Fylg møtet i Universitetsstyret i dag frå klokka 10:00

Klokka 10 i formiddag begynner det siste møtet i Universitetsstyret før sommarferien. På saklista står mellom anna stipulert budsjett for 2023 og eit forslag frå UiO om lågast mogleg vekting av studentstemmer under rektorval. 

Fleire personar er samla rundt eit styrebord

BEHANDLAR BUDSJETT: Universitetsstyret skal i dag behandla UiO-budsjettet for 2023.  

Foto: Ola Gamst Sæther

Rektor Svein Stølen opnar møtet i Universitetsstyret i Professorboligen i sentrum om ein time.  Hovudsaka blir truleg UiO-budsjettet for 2023 og dei prioriterte satsingane på 42 millionar kroner for 2023 som styret kan ta stilling til. I tillegg skal styret også diskutera innhaldet i Kierulf-rapporten om akademisk ytringfridom og dei forslaga som utvalet la fram. 

Heile møtet kan du fylgja på denne nettsida

• Les også: UiO foreslår lavest mulig vekting av studentstemmer ved rektorvalg

• Les også: UiOs 2023-budsjett og Kierulf-forslag kjem opp i Universitetsstyret

• Les også: UiO-ledelsen sier nei til flere av Kierulf-forslagene

• Les også: UiO prioriterer satsingane Demokrati og Energi og miljø på 2023-budsjettet

Dette er heile saklista: 

Møte nr. 4/2022 i universitetsstyret

Møtet vil bli streamet. 

Tid og sted: 21. juni 2022 10:0015:00, Professorboligen, Karl Johansgate 47

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 23/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


V-SAK 24/22 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2022

Saksnr. 2022/2912

Saken er unntatt offentlighet offl § 26,2 ledd


Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker


I-SAK 13/22 Presentasjon av Det humanistiske fakultet

Ved dekan Frode Helland


I-SAK 14/22 Informasjon om status vedrørende finansiering av NFR-prosjekter

Saken legges frem i møtet.


Ordinære saker


V-SAK 26/22 - Fordeling 2023 - Fordeling av antatt KD-bevilgning

Saknr. 2022/9223

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,189 mrd. kroner (post 50) for 2023 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg:

2. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2023 til sammen 42 mill. kroner.

3. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.

4. Forventet opptrapping av ABE-reformen/andre målrettete kutt med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene.

5. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2023 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 27/22 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2022

Saks. 2022/8931

Forslag til vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten for 1. tertial 2022 til etterretning. 

Saksdokumenter:


V-SAK 28/22 Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Saksnr. 2022/8973

Forsalg til vedtak:

Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på grunnlag av de synspunkter som fremkom under styrets drøftinger.

Saksdokumenter:


V-SAK 29/22 Endring i valgreglementet - Vektlegging av stemmer ved rektorvalg

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret endrer Valgreglementet § 18-10 til:

§ 18:

10. Stemmene telles særskilt i følgende grupper, og vektes slik:

 • Ansatte 75 %
 • Studenter 25%
 • Se opptellingsregler i vedlegg 2 punkt 32

Saksdokumenter:


V-SAK 30/22 UiOs studietilbud for studieåret 2023/2024

Saksnr. 2022/6229

Forslag til vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres:

 • Masterprogram i romsystemer ved MN
 • Masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved MED
 • Bachelorprogram i økonomi og datavitenskap ved SV
 • Erfaringsbasert masterprogram med sikte på presteutdanning ved TF

b) Følgende studietilbud nedlegges:

 • Årsenheten i teologi ved TF
 • Masterprogrammet i Religion and Diversity ved TF

c) Gjenstående studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2022 fordeles som følger:

 • Masterprogrammet i romsystemer ved MN: 10 studieplasser
 • Masterprogrammet i folkehelsevitenskap og epidemiologi ved MED: 20 studieplasser
 • Årsenheten i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur ved HF: 4 studieplasser
 • Årsenheten i norsk som andrespråk ved HF: 4 studieplasser
 • Halvårsenhet (master) i farmasi ved MN: 7 studieplasser, tilsvarende 28 studenter

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele gjenstående studieplassmidler fra revidert nasjonalbudsjett 2020, studieplassmidler til studietilbud for flyktninger samt eventuelle nye studieplassmidler fra Kunnskaps­departementet

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» høsten 2023.

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2023/2024.

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  

Saksdokumenter:


V-SAK 31/22 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemda

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

 • Faglig leder:
  • Trine Waaktaar, professor ved Psykologisk institutt og visedekan for studier ved Den samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Faglig studieleder: 
  • Kristine Stadskleiv, førsteamanuensis og faglig studieleder ved institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Representanter for praksisfeltet:
  • Halvard Johannessen, førsteamanuensis ved Det Teologiske fakultet 
  • Liv Mathiesen, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Representanter for faglærerne:
  • Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag 
  • Anne Rønneberg, førsteamanuensis og avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet
 • Studentrepresentanter:
  • Sigve Næss Røtvold, student på ved lektorprogrammet på UV
  • Elisabeth Hoksmo Olsen, student ved lektorprogrammet på UV
 • Ekstern representant:
  • Advokat og partner Christian Fredrik Galtung, Cms Kluge Advokatfirma AS

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2022– 30.06.2023, øvrige medlemmer for perioden 1.07.2022 – 30.06.2025.

Saksdokumenter:


V-SAK 32/22 Den sentral klagenemd - oppnevning av studentrepresentanter for perioden 2022-2023

Saksnr. 2008/12121

Forslag til vedtak:

Følgende oppnevnes til studentrepresentanter for perioden 01.07. 2022-30.06.2023

 • Medlem:Thomas Tangen
 • Personlig vara: Mathias Meyer
 • Medlem: Christine Kaalsaas
 • Personlig vara: Sunniva Maria Lye

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 7/22 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8/22 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 33/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 21. juni 2022 09:05 - Sist endra 21. juni 2022 09:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere