Personaldirektøren forsvarer ledertilsettinger uten utlysning

I løpet av to år opprettet personaldirektør Irene Sandlie to nye lederstillinger i egen avdeling og tilsatte i dem midlertidig uten utlysning. Fagforening er kritisk.

ANBEFALER IKKE METODEN: Personaldirektør Irene Sandlie anbefaler ikke nødvendigvis andre på UiO å tilsette folk midlertidig for å sjekke om det er behov for stillingen. – Målet er å redusere midlertidigheten og at UiO ikke skal benytte midlertidige ansatte i større grad enn nødvendig, svarer hun på Uniforums spørsmål.

Foto: Ola Sæther

Avdeling for personalstøtte bistår hele UiO med rådgiving om lover og regelverk på personalfeltet. Selv har personaldirektør Irene Sandlie i løpet av to år opprettet to helt nye lederstillinger og tilsatt i dem uten utlysning og konkurranse.

– Uheldig, mener leder i NTL-UiO Natalia Zubillaga, og viser til at hovedregelen i staten er at ledige stillinger skal lyses ut offentlig. Ikke minst er dette viktig når det kommer til lederstillinger, framhever hun.

Uventet oppsigelse

I 2017 styrket Sandlie personalavdelingen ved å tilsette Agenda Kaupang-konsulent Helle Parelius midlertidig i ett år i en nyopprettet stilling som assisterende personaldirektør. Ett år senere, da det ikke lenger ville vært lovlig å holde på Parelius uten utlysning, besluttet UiO at det var permanent behov for en assisterende personaldirektør og lyste ut stillingen offentlig. Parelius søkte, og fikk jobben i konkurranse med nærmere 30 andre søkere.

Men Parelius ble ikke lenge på UiO. Etter bare ett år gikk hun tilbake til konsulentselskapet Agenda Kaupang, som for øvrig har rammeavtale med UiO innenfor organisasjons- og lederutvikling. Det var denne hendelsen som gjorde at seniorrådgiver Berit Bakke Hernes i all hast ble gitt en nyopprettet midlertidig stilling som seksjonssjef. Stillingen som assisterende personaldirektør er ikke videreført.

– Bare ett år etter at det ble besluttet at stillingen som assisterende personaldirektør skulle være fast, var dere igjen så usikre på behovet for stillingen at det på ny ble opprettet en midlertidig lederstilling. Nå med en annen tittel. Hvordan forklarer du det?

– I forbindelse med at assisterende personaldirektør uventet valgte å gå tilbake til konsulentvirket, skapte dette en situasjon hvor det ble presserende å opprettholde lederkapasiteten i avdelingen. Vi skulle da inn i en krevende høst med omfattende drifts- og utviklingsoppgaver, og hvor ledelseskapasitet er viktig for gjennomføringen og oppfølging av medarbeiderne, svarer Sandlie på e-post.

– Videre ville avdelingen sannsynligvis motta ny oppgaveportefølje og medarbeidere som følge av at Enhet for intern administrasjon ble omorganisert. I denne situasjonen var det tungtveiende argumenter for å rekruttere intern kompetanse med lang erfaring og spisskompetanse i personalavdelingens ansvarsområde, utdyper personaldirektøren.

– Målet er å redusere midlertidigheten

–  Hernes Bakke er tilsatt som seksjonssjef men har fått funksjonstittelen «personalsjef». Hva ligger i denne tittelen? Har hun personalansvar? Hvem eller hva er hun sjef over?

– Funksjonstittelen personalsjef har det tidligere vært langvarig praksis for å bruke for seksjonssjefsnivået sentralt, med ansvar innenfor personalområdet eller HR-området. Alternativt kunne vi benyttet HR-sjef. I denne stillingen er det per nå ikke ilagt personalansvar, siden dette fortsatt formelt ligger hos personaldirektør, svarer Sandlie.

– Mange enheter på UiO har antakelig ønske eller behov for å tilsette flere folk i midlertidige stillinger. For å teste dem ut før de tilsettes fast, eller for å sjekke hva behovet er. Er det noe du anbefaler?

– I min rolle ivaretar jeg de retningslinjene som gjelder for midlertidighet og den politikken UiO fører på området. Målet er å redusere midlertidigheten og at UiO ikke skal benytte midlertidige ansatte i større grad enn nødvendig, understreker personaldirektøren.

– Vi mener det er uheldig

Leder i NTL-UiO Natalia Zubillaga er ikke komfortabel med personalavdelingens framgangsmåte.

Hun understreker likevel at dette ikke er et spørsmål om enkeltpersoner. Hun oppfatter Hernes Bakke som kvalifisert og er heller ikke i tvil om at det er mye å gjøre i Avdeling for personalstøtte.

– Vi ser at det er mange saker de skal løse. Arbeidsmengden er blitt større hos flere på UiO, inkludert hos dem. Eksempelvis er det stadig flere personalsaker rundt omkring, og de eskalerer raskere enn tidligere. Også i forbindelse med alle omorganiseringsprosessene som skjer på universitetet henvender folk seg til personalavdelingen sentralt for bistand. Så det er ingen tvil om at de trenger folk, konstaterer Zubillaga.

– Samtidig må personalavdelingen sikre at lovens hovedregel om offentlig utlysning følges, framhever hun.

– Med tilsettingen av Hernes Bakke har personalavdelingen for andre gang på få år opprettet en midlertidig lederstilling og tilsatt i den uten utlysning? Hva tenker NTL om det?

– Vi mener det er uheldig. Hovedregelen i staten er at ledige stillinger skal lyses ut offentlig. Bare slik kan man sikre konkurranse og bred rekruttering, og ivareta kvalifikasjonsprisnippet som nå også er blitt lovfestet med den nye statsansatteloven, fremhever NTL-lederen.

– Begrunnelsen er problematisk

Irene Sandlie viser til det forrige personalreglementet på UiO når hun skal forklare grunnlaget for å ansette Hernes Bakke og Parelius i lederstillinger uten konkurranse.

– Hjemmelen for å ansette i begge stillingene fremgår av det foregående personalreglementet ved UiO, som gjaldt fram til sommeren 2019. Reglementet hadde en bestemmelse om at kunngjøringer kan unnlates for ansettelser i inntil ett år, forklarer personaldirektøren og siterer: «Kunngjøring kan unnlates når vikarer og andre midlertidige tjenestemenn skal tilsettes for kortere tid enn ett år, og ved tilsetting i eksternt finansiert stilling når særlige grunner taler for det.»

Ifølge NTL-lederen er ikke en slik begrunnelse nok i seg selv:

– Det virker som det er enkelt å tilsette folk midlertidig?

– Vi kan ikke legge skjul på at begrunnelsen for tilsettingen som personalsjef er problematisk. For loven er klar: Ledige stillinger skal lyses ut. Loven sammen med UiOs personalreglement åpner riktignok for muligheten til en forenklet ansettelsesprosess for midlertidige stillinger av under ett års varighet. Men denne åpningen utgjør ikke i seg selv et grunnlag for midlertidighet. Også behovet for disse tilsettingene må begrunnes i tråd med statsansattelovens §9 om midlertidige tilsettinger, påpeker Zubillaga.

– Særlig viktig for lederstillinger

Særlig viktig er det at lederstillinger lyses ut, framhever NTL-lederen.
– Det handler om å sikre reell konkurranse og om å ivareta kvalifikasjonsprinsippet. Den best kvalifiserte skal bli tilsatt. Det er viktig at UiO sikrer at de som får stillinger med mye ansvar, har fått dem etter grundig vurdering, sier hun.

Ifølge Zubillaga ble fagforeningene kjent med tilsettingen gjennom en orientering.

– Vi fikk vite at de trengte noen raskt etter at assisterende personaldirektør sa opp stillingen på forsommeren. Tilsettingen ble også begrunnet med at det ikke var sikkert at UiO ville videreføre stillingen assisterende personaldirektør, gjengir hun.

– Dette skjedde bare ett år etter at UiO besluttet at det var behov for å ha en permanent stilling som assisterende personaldirektør?

– Etter så kort tid må det kunne settes spørsmålstegn ved at de revurderer behovet for stillingen som assisterende personaldirektør. Man skulle tro den ville bestå over tid når de bare ett år tidligere fant ut at det var behov for den permanent, sier Zubillaga.
 

Av Helene Lindqvist
Publisert 3. jan. 2020 05:30 - Sist endra 3. jan. 2020 11:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere