UiO-styret skal vedta nyinvestingar for 120 millionar kroner

Innsparingar ved UiO sentralt og på odontologi, årsbudsjett for 2020 og masterplan for IT er tre av sakene universitetsstyret skal handsama på møtet onsdag 19. juni.

UiO-rektor Svein Stølen samtalar med styrerepresentantane idar Kreutzer og Olav Gjelsvik

NYTT MØTE: UiO-rektor Svein Stølen leier nytt møte i universitetsstyret onsdag 19. juni. På biletet står han saman med styremedlemane Idar Kreutzer (i midten) og Olav Gjelsvik.

Foto: Ola Sæther

Det sannsynlege overforbruket for UiO sentralt og odontologi på høvesvis 26 millionar og 25 millionar kroner i 2019, er ei av sakene universitetsstyret får på bordet på møtet førstkomande onsdag. 

 • Les meir i UniforumUiO sentralt og odontologi må spara pengar

Men styret skal også vedta ein årsplan med stipulert budsjett for 2020 for alle einingane på UiO. Den viser at universitetsstyret blir bede om vedta eit forslag som går ut på ei samla investering i nye tiltak på 120 millionar kroner.

Gamal dyrestall

Mesteparten av desse pengane, 40 millionar kroner, skal gå til naudsynte og pålagde utbetringar av gamal dyrestall.

Dessutan går framlegget ut på at det skal investerast 71 millionar kroner i IT og digitalisering . I hovudsak gjeld dette pengar til dei nasjonale prosjekta “BOTT økonomi og lønn” og “sakhandsaming og arkiv,” vert det vist til i sakspapira til universitetsstyret.  I tillegg skal det betalast inn 6 millionar kroner i fellespotten til  Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking (Unit)  både i 2020 og 2021.

Lokalt vert det føreslått å setja av 30 millionar kroner til porteføljemidlar i IT i 2020. Det vert på same nivå som i 2019, om universitetsstyret stemmer for forslaget.

Når det gjeld Vikingtidsmuseet og det tilhøyrande sikringsprosjektet, er det i budsjettforslaget sett av 7 millionar kroner til det tiltaket. Den minste posten på nyinvesteringar er 2 millionar kroner til mediekjøp. Det vil seia kjøp av abonnement på vitskaplege tidsskrift på både papir og nett. 

Vedlikehald av Eilert Sundts hus

Tidlegare har universitetsstyret også lova å setja av pengar til vedlikehald av Eilert Sundts hus. Samla kostnader er rekna ut til å bli mellom 175 og 180 millionar kroner.  Utifrå sakspapira vil dette arbeidet vera avhengig av at UiO får ja til å selja dagens forskarbustader og annan eigedom. Det er Kunnskapsdepartementet saman med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjer om UiO får lov til det, og det kjem ikkje til å skje før i løpet av hausten 2019, går det fram av sakspapira.

Elles skal investeringane finansierast av eit rammekutt på 70 millionar kroner for alle einingane, og tilbakeføring av 40 millionar ubrukte kroner som tidlegare er løyvde til byggjeprosjekt. Einingane får også eit samla kutt på 28 millionar kroner i rammene sine som ein fylgje av regjeringas ABE-reform. 

Utbetrar Historisk Museum for 150 millionar

Universitetsstyret har i tidlegare møte også  gjort vedtak som vil verka inn på fordelinga for 2020. Dei utgjer til saman 261,5 millionar kroner. Den største pengepotten går til Historisk Museum som har fått løyvd 150 millionar kroner til å utbetra kritiske og alvorlege skader på den gamle museumsbygningen i jugendstil i sentrum.

Andre bindande vedtak gjeld ein sum på 42 millionar kroner som skal dekkja årlege husleigekostnader på 17,7 millionar kroner for det nye jussbygget, Domus Juridica i sentrum.  Auka energikostnader er det sett av 12 millionar kroner til. 12,3 millionar kroner er løyvd til pålegg knytt til oppretting av personvernombod og auka avgifter til Felles studentsystem.

30 millionar til nye utstillingar på Tøyen

Andre tidlegare vedtak i universitetsstyret inneber også forpliktingar på til saman 69,5 millionar kroner. 30 millionar av dei skal gå til nye utstillingar i Brøggers hus i Naturhistorisk museum på Tøyen.  Andre tiltak er ein samla sum på 24,5 millionar kroner til Norsk senter for molekylærmedisin, innovasjonsløftet  og Scholars at Risk.

Utanom dette er det bunde pengar til dei tre tverrfaglege satsingane: UiO:Livsvitskap, UiO:Energi og UiO: Norden. Dessutan kjem UiO sin del av Fellesløftet III som universiteta står bak saman med Forskingsrådet.

Her kan du lesa  heile budsjettforslaget for einingane ved UiO:

ÅRSPLAN 2020: Slik ser forslaget til fordeling av det sannsynlege årsbudsjettet for UiO ut for 2020. Total er det ei fordeling av 5 milliardar 785,041 millionar  kroner. (Foto: UiO)

 

Universitetsstyret skal også ta stilling til framlegget til masterplan for IT. Eit av forslaga  som kjem fram der , er at sentral IT og lokal IT skal slå seg saman til ei felles eining.

Tilset nye direktørar og bestemmer prisvinnarar

Det skal også tilsetjast ny fakultetsdirektør for Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet og ny direktør ved UiO: Norden. Det skjer bak stengde dører i byrjinga av møtet i Universitetsstyret. Då tar dei også avgjerda om kven som skal tildelast UiOs prisar: forskingsprisen, formidlingsprisen, læringsprisen og innovasjonsprisen.

Også spørsmålet om kven som skal få UiOs menneskerettspris blir avgjort på morgondagens styremøte. Det er likevel vanleg at kunngjeringa av den prisen vert sett på vent til lenger ut på året, slik at dei får tid til å varsla prisvinnaren.

Styremøtet skal gå føre seg på Lysebu i morgon frå klokka 12.45 til 17.00. Men styret og dekanane møter kvarandre i på styreseminar allereie i dag. Då skal dei mellom anna drøfta Strategi 2030. 

Heile styremøtet blir overført på direkten:

Dette er heile sakslista for møtet i universitetsstyret:

Møte nr. 5/2019 i universitetsstyret

Tid: Møte nr. 5/2019 i universitetsstyret 19. juni 2019 12:45 - 17:00

Tid og sted: Lysebu, Lysebuveien 12, tirsdag 18. juni kl.10.00 -18.15 og onsdag 19. juni kl. 08.30 -16.30

Seminar for styrets medlemmer og dekaner

 • Program
 • Bakgrunnsdokumenter (oppdatert 16.06.19)

  Ordinært styremøte


  Saker til behandling i lukket møte

  Ordinære saker


  V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


  V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2019

  Saksdokumenter:

 • Utkast til protokoll fra møte 4/2019

  V-SAK 3 Fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  Saksnr. 2019/3339

  Saken er unntatt offentlighet etter offl §25


  V-SAK 4 Direktør ved UiO:Norden

  Saknr. 2019/1622

  Saken er unntatt offentlighet etter offl §25


  V-SAK 5 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2019

  Saksnr. 2019/3483

  Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd


  V-SAK 6 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2019

  Saksnr. 2019/573

  Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd


  V-SAK 7 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2019

  Saksnr. 2010/4909

  Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd


  Saker til behandling i åpent møte

  Ordinære saker


  V-SAK 8 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2019

  Saksnr. 2019/4279

  Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 til etterretning.

  2. Det må iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 9 Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020

  Saknr. 2018/13073

  Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2020-2021 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

  2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2020 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer:

  a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2020 som følge av tidligere vedtak på 261,5 mill. kroner.

  b. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2020 på til sammen 120 mill. kroner

  c. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.

  d. Vedtatte forpliktelser og nye prioriteringer forutsetter

  i. 30 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 202 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.

  ii. Det gjennomføres et rammekutt på 70 mill. kroner ved enhetene

  iii.Det tilbakeføres 40 mill. kroner av ubrukte midler på avsluttede byggeprosjekter.

  e. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene

  3. Rektor gis fullmakt til å

  a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.

  b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

  Sakdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 10 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2020/2021

  Saksnr.

  Forslag til vedtak:

  a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:

 • Bachelorprogram i filosofi, politikk og økonomi ved HF
 • Årsenhet kriminologi ved JF
 • Masterprogram i informatikk: digital økonomi og ledelse ved MN
 • Masterprogram i informasjonssikkerhet ved MN
 • Erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid ved MED

  b) Følgende studietilbud nedlegges:

 • Masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society ved HF
 • Masterprogrammet Kristendomsstudier ved TF
 • Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie ved MED

  c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2019 og statsbudsjettet 2020, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.

  d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2020/2021.

  e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 11 Oppfølging av masterplan for universitetets IT

  Saknr.

  Forslag til vedtak:

  Styret ber universitetsdirektøren koordinere arbeidet med oppfølging av Masterplan for univer­sitetets IT og holde styret orientert om framdriften. Styret beslutter:

  1. Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av universitetets IT-virksomhet, bestående av:

 • Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)
 • Strategiske koordineringsgrupper for:
  • IT i forskning
  • IT i utdanning
  • Administrativ IT

   De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksis­terende mandater for gruppene, men mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt, gitt forslaget som nå fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandat­ene må beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike områdene, samt ansvar for forvaltning og fordeling av porteføljemidler innenfor sine områder. Alle koordiner­ings­gruppene skal være rådgivende for universitetsledelsen.

   2. Det opprettes et organisasjons­utviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen forskning og utdanning, inngår. I prosjektet vil fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.

   3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT som kan iverk­settes med virkning fra budsjettåret 2021.

   Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  V-SAK 12 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemda

  Saknr. 2008/14503

  Forslag til vedtak:

  Universitetsstyret vedtar at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda:

  Faglig leder

 • Jon Magne Vestøl, professor og prodekan for studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

  Faglig studieleder

 • Ole Andre Solbakken, professor ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

  Representanter for praksisfeltet

 • Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Sivert Angel, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet

  Representanter for faglærerne

 • Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet
 • Anne Rønneberg, avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet

  Studentrepresentanter

 • Anne Runa Kathrine Risa Bakke (studerer farmasi)
 • Barzan Naif Karim (studerer statsvitenskap)

  Ekstern representant

 • Advokat Christian F. Galtung, Kluge Advokatfirma AS

  Medlemmene av Skikkethetnemnda oppnevnes for perioden 01.07.2019 – 30.06.2022. Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2019 – 30.06.2022.

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  Saker til behandling åpent møte

  Orinenteringssaker


  O-SAK 1 Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til Universitetsstyret - Protokoll

  Saksnr. 2010/5768

  Saksdokumenter:

 • Styrenotat med vedlegg

  O-SAK 2 Personvernombudets årsrapport for høsten 2018 og våren 2019

  Saksnr. 2019/3889

  Saksdokumenter:

Emneord: Universitetspolitikk, Økonomi Av Martin Toft
Publisert 18. juni 2019 11:53 - Sist endra 18. juni 2019 11:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere