UiO får 170 nye studieplassar i realfag og 20 nye i medisin

Det blir 170 nye studieplassar i realfag og 20 nye i medisin på Universitetet i Oslo til hausten. I tillegg får UiO 19 nye rekrutteringsstillingar. 

307 NYE STUDIEPLASSAR: UiO får 307 av dei 4000 nye studieplassane som regjeringa har oppretta på grunn av koronakrisa.  Studieplassane blei fordelte melllom utdanningsinstitusjonane i dag. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

I dag fordelte regjeringa dei 4000 nye ekstra studieplassane som blei oppretta på grunn av koronatiltaka.  UiO hadde gitt beskjed om at institusjonen kunne oppretta 40 nye studieplassar på profesjonsstudiet i medisin. Etter at regjeringa  no har bestemt seg, får UiO tildelt 20 nye studieplassar i medisin. Dessutan får UiO også melding om å oppretta 170 nye studieplassar i matematikk, naturvitskap og teknologiske fag.

Innanfor helse og sosial, får UiO også pengar til å oppretta 10 nye studieplassar i farmasi og 2 nye i profesjonsstudiet i psykologi

35 nye studieplassar i pedagogisk utdanning

Når det gjeld lærarutdanning, får UiO 10 nye studieplassar i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og 15 i diverse lærarutdanningar og i pedagogikk. 

Og så får UiO tildelt 19 av dei totalt 250 nye rekrutteringsstillingane, med andre ord vil det seia doktorstipendiatstillingar. Innanfor juridiske og økonomiske/administrative  fag får UiO 60 ekstra studieplassar. Samla får dermed Universitetet i Oslo 307 nye studieplassar, inkludert dei 19 rekrutteringsstillingane. 

UiO-rektor Svein Stølen er godt nøgd. – Me er glade for det. Me ser fram til å møta desse og mange andre studentar i august, seier han i ein kommentar til Uniforum. 

Grunngjevinga regjeringa brukar for å oppretta dei 4000 nye studieplassane er koronakrisa. Den har ført til at fleire søkjer seg til høgare utdanning. 

Studieplassane må verta oppretta til hausten

– Rekordmange har søkt seg til universitet og høgkular i år. Behovet og ynsket om meir utdanning møter me no med 4000 nye studieplassar allereie til hausten. Desse studieplassane har me vald å styra ganske stramt inn mot fagområde me veit arbeidslivet har stort behov for kompetanse i, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

Føresetnaden for å få nye studieplassar er at dei blir oppretta allereie hausten 2020. går det fram av pressemeldinga. 

Prioriterer helse- og sosialfag, lærarutdanningar og IKT

Studieplassane går til fagområde der det er stort behov for kompetanse i åra framover:

  • Helse- og sosialfag, blant anna medisin, sjukepleie og barnevern: om lag 1 100 studieplassar
  • Lærarutdanning, blant anna grunnskulelærar, PPU, barnehagelærar: Om lag 550 studieplassar
  • Matematisk-naturvitskaplege fag med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT: Om lag 1 500 studieplassar
  • Juridiske og økonomisk-administrative fag: Om lag 800 studieplassar
  • Animasjon, utøvande musikk, film og kunst: Om lag 20 studieplassar

250 nye rekrutteringsstillingar

Den store auken i studieplassar fører også til behov for fleire stipendiatar og postdoktorar. Derfor gir regjeringa også pengar til 250 nye rekrutteringsstillingar.

– I åra som kjem treng me fleire smarte hovud  som kan finna nye løysingar på nye utfordringar. Nye rekrutteringsstillingar bidrar til at fleire får ein fot innanfor akademia og at me opprettheld den langsiktige forskingsaktiviteten. Det skal også bidra til å byggja fagmiljø og styrkja satsinga på forskingsbasert utdanning, seier Asheim.

(Oppdatert klokka 22:33 med kommentar frå UiO-rektor Svein Stølen)

 

Fordeling av nye studieplassar og rekrutteringsstillingar:

Tabell 1

Institusjon

Nye studieplassar

Nye rekrutteringsstillingar

Arkitektur-og designhøgskolen

              30

2

Dronning Mauds Minne

              10

1

Handelshøyskolen BI

            165

10

Høgskolen i Innlandet

            155

10

Høgskolen i Molde

              98

6

Høgskolen i Østfold

              75

5

Høgskulen i Volda

            100

6

Høgskulen på Vestlandet

            181

11

Høyskolen Kristiania

            115

7

Lovisenberg diakonale høgskole

              45

3

MF vitenskapelige høgskole

                 5

0

NLA Høgskolen

              45

3

Nord universitet

            160

10

Norges handelshøyskole

              70

4

Norges idrettshøgskole

              20

1

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

            235

15

Norges musikkhøgskole

              30

2

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

            464

29

OsloMet

            326

20

Samisk høgskole

              10

1

Universitetet i Agder

              81

5

Universitetet i Bergen

            251

16

Universitetet i Oslo

            307

19

Universitetet i Stavanger

            250

16

Universitetet i Sørøst-Norge

            285

18

Universitetet i Tromsø

            372

23

VID vitenskapelige høgskole

            115

7

Totalsum

         4 000

250

 

 

Talet på studieplassar per fagområde per institusjon:

Tabell 2

Institusjon

Helse- og sosial

Lærar-utdanning

MNT

Juridisk/ øk.adm

Områder i vekst

Totalt

Ansgar Høyskole

 

 

 

 

 

                

Arkitektur-og designhøgskolen

 

 

30

 

 

              30

Dronning Mauds Minne

 

10

 

 

 

              10

Handelshøyskolen BI

 

 

25

                140

 

            165

Høgskolen for ledelse og teologi

 

 

 

 

 

               

Høgskolen i Innlandet

                15

60

5

                   70

5

            155

Høgskolen i Molde

                50

 

15

                   33

 

              98

Høgskolen i Østfold

                25

 

30

                   20

 

              75

Høgskulen for grøn utvikling

 

 

 

 

 

               

Høgskulen i Volda

                20

55

 

                   20

5

            100

Høgskulen på Vestlandet

                81

20

20

                   60

 

            181

Høyskolen Kristiania

                  5

 

90

                   20

 

            115

Lovisenberg diakonale høgskole

                45

 

 

 

 

              45

MF vitenskapelige høgskole

 

                  5

 

 

 

                 5

NLA Høgskolen

 

25

 

                   20

 

              45

Nord universitet

                70

30

30

                   30

 

            160

Norges handelshøyskole

 

 

 

                   70

 

              70

Norges idrettshøgskole

 

20

 

 

 

              20

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

                30

                  5

185

                   15

 

            235

Norges musikkhøgskole

                10

               10

 

 

10

              30

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

              114

               60

           290

 

 

            464

OsloMet

              136

               50

           140

 

 

            326

Samisk høgskole

 

 

 

                   10

 

              10

Universitetet i Agder

                  6

               20

             40

                   15

 

              81

Universitetet i Bergen

                62

               35

             72

                   80

2

            251

Universitetet i Oslo

                52

               25

           170

                   60

 

            307

Universitetet i Stavanger

                95

               25

             80

                   50

 

250

Universitetet i Sørøst-Norge

              115

               35

             90

                   45

 

285

Universitetet i Tromsø

                77

               60

           160

                   75

 

372

VID vitenskapelige høgskole

              115

 

 

 

 

115

Totalsum

1123

             550

        1472

                833

              22

         4000

 

Helse- og sosialfag – talet på studieplassar per studieretning per institusjon:

Tabell 3

Institusjon

Medisin

Veterinær

Psykologi profesjon

Farmasi profesjon

Musikk-terapi

Bio-medisin

Klinisk ernæring

Sykepleie

Videreutd. sykepleie

Andre helseutd.

Høgskolen i Innlandet

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Høgskolen i Molde

 

 

 

 

 

 

 

10

10

30

Høgskolen i Østfold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Høgskulen i Volda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Høgskulen på Vestlandet

 

 

 

 

 

 

 

20

15

46

Høyskolen Kristiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lovisenberg diakonale høgskole

 

 

 

 

 

 

 

30

15

 

Nord universitet

 

 

 

 

 

 

 

20

7

43

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

20

 

 

 

 

 

 

 

10

Norges musikkhøgskole

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

20

 

4

 

 

 

 

35

35

20

OsloMet

 

 

 

 

 

10

 

 

33

93

Universitetet i Agder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Universitetet i Bergen

20

 

13

5

4

5

5

 

 

10

Universitetet i Oslo

20

 

2

10

 

 

 

 

 

20

Universitetet i Stavanger

 

 

 

 

 

 

 

30

25

40

Universitetet i Sørøst-Norge

 

 

 

 

 

 

 

40

25

50

Universitetet i Tromsø

20

 

5

 

 

 

 

10

 

42

VID vitenskapelige høgskole

 

 

 

 

 

 

 

40

35

40

Totalsum

80

20

24

15

14

15

5

250

200

500

 

 

 

 

Lærarutdanningar – talet på studieplassar per studieretning per institusjon:

Tabell 4

Institusjon

Barnehagelærar- utdanning

GLU/lektor

PPU/PPU-Y

Div. lærerutdanning/ pedagogikk

Dronning Mauds Minne

 

 

 

10

Høgskolen i Innlandet

25

20

 

15

Høgskulen i Volda

30

15

10

 

Høgskulen på Vestlandet

10

10

 

 

MF vitenskapelige høgskole

 

5

 

 

NLA Høgskolen

25

 

 

 

Nord universitet

 

 

20

10

Norges idrettshøgskole

 

 

20

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

5

 

 

Norges musikkhøgskole

 

 

10

 

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

 

50

 

10

OsloMet

10

30

 

10

Universitetet i Agder

 

10

10

 

Universitetet i Bergen

 

20

 

15

Universitetet i Oslo

 

 

10

15

Universitetet i Stavanger

 

15

10

 

Universitetet i Sørøst-Norge

20

 

 

15

Universitetet i Tromsø

40

20

 

 

Totalsum

160

200

90

100

 

Kunstneriske utdanningar – talet på studieplassar per studieretning per institusjon:

Tabell 5

Institusjon

Animasjon

Film

Kunst og design

Utøvende musikk

Høgskolen i Innlandet

 

5

 

 

Høgskulen i Volda

5

 

 

 

Norges musikkhøgskole

 

 

 

10

Universitetet i Bergen

 

 

2

 

Totalsum

5

5

2

10

 

 

 

Matematikk, naturvitskap og teknologiske fag – talet på studieplassar per studieretning innan MNT-fag per institusjon:

Tabell 6

Institusjon

Arkitektur og design

By- og regionplanlegging

Fysisk planlegging

MNT

Arkitektur-og designhøgskolen

30

 

 

 

Handelshøyskolen BI

 

 

 

25

Høgskolen i Innlandet

 

 

 

5

Høgskolen i Molde

 

 

 

15

Høgskolen i Østfold

 

 

 

30

Høgskulen på Vestlandet

 

 

 

20

Høyskolen Kristiania

 

 

 

90

Nord universitet

 

 

 

30

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

10

 

175

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

20

 

10

260

OsloMet

 

 

 

140

Universitetet i Agder

 

 

 

40

Universitetet i Bergen

2

 

 

70

Universitetet i Oslo

 

 

 

170

Universitetet i Stavanger

 

 

 

80

Universitetet i Sørøst-Norge

 

 

 

90

Universitetet i Tromsø

 

 

 

160

Totalsum

52

10

10

1 400

 

 

Emneord: Utdanning, studietilbud, Studentforhold, Studentsaker, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 25. mai 2020 21:05 - Sist endra 25. mai 2020 22:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere