nivå frå den einskilde forskargruppe via institutt og fakultet til UiOs informasjonsavdeling. Dei andre medlemane i gruppa er professor Per Alf Brodal, informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal, professor Egil Mikkelsen, professor Ragni Piene, professor Magnus Rindal, assisterande universitetsdirektør Inger Stray Lien, prosjektleiar Kristin Aase og redaktør Johan L. Tønnesson som gruppens sekretær.

Ikke ulovlig få kvinner i Kollegiet

Det er lovlig, men ikke ulovlig få kvinner i det nye Kollegiet. Valgstyreleder Aanund Hylland kan melde at den kjønnsmessige sammensetningen ikke bryter med reglene om kjønnskvotering ved valg til Kollegiet.

Rektor og prorektor velges, i hvert fall formelt, separat, så for disse vervene er det ikke aktuelt med regler for kjønnskvotering. I gruppen for vitenskapelig ansatte gjelder kjønnskvoteringen. Det betyr at det må være minst to representanter av hvert kjønn, noe som også er blitt oppfylt i dette valget. Valget på de teknisk/administrative representantene foregår som listevalg, og reglene er innholdsløse når to lister får hvert sitt mandat. De to studentrepresentantene velges under ett ved preferansevalg, noe som betyr at det må være en representant av hvert kjønn. Dette er også tilfelle, slik det har vært vanlig siden 1992. De to eksterne representantene utpekes av departementet, og det forventes at departementet oppnevner en representant for hvert kjønn.

- Formelt er reglementet fra 1996, men det ble ført uendret videre fra 1992. Etter en grundig vurdering ble det vedtatt å ta regler om kjønnskvotering inn i Kollegiet. Som vi har sett i år, er det imidlertid ikke nødvendigvis mye kraft i reglementet, sier Hylland.

Kollegiemøter våren 1999

Tirsdag 26. januar
Tirsdag 16. februar
Tirsdag 23. februar
Tirsdag 6. april
Tirsdag 18. mai
Tirsdag 8. juni

Alle møtene foregår i 10. etasje i Administrasjonsbygningen klokken 9 - 16.

Undervisning nedlagt på HF

På grunn av den stramme budsjettsituasjonen ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF) skjæres det ned på tilbudet i flere fag. Undervisningen i latvisk, litauisk og nygresk er blitt midlertidig nedlagt fra og med våren 1999. Eksamensavviklingen i russisk og arabisk trappes ned, slik at det bare vil være mulig å ta eksamen i grunnfag og storfag om høsten.

Arkeologi ett fag

Klassisk og nordisk arkeologi blir slått sammen til ett fag fra og med vårsemesteret 2000. Det nye faget skal fra da av hete europeisk arkeologi, og første søknadsfrist til faget utløper 1. desember 1999.

Middelaldersenteret fortsetter

Etter en prøvetid på seks år nå har Kollegiet vedtatt at Senter for vikingtid og nordisk middelalder (Middelaldersenteret) skal videreføres som en enhet under Det historisk-filosofiske fakultet på ubestemt tid. Et utvalg ble i fjor høst nedsatt for å evaluere senteret, og det konkluderte med at senteret har «utviklet seg så positivt at det bør videreføres».

Lavere lønnshopp for kvinner

Resultatet av de lokale lønnsforhandlingene ved UiO i september 1998 gav kvinner ansatt ved UiO 36 prosent av forhandlingspotten. Kvinners andel av UiOs lønnsmasse utgjør vel 41 prosent.

53,9 prosent av lønnsmidlene gikk til vitenskapelige topp- og mellomgruppestillinger.

Sørhaug leder for nytt senter

Hans Christian (Tian) Sørhaug er blitt utnevnt til leder for Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur. Senteret ble opprettet 1. januar og er en sammenslåing av ESST og TMV-senteret.

Sørhaug er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo.

Økonomidirektør sluttar

Nils Dugstad har sagt opp jobben som økonomidirektør ved Universitetet i Oslo. Årsaka til oppseiinga er at han har blitt tilsett som assisterande sjukehusdirektør ved Sentralsjukehuset i Akershus. Dugstad vil ha siste arbeidsdagen sin ved UiO den 15. april.

Fredspris til studentleiar på Aust-Timor

Studentleiaren Antero Benedito da Silva får tildelt ”Studentenes fredspris” for 1999 av den internasjonale studentfestivalen i Trondheim. Benedito da Silva får fredsprisen for sin ikkje-valdelege kamp mot undertrykking og for eit sjølvstendig og demokratisk Aust-Timor. Trass i stor motstand held han fram arbeidet for forsoning mellom aust-timoresarar og indonesiarar. Prisvinnaren kjem truleg til Trondheim 12. mars 1999 for å ta imot prisen under den internasjonale studentfestivalen.

Kvinnekompetanse etterlyses

Senter for kvinneforskning ber alle kvinnelig vitenskapelige ansatte og alle menn som har kompetanse innen kvinne- og kjønnsforskning om å fylle ut et skjema som de har fått tilsendt via e-post. Opplysningene skal brukes for å oppdatere Kompetansekatalog 1994 Kvinne- og kjønnsforskning ved UiO. Alle bør svare via e-post, oppfordrer redaktørene Linda Rustad og Nina Heilmann. E-postadressa er sfk@sfk.uio.no

LØP utsett nok ein gong

Dato for igangsetjing av løns- og personaldelen av LØP-prosjektet er utsett til 1. september. Det opplyser prosjektleiar Jan Thorsen til Uniforum. Opprinneleg var planen å setja det i gang frå årsskiftet, dette blei seinare utsett til 1. mars. No er det altså utsett til hausten.

Forskningsrådet med ny e-postadresse

Norges forskningsråd har fått ny e-postadresse fra 1.1.99. Den gamle "nfr" vil ikke lenger nå fram. Ny adresse er <navn>@forskningsradet.no Husk å endre dette i adressebøker og liknende.

Nye parkeringskort for dei som besøkjer UiO

Teknisk avdeling har laga eit nytt besøkskort som kan delast ut til gjesteforelesarar, folk som besøkjer eller deltar i prosjekt eller program ved universitetet. Korta skal ikkje brukast av fast tilsette som til dagleg arbeider på Blindern. Korta kan tingast skriftleg hos Teknisk avdeling.

Slottskapellet opna

Kong Harald var til stades då Slottskapellet blei opna att førre sundag. Kapellet som også blir brukt som studentkyrkje i Oslo, har dei siste åra fungert som lager under oppussinga av Slottet. Studentkyrkjelyden i Oslo har i denne perioden halde til i Gamle Festsal i Universitetets Urbygning i Sentrum. Slottskapellet har vore brukt av studentkyrkjelyden sidan 1910, og gudstenestene har ofte fått uventa kongeleg besøk.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere