Quislings førerresidens blir senter for Holocaust-studier?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


Villa grande

Universitetet i Oslo har fått 40 millioner kroner til et senter for Holocaust- og minoritetsstudier. Ideen om å bruke Quislings bolig under krigen til dette formålet, krever imidlertid langt større bevilgninger. I disse dager nedsettes et utvalg under ledelse av prorektor Rolv Mikkel Blakar som skal arbeide videre med saken.

Av Trine Nickelsen (tekst) og Hanne Buxrud (foto)

- Å bruke Villa Grande med sin spesielle historie som et senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling, er en fantastisk god idé, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar.

- Den etniske rensningen som foregår i Kosovo, er en kraftig påminnelse om hvor brennaktuelt minoriteters lidelser er. Det avgjørende er imidlertid hvordan det blir oppfattet å bruke Vidkun Quislings førerresidens til et slikt formål. Ideen synes å være godt mottatt i de mosaiske trossamfunnene.

Realismen

- Den økonomiske realismen i prosjektet er derimot ikke fullt så enkel, innrømmer Blakar.

- Universitetet i Oslo har ingen mulighet for å kjøpe Villa Grande. Vi er avhengige av at bygningen stilles vederlagsfritt til vår disposisjon. Villa Grande må tilpasses sine nye funksjoner og trenger oppgradering. Det er dyrt å drifte en så stor bygning. Universitetet i Oslo er helt avhengig av finansieringsordninger. Av bevilgningen på 40 millioner kroner er det bare rentene som kan brukes til forskning. Bruker vi disse pengene til å kjøpe Villa Grande, blir det ingenting igjen til det som er senterets oppgaver, forskning i dette utfordrende feltet.

Utvalg

Rektor Kaare R. Norum setter i disse dager ned et utvalg bestående av en håndfull personer fra UiO. Dette utvalget skal lage forslag til statutter og definere innholdet for studie- og forskningssenteret. Utvalgets mandat omfatter også å vurdere lokalitet.

- Vi ønsker å forberede oss for å gjøre det beste ut av fondet på 40 millioner. Det er viktig at universitetet tidlig får skikkelig inngrep i denne saken, sier Blakar, som skal lede utvalget.

- Er andre forslag til lokalisering fremmet?

- Å bruke Quislings residens under okkupasjonstiden som et senter for Holocaust-studier er en så god idé at vi vil jobbe hardt for å få den realisert. Vi ønsker å prøve ut denne ideen, og tenker foreløpig ikke på alternative steder å legge et slikt senter. For en best mulig utnyttelse av Villa Grande, tenker vi å samlokalisere enheter som faglig supplerer et slikt senter.

Tidspress

- Villa Grande ble lagt ut for salg 22. mars, og mange har meldt sin interesse for bygningen. har UiO det travelt?

- Vi har tidsfrister å forholde oss til uansett, senteret må opp og gå innen rimelig tid. Men det annonserte salget av Villa Grande setter oss unektelig i en tidsmessig klemme, medgir Blakar.

Profesjonelle optimister

- Tror du Villa Grande blir til senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteters stilling i Norge?

- Vi er profesjonelle optimister. Det vil si at vi gir ikke opp før saken eventuelt er tapt. Dette er i høyeste grad et politisk spørsmål. Universitetet i Oslo vil gjøre alt som er mulig for å realisere ideen. Til syvende og sist er det imidlertid politikerne og deres økonomiske disposisjoner som avgjør, sier Blakar.

Historieløse studenter

- Jeg vil gå så langt som til å si at det er en moralsk forpliktelse for et universitet av UiOs størrelse å holde ved like erindringen om disse forbrytelsene i undervisning og forskning. I mitt virke som universitetslærer er jeg ofte blitt slått av hvor vanvittig historieløse studentene er blitt, sier professor Bernt Hagtvet.

Dette er saken

Som en del av erstatningsoppgjøret overfor de norske jødene etter 2. verdenskrig (St.prp. nr. 82 (1997-98)), vedtar Stortinget opprettelsen av et kompetansesenter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge.

Hensikten med et slikt senter er å ”... skape kompetanse i Norge om Holocaust generelt, og spesifikt om det norske kapittel i historien om Holocaust”. Opprettelsen av senteret skal dessuten ”... skape grunnlag for bred kunnskap om minoriteters historie, livssyn, tradisjoner, kultur og stilling i det norske samfunn”.

Senteret foreslås etablert i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Stortinget bevilger 40 millioner kroner til dette formålet. En del av midlene skal brukes til etablering og drift av senteret i 1999. Resten skal investeres i fond og avkastningen brukes til den framtidige driften.

Det blir kjent at Staten ønsker å selge Vidkun Quislings førerresidens fra okkupasjonstiden, ”Gimle”, nå Villa Grande, på Bygdøy. Bygningen har siden 1960-tallet vært brukt til utdanning av helsepersonell. I mars legger Statsbygg Villa Grande ut for salg gjennom megler. Takst: 70 millioner kroner.

NN-fange under krigen, tidligere president i Norges Røde Kors, generalmajor Bjørn Egge, lanserer i en kronikk i Dagbladet 5. mars ideen om å legge Holocaust-senteret til Villa Grande. Egge ønsker med en slik lokalisering ”... å snu det NS og Quisling stod for 180 grader rundt ...”.

Ideen blir godt mottatt i og utenfor universitetsmiljøet. Rektor Kaare R. Norum diskuterer saken med statsråd Jon Lilletun i Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet under en felles reise i Kina rett før påske. Samtidig varsler stortingsrepresentant Erik Solheim (SV) spørsmål i Stortinget og vil vite om Lilletun vil ta initiativ til at Villa Grande skal huse senter for Holocaust-studier.

Jon Lilletun sier i sin skriftlige besvarelse datert 7. april ”... i likhet med representanter for Universitetet i Oslo, ser jeg symbolkraften i å benytte Vidkun Quislings tilholdssted under store deler av krigen til aktivitet som skal hindre gjentakelse av fryktelige brudd på menneskerettigheter ...”. Statsråden peker midlertid på at om Villa Grande skal brukes til dette formålet, må selve kjøpet finansieres. For en fornuftig utnyttelse av den store bygningen, bør en knytte til seg enheter som arbeider med beslektede problemstillinger. Dette vil kreve større bevilgninger.

Statsråden diskuterer i disse dager saken med sine kolleger i regjeringen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 15. apr. 1999 10:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere