Vil tilby 40 ekstra studieplasser på medisin

Kunnskapsdepartementet ber universiteter og høgskoler øke utdanningstilbudet. UiO vil tilby 336 ekstra studieplasser og 110 nye stipendiatstillinger.  MN-fakultetet står for 80 av de foreslåtte stipendiatstillingene.

VIL UTVIDE STUDIETILBUDET: - Vi er veldig spente på tilbakemeldingen fra Kunnskapsdepartementet, og vi gleder oss ikke minst til å få se hvordan responsen blir hos søkerne våre, kommenterer rektor Svein Stølen.

Foto: Ola Gamst Sæther

I et brev fra Kunnskapsdepartementet datert 24. april blir universiteter og høgskoler bedt om å komme med innspill på hvor det allerede fra høsten 2020 er mulig å øke kapasiteten og i hvilket omfang. Bakgrunnen for invitasjonen er regjeringens ønske om kompetanseheving rettet mot permitterte og arbeidsledige.

­- I den situasjonen vi er i nå, er dette et veldig viktig tiltak, kommenterer rektor ved UiO Svein Stølen.

Kort tidsfrist

Kunnskapsdepartementet gav institusjonene frist til 30. april med å komme med forslag til utvidelser av antall studieplasser og rekrutteringsstillinger. Stølen har ingen kritiske kommentarer til at UiO fikk kun én uke på å vurdere disse spørsmålene.

ꟷ Vi har engasjert hele universitetet og bedt fakultetene vurdere hvor det er mulig å utvide antall studieplasser og antall rekrutteringsstillinger, sier han.

Er fakultetene også blitt bedt om å vurdere nye studieplasser i lys av hvilke bransjer som er hardest rammet av korona-situasjonen?

ꟷ Her har vi ikke lagt noen føringer. Vi har hatt tillitt til at fakultetene ville vurdere nye studieplasser både i lys av ressurser og behov, svarer Svein Stølen.

Totalt foreslår fakultetene 336 nye studieplasser og 110 nye stipendiatstillinger.

Forslag om nye plasser innenfor helse- og sosialfag

UiO tilbyr tolv nye studieplasser i det femårige masterstudiet i farmasi. Dette er et studium som over tid har hatt god søking, og kandidatene er etterspurte innen apotek, helsesektoren, forvaltning, forskning og utdanning, skriver universitetet i sitt svarbrev til Kunnskapsdepartementet.

Psykologisk institutt tilbyr to ekstra studieplasser på den seksårige profesjonsutdanningen. Instituttet tilbyr også en økning på bachelorprogrammet med tjue studieplasser.

Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi foreslås økt med 20 studieplasser. Studieprogrammet har god søkning og kandidatene er etterspurte, primært fra kommuner og helseforetak, opplyser universitetet i sitt svarbrev.

Det medisinske fakultet tilbyr hele 40 nye studieplasser på profesjonsstudiet i medisin fordelt på 20 nye plasser høsten 2020 og ytterligere 20 plasser våren 2021.  

Ønsker flere informatikkstudenter

Det matematisk naturvitenskapelige fakultet ønsker å utvide sitt Honours-program med 20 flere plasser. Honours-programmet ved UiO er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet. Dette er et bachelorprogram som oppgis å ha mange søkere.

 Årsenhet i informatikk har mulighet til å tilby 46 flere plasser fra høsten 2020. Det presiseres at dette er et kortvarig studietilbud med stor etterspørsel som tilbyr rask kompetanseheving.

Universitetet tilbyr 55 ekstra plasser på bachelorprogrammene i informatikk og viser her til en betydelig økning i søkningen og et stort behov i arbeidsmarkedet.

Innenfor masterprogrammene i informatikk kan universitetet tilby 36 ekstra plasser.

Vil ha flere realfagsstudenter 

Årsenhet i realfag kan økes med 20 plasser. Dette beskrives som et fleksibelt program som gir en grunnutdanning i realfag, inkludert matematiske fag og informatikk.

Innen masterprogrammer i realfag, tilbyr UiO 32 plasser på programmene data science, fornybare energisystemer og biovitenskap. Dette er programmer som oppgis å behandle dagsaktuelle temaer som for eksempel kunstig intelligens, bærekraftig utvikling og fornybar energi, og som har mange førstevalgsøkere per studieplass.

Foreslår å øke antallet lærerstudenter

UiO har kapasitet til å ta opp ti ekstra studenter på praktisk-pedagogisk utdanning på heltid. Det er høy søkning til programmet, og disse ekstra plassene vil derfor enkelt kunne fylles med kvalifiserte søkere. Siden det er et ettårig program, kan det raskt kvalifisere kandidater for arbeid i skolen, påpeker universitetet i sitt svarbrev til Kunnskapsdepartementet.

Universitetet kan i tillegg ta opp ti ekstra studenter på to av fordypningene i master i spesialpedagogikk. Fordypningene spesifikke lærevansker og psykososiale vansker har stor etterspørsel og er særskilt relevant for utvikling, læring og forebygging av f. eks mobbing i skolen, poengterer universitetet.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet tilbyr også 30 ekstra plasser på årsenheten i spesialpedagogikk.  

Samfunnrelevante programmer på SV-fakultetet

I tillegg til de helse- og sosialfaglige utdanningene tilbyr Det samfunnsvitenskapelige fakultet 35 nye studieplasser på ulike årsenheter.  På bachelorprogrammene kan fakultetet øke kapasiteten med 35 plasser. Det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi har mulighet til å tilby fem flere plasser. Innen 2-årige masterprogrammer tilbyr fakultetet å øke kapasiteten med til sammen 40 plasser.  Samtlige av disse studieprogrammene er ifølge universitetet programmer som har god søkning, og er relevante for å løse samfunnets lokale og globale utfordringer.

Vil utdanne flere prester

Det teologiske fakultet kan tilby fem nye studieplasser på profesjonsutdanningen i teologi. Fakultetet viser her til en økende prestemangel og forventning om stor avgang knyttet til alderspensjon.

Det teologiske fakultet tilbyr også ti ekstra plasser på årsenheten i teologi. Studiet kvalifiserer blant annet for stillinger som trosopplæringsmedarbeidere i Den norske kirke, hvor det er ledige stillinger over hele landet, opplyser universitetet i sitt svar til departementet.

Flere plasser på UiOs mest populære studium

Innen juridiske fag kan UiO tilby ti nye studieplasser på masterstudiet i rettsvitenskap, ti plasser på bachelorstudiet i kriminologi og ti plasser på årsenheten i kriminologi.

Disse tre studieprogrammene er svært etterspurte blant søkerne til studier ved Universitetet i Oslo, og årsenheten i kriminologi er det mest søkte studietilbudet ved UiO i antall førstevalgsøkere per plass,.

Det humanistiske fakultet tilbyr 135 nye plasser fordelt på ulike årsenheter innen humanistiske fag inkludert språk. Det poengteres at disse årsenhetene er generelt etterspurte og at flere er relevante for skolesektoren. Fakultetet vil dessuten øke kapasiteten på bachelorstudiene med totalt 33 plasser.

Senter for utvikling og miljø har mulighet til å tilby ti ekstra plasser på sitt masterprogram i Development, Environment and Cultural Change.

Rekrutteringsstillinger som forutsetter ekstra studieplasser

Universitetet i Oslo tilbyr å opprette hele 110 nye rekrutteringsstillinger for forskere. Flere av stillingene er knyttet til forslag om å utvide antall studieplasser.

Det medisinske fakultet har mulighet til å tilby en ph.d.- eller post.doc.-stilling på bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi dersom forslaget om å øke antall studieplasser går igjennom. Det samme gjelder forslaget om sju rekrutteringsstillinger på Psykologisk institutt.

Ved en tildeling av studieplasser innen master i Organisasjon, ledelse og arbeid, er det en forutsetning samtidig å kunne tilby en rekrutteringsstilling tilknyttet fagfeltet, presiseres det i brevet til departementet.

Universitetet vil tilby to nye stillinger innenfor feltet Geographic Information Systems (GIS). Det presiseres at GIS er et viktig metodisk redskap som anvendes innen samfunnsplanlegging, risikostyring og miljøarbeid. Det er ønskelig å styrke feltet, øke kompetansen og kapasiteten for å kunne utvikle studietilbud innenfor det grønne skiftet ved UiO.

Det teologiske fakultet vil øke kompetanse i etikk

Det teologiske fakultet foreslår å opprette to stipendiatstillinger i etikk for å konsolidere og styrke fakultetets kompetanse og responsevne innenfor dette feltet.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ønsker å få tildelt til sammen seks stipendiatstillinger og to post.doc-stillinger over en fireårsperiode. Fakultetet kan tilby en stipendiat- og en post.doc-stilling fra høsten 2020, og resten over fireårsperioden. Disse stillingene vil fakultetet organisere som et forskningsprogram om digitalisering, læring og undervisning i grunnopplæring og høyere utdanning. Dette er planlagt som et tverrfaglig program mellom flere fakulteter med Det utdanningsvitenskapelige fakultet som regifakultet.

Viktige tverrfaglige områder 

Det humanistiske fakultet ber om seks nye rekrutteringsstillinger til tverrfaglige områder med et særlig samfunnsbehov og stor søkning. De tverrfaglige områdene det siktes til er Filosofi, politikk og økonomi (FPØ), fagmiljøer tilgrenset livsvitenskapene og fagmiljøer tilknyttet kultur- og mediesektoren.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreslår hele 80 nye rekrutteringsstillinger fordelt med 60 på ph.d.-nivå og 20 på postdoktornivå.

Fakultetet vil fordele disse stillingene strategisk på følgende satsinger: Digitalisering og beregningsorientert vitenskap, Livsvitenskap, Jord og rom og Energi og materialer.

Nytt senter for data science og beregningsorientert vitenskap

Satsingen Digitalisering og beregningsorientert vitenskap inkluderer alle fakultetets institutter med hovedtyngde ved Institutt for informatikk, samt et Senter for fremragende forskning, et Senter for fremragende innovasjon og et Senter for fremragende utdanning.

Fakultetet etablerer dessuten et eget senter for data science og beregningsorientert vitenskap på tvers av fagområdene, med oppstart 1.1.2021.

Livsvitenskap beskrives som UiOs tyngste satsing, nært koblet til byggingen av Norges største forskningsbygg som skal stå ferdig i 2024.

Viktig for å forstå klimautviklingen

Fakultetets satsing innenfor området Jord og rom har sin hovedtyngde innen astrofysikk, fysikk og geofag, opplyser universitetet i sitt brev til departementet. Det handler om hvordan sola, galakser og hele universet fungerer, og forskningsresultatene danner et viktig grunnlag for å forstå, forutse og håndtere klimautviklingen, presiserer universitetet.

Satsingsområdet Energi og materialer er representert ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Senteret fokuserer på fornybar energi, med høy vitenskapelig produktivitet og høy grad av ekstern finansiering. Forskningen ved SMN regnes som verdensledende, og senteret er i tillegg en viktig bidragsyter til innovasjon og verdiskapning i Norge, skriver fakultetet i sin begrunnelse.

Senter for utvikling og miljø har mulighet til å tilby en ekstra post.doc-stilling fra høsten 2020, mens den tverrfaglig satsningen UiO: Energi tilbyr åtte rekrutteringsstillinger høsten 2020, fordelt på seks ph.d- og to post.doc.-stillinger.

Får universitetet gjennomslag for disse stillingene, skal de gå til store, tverrfaglige konvergensmiljøer innenfor bærekraftig energi og energiomstilling innen humaniora, samfunnsvitenskap og jus.

I brevet som er signert universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for avdeling for studieadministrasjon, Hanna Ekeli, presiseres det avslutningsvis at helseutdanningene i lys av dagens situasjon kan få økte utgifter til smittevern.

45 studieplasser til fireårig bachelorgrad i utvalgte språk

ꟷ Samtlige fakulteter har kommet med innspill, påpeker rektor Svein Stølen.

Han minner om at forslagene til etablering av nye studieplasser og stipendiatstillinger kommer i tillegg til utvidelsene som ble spilt inn til nytt statsbudsjettet i november. Universitetet i Oslo ba da om midler til 45 studieplasser på fireårige bachelorgrader i særlig krevende språkfag. Universitetet ba også Stortinget bevilge midler til 15 nye rekrutteringsstillinger for å styrke tverrfaglighet og forsterke HumSam-perspektiver i livsvitenskap.

KAN GI ROM FOR FLERE LEGESTUDENTER: ꟷ Det er behov for større legetetthet. Forslagene om nye studieplasser allerede fra høsten 2020 representerer en framskyndelse av arbeidet til Grimstadutvalget, uttaler rektor Svein Stølen. (Foto: Øystein Horgmo/UiO) 

Framskynder Grimstadutvalgets arbeid

Det medisinske fakultet ønsker å utvide profesjonsstudiet i medisin med førti studieplasser årlig, tjue allerede fra høsten 2020 og ytterligere tjue i vårsemesteret 2021. Har UiO ressurser til å ta imot så mange nye medisinstudenter?  

ꟷ Å utvide antall studieplasser i medisin er et arbeid som allerede er i gang, påpeker universitetets rektor.

Han viser til rapporten som ble lagt fram i september, av et ekspertutvalg ledet av Hilde Grimstad, professor i medisin ved NTNU. I rapporten foreslår utvalget å øke dagens 646 studieplasser i medisin til 1076. For å få til dette, vil utvalget blant annet utvide det eksisterende samarbeidet mellom studiestedene og helseforetakene.

Svein Stølen har tro på et større samarbeid mellom Universitetet i Oslo og sykehusene innenfor Helse Sør-Øst RHF.

ꟷ Vi vet at det er behov for større legetetthet, og vi ønsker å redusere antallet som tar legeutdannelse i utlandet. Forslagene om nye studieplasser allerede fra høsten 2020 representerer en framskyndelse av arbeidet til Grimstadutvalget, sier han.

Sterk økning i antall nye rekrutteringsstillinger

Universitetet i Oslo ønsker å etablere 110 nye stipendiatstillinger. Prosentvis innebærer dette en langt større økning enn den foreslåtte økningen i antall studieplasser. Er dette i tråd med universitetsledelsens ønske?

 ꟷ At dette tallet er såpass høyt, skyldes at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har gått tungt inn og tilbyr 80 nye rekrutteringsstillinger, svarer Stølen.

Han vil ikke gå nærmere inn på årsakene til at Det matematisk naturvitenskapelige fakultet ønsker en kraftig utvidelse i antallet rekrutteringsstillinger.

ꟷ Dette er den kapasiteten fakultetet mener å kunne tilby. Forøvrig må fakultetet redegjøre for sine tanker selv, uttaler Stølen.

Forutsetter varige studieplasser

Kunnskapsdepartementet ber i sin invitasjon universiteter og høgskoler legge til grunn at tildeling av midler til nye studieplasser tildeles som varige. Samtidig forutsetter Kunnskapsdepartementet at økt kapasitet knyttes til dagens situasjon i arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet, der tilleggskapasitet kan bli redusert etter hvert som konjunktursituasjonen normaliseres. Svein Stølen vedgår at dette kan oppfattes som motstridende krav.

ꟷ Vi ser nok dette som varige studieplasser. Vi er riktignok i en spesiell situasjon, og vi er opptatt av å dekke samfunnets behov, men samtidig er dette utvidelser jeg mener vi vil ha behov for også på lengre sikt, poengterer han.

På spørsmål om når en endelig godkjenning av de nye studieplassene og de nye rekrutteringsstillingene vil komme, svarer rektor at dette er opp til Kunnskapsdepartementet.

ꟷ Min forståelse er at dette vil komme i revidert statsbudsjett som vel kommer 12. mai, legger han til.

Søknadsfristen for opptak til UiO er gått ut. De nye studieplassene som opprettes, vil derfor bli fylt opp av allerede eksisterende søkere.

ꟷ Vi er veldig spente på tilbakemeldingen fra departementet, og vi gleder oss ikke minst til å få se hvordan responsen blir hos søkerne våre, kommentere Svein Stølen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: studietilbud, Undervisning Av Grethe Tidemann
Publisert 4. mai 2020 23:20 - Sist endra 7. mai 2020 23:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere